Inhoud regeling

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent luchthavenbesluit luchthaven verordening Budel Noord-Brabant (Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant)

Geldend van 15-06-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent luchthavenbesluit luchthaven verordening Budel Noord-Brabant (Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 4 juni 2013 – 47/13;

Gelet op de Wet luchtvaart en de Wet van 18 december 2008, Stb 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), het Besluit burgerluchthavens, de Regeling burgerluchthavens, de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Omzettingsregeling luchthaven Budel (Staatscourant 2011, nummer 5564);

Overwegende dat artikel XIII van de Wet van 18 december 2008, Stb 561, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), provinciale staten verplichten om voor 1 november 2014 een luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste lid, van de Wet luchtvaart vast te stellen voor een luchthaven die op grond artikel 8.1a, derde lid van de wet een luchthaven van regionale betekenis is waarvoor op grond van genoemd artikel van de wet vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist;

Overwegende dat de luchthaven Budel een luchthaven van regionale betekenis is als bedoeld in artikel 8.1a, derde lid van de Wet luchtvaart waarvoor op grond van artikel 8.1a, derde lid, van die wet vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist voor 1 november 2014;

Gezien:

- de nationale Luchtvaartnota van april 2009;

- de Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant d.d. 10 december 2010, nr.2375178;

- het advies van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Budel d.d. 05 april 2013;

- het advies van de Commissie voor Mobiliteit en Financiën d.d. 30 augustus 2013;

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

   burgerluchtvaart: alle niet militaire luchtvaart;

 • b.

   daglichtperiode: gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52.00 N en 05.00 O op zeeniveau;

 • c.

   exploitant: Luchtvaartterrein Budel B.V.;

 • d.

   handhavingspunt: locatie waar de geluidsbelasting van het luchthavenverkeer niet hoger mag zijn dan de in het luchthavenbesluit vastgestelde waarde;

 • e.

   helikopter: luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit burgerluchthavens;

 • f.

   Lden-contouren: contouren ter aanduiding van de beperkingengebieden in verband met de geluidsbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer, bedoeld in artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens;

 • g.

   luchthaven: terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet ;

 • h.

   luchthavenbesluit: besluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste en tweede lid van de wet;

 • i.

   luchthavengebied: gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

 • j.

   luchthavenluchtverkeer: luchtverkeer als bedoeld in 1.1, eerste lid van de wet;

 • k.

   MLA: Micro Light Aeroplane als bedoeld in artikel 1 van het Besluit burgerluchthavens;

 • l.

   plaatsgebonden risicocontouren: contouren ter aanduiding van de beperkingengebieden in verband met het externe veiligheidsrisico vanwege het luchthavenluchtverkeer, bedoeld in artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens;

 • m.

   vliegtuig: luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1 van het Besluit burgerluchthavens;

 • n.

   wet: Wet luchtvaart.

§ 2 Luchthaven

Artikel 2 Locatieaanduiding

Dit luchthavenbesluit is van toepassing op de luchthaven Budel, gelegen aan Luchthavenweg 20, 6021 PX te Budel, gemeente Cranendonk, waartoe de percelen en perceelsgedeelten behoren die met opgave van kadastrale aanduiding zijn aangegeven in bijlage 1.

Artikel 3 Baanaanduiding

 • 1  Op de luchthaven zijn gelegen:

  • a.

    een verharde start- en landingsbaan in de geografische richting 033°-213° met een lengte van 1199 meter en een breedte van 23 meter, met daarbij behorende verharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109);

  • b.

    een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 033°-213° met een lengte van 600 meter en een breedte van minimaal 30 meter.

 • 2  De ligging van de start- en landingsbanen is weergegeven op de kaart in bijlage 4.

§ 3 Regels en grenswaarden

Artikel 4 Gebruiksjaar

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 maart van enig jaar tot 1 maart van het daarop volgende jaar.

Artikel 5 Luchthavenluchtverkeer

 • 1  Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

 • 2  In afwijking van het eerste lid is op de luchthaven incidenteel gebruik van militaire vliegtuigen toegestaan.

 • 3  De onverharde start- en landingsbaan, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, mag uitsluitend worden gebruikt door MLA’s.

Artikel 6 Handhavingspunten

 • 1  De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel 8 van het Besluit burgerluchthavens, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2 van dit luchthavenbesluit onderscheidenlijk opgenomen in tabel 1 van bijlage 3.

 • 2  De ligging van de aanvullende handhavingspunten en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2 van dit luchthavenbesluit onderscheidenlijk opgenomen in tabel 1 van bijlage 3.

 • 3  De grenswaarden voor de geluidbelasting voor het helikopterverkeer in de handhavingspunten HH03 en HH21, zijn weergegeven op de kaart in bijlage 2 van dit luchthavenbesluit onderscheidenlijk opgenomen in tabel 2 van bijlage 3.

Artikel 7 Openstellingstijden

 • 1  Het gebruik van de luchthaven vindt plaats:

  • a.

    binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvlieg-voorschriften en instrumentvliegvoorschriften, bedoeld in het Besluit luchtverkeer 2014; en

  • b.

    buiten de daglichtperiode overeenkomstig de instrumentvlieg-voorschriften, bedoeld in het Besluit luchtverkeer 2014, tussen 07.00 en 23.00 uur plaatselijke tijd, voor zover deze vluchten geen les- en oefenvluchten zijn.

§ 4 Gebieden

Artikel 8 Luchthavengebied

Het luchthavengebied bedoeld in artikel 8.47 van de wet, wordt vastgesteld zoals opgenomen in bijlage 4.

Artikel 9 Beperkingengebied

Het beperkingengebied bedoeld in artikel 8.47 van de wet, wordt vastgesteld zoals opgenomen in bijlagen 5, 6 en 7.

§ 5 Regels omtrent de ruimtelijke indeling

Artikel 10 Geluid

De geluidcontouren van 48 dB(A), 56 dB(A) en 70dB(A) Lden, bedoeld in artikel 9, onder b, c en d van het Besluit burgerluchthavens, zijn weergegeven op de kaart in bijlage 5.

Artikel 11 Externe veiligheid

De 10-5 en 10-6 plaatsgebonden risicocontouren bedoeld in artikel 9, onder a van het Besluit burgerluchthavens, zijn weergegeven op de kaart in bijlage 6.

Artikel 12 Vliegveiligheid

 • 1  De veiligheidsgebieden, bedoeld in artikel 9, onder e, van het Besluit burgerluchthavens, zijn weergegeven op de kaart in bijlage 7.

 • 2  Het gebied met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid, bedoeld in artikel 9, onder e en f, van het Besluit burgerluchthavens, is weergegeven op de kaart in bijlage 7.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 20 september 2013
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

Bijlage 1 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord Brabant

i267890.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 2 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord Brabant

i267897.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 3 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord Brabant

Tabellen als bedoeld in artikel 6.

Tabel 1

Handhavingspunt

X

Y

grenswaarden Lden in dB(A)

HH03

169.643

362.400

59,1

HH21

170.340

363.606

58,7

HH03R

169.863

362.632

43,4

HH21L

170.273

363.319

42,6

HH1

168.650

360.750

42,7

HH2

169.700

360.800

43,4

Tabel 2, grenswaarden voor helikopterverkeer

Handhavingspunt

X

Y

grenswaarden Lden in dB(A)

HH03

169.643

362.400

50,9

HH21

170.340

363.606

50,8

Bijlage 4 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord Brabant

i267892.pdf [Klik hier om het document te downloaden] .

Bijlage 5 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord Brabant

Geluidcontouren in Lden als bedoel in artikel 10, eerste lid.

Bijlage 6 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord Brabant

Externe veiligheidscontouren, als bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Bijlage 7 bij Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord Brabant

i267896.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Wetstechnische informatie

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent luchthavenbesluit luchthaven verordening Budel Noord-Brabant (Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant)

Geldend van 15-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent luchthavenbesluit luchthaven verordening Budel Noord-Brabant (Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant)
Citeertitel Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp leefomgeving, milieubeheer
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8.43 van de Wet luchtvaart

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2018 artikel 1, 7, 9, 10, 11, 12, bijlage 3, 5, 6, 7

19-01-2018

prb-2018-4401

4302980
01-02-2014 15-06-2018 nieuwe regeling

20-09-2013

Provinciaal Blad, 2014, 13

Statenvoorstel 47/13