• Geldig sinds 05 oktober 2019.
    Geldig tot 09 april 2020.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begrenzing (Regeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 3.9 van de Verordening water Noord-Brabant;

Overwegende dat Provinciale Staten op 20 november 2009 de Verordening

water Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.9 van de

Verordening water Noord-Brabant krachtens delegatie van regelgevende

bevoegdheid bij nadere regeling kunnen besluiten tot wijziging van de begrenzing van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels als vastgelegd in die verordening, indien dit noodzakelijk is om deze in overeenstemming te brengen met de begrenzingen zoals die bij of krachtens de verordening, bedoeld in artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening, in het kader van provinciale ruimtelijke besluitvorming zijn vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 24 september 2019 het Natuurbeheerplan 2020 en wijzigingen in de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014 hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het noodzakelijk achten om de

begrenzingen van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels, zoals aangegeven op bijlage IV behorende bij de Verordening water Noord-Brabant, te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe begrenzingen van deze gebieden, vastgesteld bij of krachtens de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Wijzigen begrenzingen

De begrenzingen van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels, opgenomen in Bijlage IV van de Verordening water Noord-Brabant, komen te luiden:

 

Bijlage IV Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2  

De Regeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 24 september 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Regeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant  

Algemeen

Sinds 2005 zijn beschermde gebieden waterhuishouding, natte natuurparels en attentiegebieden begrensd in provinciale verordeningen. De beschermde gebieden waterhuishouding zijn gebaseerd op het Natuur Netwerk Brabant, NNB. Hierbinnen liggen zogenaamde natte natuurparels: hydrologisch gevoelige gebieden die vanwege specifieke omstandigheden van bodem en water hoge natuurwaarden vertegenwoordigen. Rondom de natte natuurparels liggen attentiegebieden.

 

De in de Verordening water Noord-Brabant opgenomen gebieden zijn enerzijds van belang voor het beschermingsbeleid (met betrekking tot de provinciale bevoegdheid tot vergunningverlening voor bepaalde typen grondwateronttrekkingen en als aanbeveling voor de waterschappen bij de invulling van hun beschermingsbeleid) en bepalen anderzijds de reikwijdte van de aanpak van de verdrogingsbestrijding.

 

Bij besluit van Gedeputeerde Staten van 24 september 2019 tot vaststelling van het Natuurbeheerplan 2020 en wijzigingen in de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014 zijn de begrenzingen van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels opnieuw gewijzigd. Om te zorgen voor op elkaar afgestemde provinciale regelgeving is het nodig om ook de begrenzingen in de Verordening water Noord-Brabant aan te passen. In de Verordening water Noord-Brabant is de bevoegdheid om de begrenzingen te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014 neergelegd bij Gedeputeerde Staten (artikel 3.9 Verordening water Noord-Brabant). Door vaststelling van deze regeling met daarin de nieuwe kaarten wordt de begrenzing van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels als bedoeld in artikel 3.8 van de Verordening water Noord-Brabant aangepast.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begrenzing (Regeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant)
CiteertitelRegeling wijzigen begrenzingen 2019 Verordening water Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR96865/CVDR96865_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201909-04-2020nieuwe regeling

24-09-2019

prb-2019-6601

C2233987/4573010