• Geldig sinds 22 januari 2016.
  Geldig tot 09 april 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Prijsvraag nul-op-de-meter

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Energieagenda 2010-2020 hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de CO2-emissie van woningen in Noord-Brabant willen verlagen, waardoor de energielasten voor bewoners worden verminderd en het energiebewustzijn wordt vergroot;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten dit wensen te bereiken door een prijsvraag uit te zetten om nul-op-de-meter renovaties bij particuliere huiseigenaren te stimuleren;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten een werkgelegenheidsimpuls willen geven;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten hierbij gebruik willen maken van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L 352 van 24.12.2013);

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

   de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb L 352 van 24 december 2013;

 • b.

   nul-op-de-meter: alle in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie en het gebruik van huishoudelijke apparatuur en verlichting is op jaarbasis per saldo nul onder standaard klimaatcondities, zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik.

 • c.

   nul-op-de-meter woning: woning waarbij de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie en het gebruik van huishoudelijke apparatuur en verlichting op jaarbasis per saldo nul is onder standaard klimaatcondities, zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning;

 • d.

   prestatiegarantie: garantie op de functionele prestaties van een woningsysteem;

 • e.

   Trias Energetica: strategie voor het energiezuiniger maken van gebouwen, waarbij allereerst de energievraag zoveel mogelijk beperkt wordt en vervolgens zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie uit hernieuwbare bronnen;

 • f.

   woning: woning gebonden aan de grond, niet zijnde een appartement of gestapelde bouw;

Artikel 2 Doelgroep

 • 1

   Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

    rechtspersonen;

  • b.

    een samenwerkingsverband van rechtspersonen.

 • 2

   Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

    wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband;

  • b.

    draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1

   Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies door middel van een prijsvraag.

 • 2

   Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het realiseren en promoten van nul-op-de-meter woningen voor particulieren.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien voor dit project reeds op grond van deze regeling of een andere regeling subsidie is verstrekt.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

   het project wordt uitgevoerd bij ten minste 4 woningen;

 • c.

   het project leidt tot nul-op-de-meter woningen;

 • d.

   het project wordt uitgevoerd bij woningen gebouwd voor 1980;

 • e.

   het project wordt volgens de principes van Trias Energetica uitgevoerd;

 • f.

   het project is gericht op uitvoering bij woningen in eigendom van natuurlijke personen voor wie de woning tevens het hoofdverblijf vormt;

 • g.

   de subsidieaanvrager maakt aannemelijk dat het in het project toegepaste concept leidt tot nul-op-de-meter woningen waarvan hij de nul-op-de-meter prestatie kan garanderen;

 • h.

   aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

    op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • 2°.

    een analyse van risico’s en kansen van het project;

  • 3°.

    een communicatieplan met daarin de wijze waarop verspreid over de vier regio’s in Noord-Brabant de vraag van particuliere huiseigenaren naar nul-op-de-meter woningen gestimuleerd gaat worden tijdens en na het project;

 • i.

   aan het project ligt ten grondslag een realistische en sluitende begroting met onderbouwing.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 1 februari 2016 tot en met 25 april 2016.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de tenderperiode, genoemd in artikel 8, vast op €200.000.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1

   De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, bedraagt voor de twee hoogst gerangschikte aanvragen elk €100.000;

 • 2

   Onverminderd het maximumbedrag, genoemd in het eerste lid, wordt, indien de subsidieaanvrager een onderneming is, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun van €200.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1

   Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 9, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

    het aantal nul-op-de-meter woningen dat gerealiseerd wordt, te waarderen met maximaal 40 punten waarbij de subsidieaanvrager of subsidieaanvragers

   • 1°.

     met de meeste woningen wordt of worden gewaardeerd met 40 punten,

   • 2°.

     met één woning minder dan de subsidieaanvrager met de meeste woningen wordt of worden gewaardeerd met 30 punten,

   • 3°.

     met twee woningen minder dan de subsidieaanvrager met de meeste woningen wordt of worden gewaardeerd met 20 punten,

   • 4°.

     met drie woningen minder dan de subsidieaanvrager met de meeste woningen wordt of worden gewaardeerd met 10 punten,

   • 5°.

     met vier of meer woningen minder dan de subsidieaanvrager met de meeste woningen wordt of worden gewaardeerd met 0 punten;

  • b.

    de mate waarin gebruik gemaakt wordt van duurzame materialen, te waarderen met maximaal 10 punten;

  • c.

    de mate waarin opgedane kennis gedeeld wordt, te waarderen met maximaal 10 punten;

  • d.

    de mate waarin het project voorziet in samenwerking tussen verschillende partijen en bestaande soortgelijke initiatieven, te waarderen met maximaal 10 punten;

  • e.

    de mate van ontzorging van de woningeigenaren tijdens het traject, te waarderen met maximaal 10 punten.

  • f.

    de mate van aantrekkelijkheid van de wijze waarop de gerealiseerde nul-op-de-meter woningen worden geëxposeerd ter stimulering van de vraag naar nul-op-de-meter renovaties, te waarderen met maximaal 20 punten.

 • 2

   Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 12 Externe adviescommissie

Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 voor advies over artikel 6 en artikel 11 voor aan de adviescommissie Prijsvraag nul-op-de-meter.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   het project is uiterlijk 31 december 2017 afgerond;

 • b.

   de oplevering van het in de aanvraag genoemde aantal nul-op-de-meter woningen;

 • c.

   na oplevering een onafhankelijke kwaliteitscontrole laten uitvoeren naar de gerealiseerde nul-op-de-meter woning;

 • d.

   de subsidieontvanger legt in een prestatiegarantiecontract de garantie vast dat de woning voor ten minste 15 jaar nul-op-de-meter zal zijn;

 • e.

   het project wordt uitgevoerd bij woningen in eigendom van natuurlijke personen voor wie de woning tevens het hoofdverblijf vormt;

 • f.

   het project wordt uitgevoerd bij woningen waarvoor voor de nul-op-de-meter renovatie nog geen subsidie is ontvangen;

 • g.

   de subsidieontvanger overlegt een verklaring van de woningeigenaar dat deze instemt met het minimaal een keer per jaar openstellen van de woning ten behoeve van promotie doeleinden voor nul-op-de-meter renovaties voor een periode van vijf jaar;

 • h.

   de subsidieontvanger vermeldt in iedere externe communicatie, dat de activiteit gedeeltelijk is gerealiseerd met financiële steun van de provincie;

 • i.

   de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

Artikel 14 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

   per woning een kopie van het rapport van de onafhankelijke kwaliteitscontrole, bedoeld in artikel 13, onder c;

 • b.

   per woning een kopie van het prestatiegarantiecontract, bedoeld in artikel 13, onder d.

Artikel 15 Bevoorschotting en betaling

 • 1

   Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 50% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2

   Het voorschot wordt betaald in een keer.

Artikel 16 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2018 aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Prijsvraag nul-op-de-meter Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 12 januari 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling prijsvraag nul-op-de-meter Noord-Brabant.

Algemeen Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

De provincie Noord-Brabant heeft in december 2013 besloten om geld beschikbaar te stellen voor bevordering van de werkgelegenheid in Brabant. Gedeputeerde Staten willen het resterende deel van deze beschikbare middelen inzetten om te bevorderen dat woningen in Noord-Brabant nul-op-de-meter worden gemaakt. Dit zijn woningen waarbij in een periode van een jaar niet meer energie verbruikt wordt dan uw huis zelf opwekt. De energiemeter staat dus op ‘Nul”. Het effect van deze maatregelen is dat het energiebewustzijn wordt vergroot, de energielasten voor bewoners worden verminderd, en de CO2-emissie van woningen in Noord-Brabant wordt verlaagd. Bijkomend effect is dat dit een arbeidsintensief traject is dat werkgelegenheid oplevert.

Er is gekozen voor het verstrekken van subsidie aan partijen die in staat zijn om woningen nul-op-de-meter te maken, om op deze manier de markt te prikkelen om met een aanbod voor particuliere huiseigenaren te komen. Juist de realisatie van voorbeeldwoningen van particuliere huiseigenaren komt moeizaam op gang. Met deze subsidieregeling geven wij hier een extra impuls aan. De provincie wil daarbij gebruik maken van de de-minimisregeling, waarbij staatssteun alleen geoorloofd is als deze minder is dan € 200.000 in een periode van drie jaar.

Artikelsgewijs

Artikel 5 Dit geldt voor zowel Europese, landelijke, provinciale als gemeentelijke regelingen.

Artikel 11Eerste lid, onder d Hierbij kan gedacht worden aan bouwbedrijven, gemeenten, milieuorganisaties, energiecoöperaties, investeerders, banken en geïnteresseerde particulieren.Artikel 13Onder a Het project omvat mede de realisatie van nul-op-de-meter woningen. Afronding van het project omvat derhalve de oplevering van de woningen.

Onder dIn een prestatiegarantiecontract legt de subsidieaanvrager de belofte aan de woningeigenaar vast voor het hebben van een woning waarbij onder standaard klimaatomstandigheden zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik de energiemeter na een jaar op nul staat. Het prestatiegarantiecontract wordt op schrift gesteld en door zowel de subsidieaanvrager als de eigenaar van de woning waarbij het project uitgevoerd zal worden, ondertekend. Een voorbeeld van een prestatiegarantiecontract is onder andere te vinden via enerqielinq.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 12 januari 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Prijsvraag nul-op-de-meter
CiteertitelSubsidieregeling Prijsvraag nul-op-de-meter Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsociale participatie, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201609-04-2020nieuwe regeling

12-01-2016

Provinciaal Blad, 2016, 09

S0306839