Inhoud regeling

Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsagenda ‘Toekomstbestendige clusters en triple helix samenwerking’ hebben vastgesteld, waarmee zij de Brabantse innovatiekracht willen versterken;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten dit wensen te bereiken door een challenge uit te zetten om de ontwikkeling te stimuleren van startups gevormd door studenten van Brabantse kennisinstellingen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

AI: systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en, met een zekere mate van zelfstandigheid, actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken;

Brabantse kennisinstelling: in de provincie Noord-Brabant gevestigde kennisinstelling;

jury: adviescommissie als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet;

kennisinstelling: universiteit, instelling voor hoger beroepsonderwijs of instelling voor middelbaar beroepsonderwijs;

oud-student: iemand die in het huidige cursusjaar of een of meer van de twee voorgaande cursusjaren stond ingeschreven bij een kennisinstelling.

student: iemand die in het huidige cursusjaar staat ingeschreven bij een universiteit, instelling voor hoger beroepsonderwijs of instelling voor middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  studenten of oud-studenten;

 • b.

  rechtspersonen opgericht door natuurlijke personen die student of oud-student zijn.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies door middel van een challenge.

 • 2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen van een product dat op basis van AI een oplossing biedt voor een of meer van de volgende ambitie- of transitieopgaven van de provincie Noord-Brabant:

 • a.

  gezonde & veilige leefomgeving;

 • b.

  energietransitie;

 • c.

  klimaatproof;

 • d.

  duurzame verstedelijking/vitaal platteland en mobiliteit/agrofood;

 • e.

  duurzame concurrerende economie.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere regeling;

 • b.

  aan de subsidieaanvrager, een van de studenten of oud-studenten waarmee deze samenwerkt of een van de leden van de rechtspersoon reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere regeling.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de subsidieaanvrager:

  • 1°.

   is student of oud-student en werkt samen met een team van tenminste een en maximaal zeven studenten of oud-studenten, indien de subsidieaanvrager een natuurlijk persoon is;

  • 2°.

   bestaat uit tenminste twee en maximaal acht studenten of oud-studenten, indien de subsidieaanvrager een rechtspersoon is.

 • b.

  tenminste de helft van het aantal deelnemende studenten of oud-studenten, genoemd onder a, is afkomstig van een Brabantse kennisinstelling;

 • c.

  tenminste een student of oud-student, als bedoeld onder a, is meerderjarig;

 • d.

  het project heeft voldoende draagvlak en potentie, blijkend uit succesvolle deelname aan de startbijeenkomst AI Challenge van de provincie Noord-Brabant;

 • e.

  aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • 2°.

   een analyse van risico’s en kansen van het project;

 • f.

  de aanvrager houdt een pitch over het project voor de jury;

 • g.

  De subsidieaanvraag scoort tenminste 60 punten voor het projectplan en de pitch, op basis van de volgende elementen:

  • 1°.

   de missie en de samenstelling van het team dat het product ontwikkelt, te waarderen met maximaal 20 punten;

  • 2°.

   de beschrijving van de markt voor het product, en de potentie van het businessmodel, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • 3°.

   de technologie van het product, te waarderen met maximaal 25 punten;

  • 4°.

   de planmatige aanpak van het project, te waarderen met maximaal 20 punten;

  • 5°.

   het fundament van de aanvrager, te waarderen met maximaal 10 punten.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Aanvraagtijdvak

Subsidieaanvragen worden ingediend van 20 april 2023 tot en met 8 juni 2023.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4 vast op:

 • a.

  € 220.000 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder a;

 • b.

  € 220.000 voor de periode, genoemd in artikel 8, onder b.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, bedraagt:

 • a.

  € 40.000 voor de subsidieaanvraag met het hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • b.

  € 35.000 voor de subsidieaanvraag met het tweede hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • c.

  € 30.000 voor de subsidieaanvraag met het derde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • d.

  € 25.000 voor de subsidieaanvraag met het vierde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • e.

  € 22.500 voor de subsidieaanvraag met het vijfde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • f.

  € 20.000 voor de subsidieaanvraag met het zesde hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • g.

  € 17.500 voor de subsidieaanvraag met het zevende hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • h.

  € 12.500 voor de subsidieaanvraag met het achtste hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • i.

  € 10.000 voor de subsidieaanvraag met het negende hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g;

 • j.

  € 7.500 voor de subsidieaanvraag met het tiende hoogste aantal punten als bedoeld in artikel 6, onder g.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 9, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten een rangschikking voor de verdeling van de subsidie op basis van de punten bedoeld in artikel 6, onder g, waarbij de aanvraag met de meeste punten hoger eindigt in de rangschikking.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 3. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 4. De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 12 Jury

Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie voor advies over artikel 6 voor aan een door hen in te stellen jury.

Artikel 13 Subsidieverlening

De subsidie aan de doelgroep bedoeld in artikel 2, onder a, wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de subsidieaanvrager met diens team binnen drie maanden na de subsidieverlening een rechtspersoon opricht en deze inschrijft bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat het project uiterlijk 18 maanden na de subsidieverlening is afgerond.

Artikel 15 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een activiteitenverslag.

Artikel 16 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 17 Subsidievaststelling

Gedeputeerde Staten stellen de subsidie op grond van artikel 21, tiende lid, van de Asv, ambtshalve vast overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de Asv.

Artikel 18 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2025 aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 13 december 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Wetstechnische informatie

Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling AI Challenge Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2023 artikel 8

04-07-2023

prb-2023-8012

C2318046/ 5287600
22-12-2022 14-07-2023 nieuwe regeling

13-12-2022

prb-2022-15034

C2307601/5180809