• Geldig sinds 01 januari 2022.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2022

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 oktober 2021, nr. 55/21 A;

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2022 bedraagt 79,6 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2022.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 12 november 2021

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate

Wetstechnische informatie

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2022
Citeertitel Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2022
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 222 van de Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 nieuwe regeling

12-11-2021

prb-2021-11555

4968115