Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veranderen en gebruiken van wegen (Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013)

Geldend van 09-04-2020 t/m 15-02-2023

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veranderen en gebruiken van wegen (Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op de artikelen 2 en 5, derde lid, onder b, van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010;

Overwegende dat het op grond van artikel 4 van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten de weg te veranderen;

Overwegende dat het op grond van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten de weg te gebruiken;

Overwegende dat de vergunningplicht als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 niet nodig is voor gedenktekens, mits deze door hun aanwezigheid, grootte, plaats of vormgeving de belangen die de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 beschermt niet in het geding brengen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het belang van de belangen die de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 beschermt, een goed en consistent vergunningenregime op het gebied van het veranderen van de weg en het gebruiken van de weg wenselijk achten;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten voor het plaatsen en onderhouden van gedenktekens eveneens nadere regels wensen te stellen, waarbij zij naast de uitvoering van de zorgplicht voor wegen ook rekening willen houden met de belangen van nabestaanden van verkeersslachtoffers op provinciale wegen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant, in werking getreden op 22 september 2010, hebben geëvalueerd en naar aanleiding daarvan de regeling op een aantal punten wensen te wijzigen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het vanwege het grote aantal wijzigingen in die regeling wenselijk achten een geheel nieuwe regeling vast te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen algemeen

In deze regeling wordt mede verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  bebouwde kom: bebouwde kom als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • d.

  CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek;

 • e.

  erftoegangsweg: weg met een verblijfsfunctie, die zich bevindt in een verblijfsgebied in een stedelijke of landelijke omgeving en waarop ontsluiting van percelen kan plaatsvinden;

 • f.

  gebiedsontsluitingsweg: weg die de verbindingsschakel vormt tussen stroomwegen en erftoegangswegen;

 • g.

  stroomweg: weg, met een nationale of internationale functie voor het langeafstandsverkeer, die een snelle verbinding vormt tussen steden, landsdelen of landen;

 • h.

  tot de weg behorende verkeersvoorziening: element met een verkeersfunctie die door de bevoegde wegbeheerder in het kader van diens zorgplicht voor wegen is geplaatst of aangebracht op of aan de weg;

 • i.

  weg: openbare weg waarvan het onderhoud ingevolge artikel 15 van de Wegenwet bij de provincie berust, waarvoor de provincie de belangen ingevolge artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beschermt en waartoe in ieder geval behoren rijbanen, fiets- en voetpaden, parkeer-, carpool-, bus- en halteplaatsen, vluchtstroken en andere stroken, bermen, glooiingen, grondkeringen, bermsloten, alsmede de tot de weg behorende verkeersvoorzieningen.

Paragraaf 2 Veranderen van de weg

Artikel 2 Begripsbepalingen specifiek

In deze paragraaf wordt mede verstaan onder:

 • a.

  activiteiten die op weggebruikers zijn gericht: weggebonden activiteiten of mogelijkheden die voorzien in een onmiddellijke behoefte van weggebruikers;

 • b.

  bijzondere aanduidingen: aanduidingen voor toeristisch-recreatieve fiets- en wandelroutes als bedoeld in de Richtlijn bewegwijzering, publicatienummer 222, van het CROW, aanduidingen voor toeristisch-recreatieve objecten en terreinen als bedoeld in de Richtlijn toeristische bewegwijzering, publicatienummer 262, van het CROW, mottoborden en bouwborden;

 • c.

  bouwbord: bord waarmee de weggebruiker geïnformeerd wordt over de uitvoering van bouw- of onderhoudswerkzaamheden aan de weg;

 • d.

  dagrecreatief object of terrein: dagrecreatief object of terrein als bedoeld in de Richtlijn bewegwijzering, publicatienummer 222, van het CROW;

 • e.

  gesloten verharding: asfalt, beton, open verharding met cementgebonden funderingen, klinkers met voegvulling, menggranulaat als puinverharding ten behoeve van de bovenliggende gesloten verharding en belemmerende ondergrondse voorzieningen;

 • f.

  haven: haven, niet zijnde een industriële haven, bestemd als opstapplaats voor passagiers te water;

 • g.

  industrieterrein, bedrijventerrein of kantorenpark: terrein als bedoeld in de Richtlijn bewegwijzering, publicatienummer 222, van het CROW, alsmede industriële havens;

 • h.

  kabel: buigzame verbinding, bestaande uit één of meer geleiders, die zijn samengesteld uit draden van metaal of glasvezel en geschikt zijn voor het transport van elektrische energie, elektrische signalen of optische signalen;

 • i.

  kabel of leiding met een openbare functie: telecommunicatiekabel of niet-gevulde mantelbuis als bedoeld in de Telecommunicatiewet, elektriciteitskabel, gasleiding, waterleiding of riolering en perceel- of huisaansluitingen van deze kabels of leidingen;

 • j.

  kunstobject: niet verkeersfunctioneel element op de weg dat dient ter uiting van enige vorm van kunst;

 • k.

  kunstwerk: civielbouwkundige constructie die onderdeel is van de weg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of terreinverdieping;

 • l.

  leiding: holle buis, vervaardigd van een duurzaam materiaal;

 • m.

  leidingstrook: strook grond die primair is bestemd voor het leggen van kabels of leidingen, al dan niet voorzien van een mantelbuis;

 • n.

  mantelbuis: kunststof of metalen beschermbuis rondom een kabel of leiding;

 • o.

  militair object of terrein: object of terrein van het Ministerie van Defensie;

 • p.

  mottobord: bord waarmee de weggebruikers geïnformeerd worden over gewenst verkeersgedrag;

 • q.

  nationaal park met een bezoekerscentrum: park als bedoeld in de Richtlijn bewegwijzering, publicatienummer 222, van het CROW;

 • r.

  open verharding: verharding van ongebonden elementen op zand;

 • s.

  oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;

 • t.

  ontsluiting tankstationterrein: ontsluitingsmogelijkheid naar de weg van een terrein waarop een motorbrandstofverkooppunt is gevestigd;

 • u.

  reclamebord: opschrift, aankondiging of afbeelding op een bord, vlag, spandoek of constructie met de kennelijke bedoeling handelsreclame te uiten;

 • v.

  recreatiegebied: gebied met een toeristisch-recreatieve functie;

 • w.

  reguliere bewegwijzeringborden: borden als bedoeld in hoofdstuk K, bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • x.

  strokenbord: verwijzing naar een object of terrein of een groep van objecten of terreinen met een bord volgens model van de provincie Noord-Brabant;

 • y.

  uitweg: ontsluitingsmogelijkheid van één of meerdere percelen naar de weg;

 • z.

  veranderen van de weg: uitvoeren, oprichten, hebben, in stand houden, onderhouden, wijzigen of verwijderen van de weg;

 • aa.

  verkeersbord: bord als bedoeld in artikel 4 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • ab.

  vliegveld: luchthaven uitsluitend of gedeeltelijk bestemd voor de burgerluchtvaart;

 • ac.

  wegenbouwproject: aanleg van een nieuwe weg of de reconstructie van een bestaande weg;

 • ad.

  winkelgebied: gebied dat bestemd is voor de vestiging van meerdere winkels op één locatie;

 • ae.

  ziekenhuis: instelling voor onderzoek, behandeling of verpleging van zieken, inclusief het gebouw waarin de instelling gehuisvest is.

Artikel 3 Soorten vergunning

Gedeputeerde Staten kunnen vergunning verlenen voor het veranderen van de weg ten behoeve van:

 • a.

  werkzaamheden door of namens het Rijk, provincies anders dan de provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen of beheerders als bedoeld in de Spoorwegwet uit hoofde van de zorgplicht voor wegen of spoorwegen of een andere wettelijke verplichting;

 • b.

  verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden of activiteiten buiten de weg;

 • c.

  kabels of leidingen;

 • d.

  uitwegen;

 • e.

  ontsluitingen van tankstationterreinen;

 • f.

  aanduidingen van objecten of terreinen op reguliere bewegwijzeringborden;

 • g.

  aanduidingen van objecten of terreinen op strokenborden;

 • h.

  bijzondere aanduidingen;

 • i.

  reclameborden binnen de bebouwde kom;

 • j.

  verkiezingsborden binnen de bebouwde kom;

 • k.

  kunstobjecten binnen de bebouwde kom.

Artikel 4 Algemene vergunningvereisten

Om voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de periode waarin de verandering van de weg wordt gerealiseerd, is verenigbaar met de werkzaamheden die de provincie Noord-Brabant in dezelfde periode op dezelfde weg uitvoert;

 • b.

  de verandering van de weg tast de kwaliteit van de weg niet aan;

 • c.

  de verandering van de weg vormt geen belemmering voor het doel, de functionaliteit, het onderhoud van de weg of van tot de weg behorende verkeersvoorzieningen;

 • d.

  de verandering van de weg vormt geen belemmering voor het uitzicht van weggebruikers op de weg of het zicht op tot de weg behorende verkeersvoorzieningen;

 • e.

  voor het realiseren van de verandering van de weg is voldoende fysieke ruimte beschikbaar;

 • f.

  de verandering van de weg is niet strijdig met de belangen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;.

Artikel 5 Vergunningvereisten kabels of leidingen

 • 1 Onverminderd artikel 4, gelden voor alle kabels of leidingen de volgende vereisten:

  • a.

   de kabel of leiding heeft een openbare of daarmee gelijk te stellen functie;

  • b.

   de kabel of leiding ligt niet in de lengterichting onder een gesloten verharding, met uitzondering van telecommunicatiekabels of elektriciteitskabels indien daarvoor in de berm van de weg onvoldoende fysieke ruimte beschikbaar is of wordt;

  • c.

   de kabel of leiding ligt uitsluitend in een kunstwerk indien het kunstwerk op de ontvangstdatum van de aanvraag beschikt over mantelbuizen of holle ruimten die voor de ligging van een kabel of leiding zijn gereserveerd, met uitzondering van een kabel als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

  • d.

   de kabel of leiding ligt op zodanige afstand dat aan bomen en struiken geen schade wordt toegebracht.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder a, kunnen Gedeputeerde Staten vergunning verlenen voor leidingen voor het lozen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet in een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer of onderhoud is bij de provincie Noord-Brabant.

 • 3 Om voor een vergunning als bedoeld in het tweede lid in aanmerking te komen geldt het vereiste dat voor zover de Waterwet of de keur van het waterschap toestemming vereist voor het lozen, het waterschap daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 6 Vergunningvereisten uitwegen

 • 1 Onverminderd artikel 4, gelden voor uitwegen de volgende vereisten:

  • a.

   de uitweg ontsluit niet op een stroomweg;

  • b.

   de uitweg ontsluit uitsluitend op een gebiedsontsluitingsweg indien:

   • 1°.

    geen andere uitwegmogelijkheid beschikbaar is; en

   • 2°.

    bundeling van uitwegen met één of meerdere naastgelegen percelen ruimtelijk of technisch onmogelijk is; tenzij de gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom is gelegen;

  • c.

   de aanvraag heeft betrekking op de eerste uitweg van het perceel, tenzij een tweede uitweg in het belang van de verkeersveiligheid noodzakelijk is;

  • d.

   er is voldoende uitzicht om veilig en onbelemmerd de uitweg in- en uit te rijden;

  • e.

   de uitweg ligt op een andere locatie dan waar tot de weg behorende verkeersvoorzieningen zijn gelegen die het veilig en onbelemmerd in- en uitrijden van de uitweg kunnen beperken.

 • 2 Op het advies, bedoeld in artikel 2.50, derde lid, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Vergunningvereisten ontsluitingen van tankstationterreinen

 • 1 Onverminderd artikel 4, gelden voor ontsluitingen van tankstationterreinen gelegen binnen de bebouwde kom de vereisten als bedoeld in artikel 6.

 • 2 Onverminderd artikel 4, gelden voor ontsluitingen van tankstationterreinen gelegen buiten de bebouwde kom de volgende vereisten:

  • a.

   het perceel ontsluit uitsluitend op een gebiedsontsluitingsweg of stroomweg indien:

   • 1°.

    geen andere uitwegmogelijkheid beschikbaar is; en

   • 2°.

    bundeling van uitwegen met één of meerdere naastgelegen percelen waarop activiteiten plaatsvinden die op weggebruikers zijn gericht ruimtelijk of technisch onmogelijk is;

  • b.

   de aanvraag heeft betrekking op de eerste ontsluiting van het tankstationterrein;

  • c.

   er is voldoende uitzicht om veilig en onbelemmerd de ontsluiting van het tankstationterrein in- en uit te rijden.

 • 3 Op het advies, bedoeld in artikel 2.50, derde lid, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergunningvereisten aanduidingen van objecten of terreinen op reguliere bewegwijzeringborden

Onverminderd artikel 4, geldt voor het aanduiden van objecten of terreinen op reguliere bewegwijzeringborden het vereiste dat het object of terrein niet kan worden bereikt door de bestaande reguliere bewegwijzeringborden te volgen, tenzij het betreft:

 • a.

  een industrieterrein, bedrijventerrein of kantorenpark met een oppervlakte van minimaal 50 hectare;

 • b.

  een vliegveld of haven van waaruit minimaal 25.000 reizigers per kalenderjaar worden vervoerd;

 • c.

  een ziekenhuis;

 • d.

  een dagrecreatief object of terrein met minimaal 500.000 bezoekers per kalenderjaar en op een maximale rijafstand van 10 kilometer ligt gerekend vanaf de weg;

 • e.

  een nationaal park met een bezoekerscentrum;

 • f.

  een recreatiegebied dat in het gemeentelijke bestemmingsplan als zodanig is aangeduid;

 • g.

  een winkelgebied dat in het gemeentelijke bestemmingsplan als zodanig is aangeduid;

 • h.

  een militair object of terrein;

 • i.

  een object of terrein met een eigen ontsluiting of eigen zijweg met het karakter van een openbare weg op de weg.

Artikel 9 Vergunningvereisten aanduidingen van objecten of terreinen op strokenborden

Onverminderd artikel 4, gelden voor het aanduiden van objecten of terreinen op strokenborden de volgende vereisten:

 • a.

  het object of terrein komt niet in aanmerking voor aanduiding op reguliere bewegwijzeringborden;

 • b.

  het object of terrein kan niet worden bereikt door de bestaande reguliere bewegwijzeringborden te volgen;

 • c.

  de aanvraag heeft betrekking op maximaal 2 strokenborden per weg;

 • d.

  het object of terrein ligt buiten de bebouwde kom, met uitzondering van objecten of terreinen binnen de bebouwde kom waar de weg buiten de bebouwde kom onderdeel uitmaakt van de naar die objecten en terreinen op gemeentelijke wegen verwezen route;

 • e.

  het object of terrein valt onder een categorie als bedoeld in bijlage 1;

 • f.

  het object of terrein heeft een eigen ontsluiting of eigen zijweg met het karakter van een openbare weg:

  • 1°.

   op de weg; of

  • 2°.

   niet op de weg, mits de route vanaf de weg naar het object of terrein door de daartoe bevoegde wegbeheerder is of zal worden voorzien van bewegwijzering.

Artikel 10 Vergunningvereisten reclameborden binnen de bebouwde kom

Onverminderd artikel 4, geldt voor reclameborden binnen de bebouwde kom het vereiste dat de maatvoering, vormgeving en kleurstelling van het reclamebord voldoen aan het door burgemeester en wethouders vastgestelde beleid over reclameborden.

Artikel 11 Vergunningvereisten verkiezingsborden binnen de bebouwde kom

Onverminderd artikel 4, geldt voor verkiezingsborden binnen de bebouwde kom het vereiste dat het verkiezingsbord is bevestigd aan andere elementen of voorwerpen dan aan bomen, beplantingen of tot de weg behorende verkeersvoorzieningen.

Artikel 12 Vergunningvereisten kunstobjecten binnen de bebouwde kom

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen een vergunningaanvraag voor een kunstobject binnen de bebouwde kom indienen.

 • 2 Onverminderd artikel 4, gelden voor kunstobjecten binnen de bebouwde kom de volgende vereisten:

  • a.

   Kunstloc Brabant heeft een positief oordeel gegeven over het ontwerp van het kunstobject;

  • b.

   het kunstobject wordt buiten de obstakelvrije zone van 1,5 meter voor erftoegangswegen of 4,5 meter voor gebiedsontsluitingswegen geplaatst, tenzij het betreft een kunstobject op het middenterrein van een rotonde;

  • c.

   het kunstobject op het middenterrein van een rotonde beslaat maximaal 50% van het grondoppervlak van het middenterrein;

  • d.

   het kunstobject is van niet-reflecterend materiaal gemaakt;

  • e.

   het kunstobject bestaat uit statische delen;

  • f.

   het kunstobject bevat geen scherpe of boven de weg uitstekende elementen;

  • g.

   het kunstobject is ondergeschikt aan de technische en verkeerstechnische inrichting van de weg;

  • h.

   het kunstobject heeft een minimale breekkans;

  • i.

   het kunstobject is zo veel mogelijk vandalismebestendig.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt een rotonde die direct aan de bebouwde kom grenst geacht te liggen binnen de bebouwde kom.

Artikel 13 Kosten veranderen van de weg

 • 1 Onverminderd artikel 153 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 33 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, draagt de houder van de vergunning de kosten die voor het veranderen van de weg moeten worden gemaakt.

 • 2 De houder van de vergunning onderhoudt de verandering van de weg en draagt daarvoor de kosten, tenzij Gedeputeerde Staten anders hebben bepaald.

Artikel 14 Vereisten aanvraag

 • 1 Onverminderd artikel 4:2 Awb, bevat de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   een plaatsaanduiding op de weg, onder vermelding van het wegnummer van de weg;

  • b.

   de aard en wijze van de verandering van de weg;

  • c.

   een uitwerking van het gestelde onder a en b in een detailtekening, die voldoet aan de volgende eisen:

   • 1°.

    de schaal van de tekening is 1:500, eventuele details worden getekend op een schaal van 1:200, de tekeningen bevatten een pijl die naar het noorden wijst en de juiste coördinaten;

   • 2°.

    iedere tekening bevat een tekeninghoofd met een uniek nummer en een vermelding van de datum waarop de tekening voor het laatst is gewijzigd;

   • 3°.

    iedere tekening vermeldt de opdrachtgever;

   • 4°.

    iedere tekening vermeldt de maatvoeringen ten opzichte van vaste meetpunten in de omgeving;

  • d.

   een tijdsplanning, waaruit blijkt hoeveel tijd de realisering van de beoogde verandering van de weg in beslag zal nemen;

  • e.

   materiaalkeuze;

  • f.

   de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de aanvrager die aanwezig is bij de realisering van de verandering van de weg.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, bevat de aanvraag voor het leggen, verleggen, wijzigen of verwijderen van kabels of leidingen in verband met een verandering van de weg door of namens de provincie Noord-Brabant het verslag van de bouwvergadering voorbereiding kabels of leidingen.

 • 3 Onverminderd het eerste lid, bevat de aanvraag voor een uitweg:

  • a.

   het aantal en soort uitwegen waarover het perceel reeds beschikt, ingetekend in de detailtekening als bedoeld in het eerste lid, onder c;

  • b.

   een omschrijving van het soort uitweg en het beoogde gebruik.

 • 4 Onverminderd het eerste lid, bevat de aanvraag voor een ontsluiting van een tankstationterrein:

  • a.

   het aantal en soort ontsluitingen waarover het perceel reeds beschikt, ingetekend in de detailtekening als bedoeld in het eerste lid, onder c;

  • b.

   een omschrijving van de soort ontsluiting en het beoogde gebruik.

 • 5 Onverminderd het eerste lid, bevat de aanvraag voor een aanduiding van een object of terrein op reguliere bewegwijzeringborden of op strokenborden een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarop een beschrijving is opgenomen van de activiteiten die vanuit, in of op het object of terrein plaatsvinden.

 • 6 Onverminderd het eerste lid, bevat de aanvraag voor een kunstobject het oordeel van Kunstloc Brabant over het kunstobject.

Artikel 15 Onvolledige aanvraag

Indien de verstrekte gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 14, onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag, stellen Gedeputeerde Staten de aanvrager éénmalig in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen binnen een termijn van vier weken.

Paragraaf 3 Gebruiken van de weg

Artikel 16 Begripsbepalingen specifiek

In deze paragraaf wordt mede verstaan onder:

 • a.

  evenement: elke toegankelijke activiteit van vermaak op of nabij de weg, met uitzondering van weekmarkten als bedoeld in artikel 160 van de Gemeentewet, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties en wedstrijden met voertuigen als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 en wedstrijden zonder voertuigen;

 • b.

  gebruiken van de weg: handelen waarmee de weg op enigerlei wijze anders dan voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt;

 • c.

  gedenkteken: gedenkteken als bedoeld in als bedoeld in artikel 1.1. van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

 • d.

  motorrijtuigen: motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede motorvoertuigen als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • e.

  standplaats: lokatie, niet aard- of nagelvast op de weg aanwezig, van waaruit goederen of diensten worden aangeboden;

 • f.

  stof: voorwerp in niet vaste vorm of verschijningswijze dat niet tot de weg of daartoe behorende verkeersvoorzieningen behoort;

 • g.

  verkeersregelaar: verkeersregelaars als bedoeld in artikel 1 van de Regeling verkeersregelaars 2009;

 • h.

  voertuig: voertuig als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 alsmede de voertuigen als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • i.

  voorwerp: zaak die niet tot de weg of daartoe behorende verkeersvoorzieningen behoort;

 • j.

  wedstrijd: activiteit gericht op prestatievergelijkingen tussen de deelnemers waarbij een prijs, beloning of aandenken in het vooruitzicht wordt gesteld;

 • k.

  wedstrijd met voertuigen: wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • l.

  weggebruikers: weggebruikers als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Artikel 17 Soorten vergunning, ontheffing, verklaring van geen bezwaar

 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen vergunning verlenen voor het gebruiken van de weg ten behoeve van:

  • a.

   evenementen;

  • b.

   wedstrijden, niet zijnde een wedstrijd met voertuigen;

  • c.

   activiteiten, niet zijnde evenementen of wedstrijden;

  • d.

   voorwerpen in verband met evenementen of wedstrijden;

  • e.

   standplaatsen;

  • f.

   spandoeken;

  • g.

   voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg;

  • h.

   stoffen.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen voor een wedstrijd met voertuigen die plaatsvindt in meerdere gemeenten.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen een verklaring van geen bezwaar afgeven voor een wedstrijd met voertuigen die plaatsvindt binnen één gemeente.

Artikel 18 Algemene vereisten

Om voor een vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, een ontheffing als bedoeld in artikel 17, tweede lid, of een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 17, derde lid, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de periode waarin het gebruiken van de weg plaatsvindt, is verenigbaar met de werkzaamheden die de provincie Noord-Brabant in dezelfde periode op dezelfde weg uitvoert;

 • b.

  de kwaliteit van de weg blijft door het gebruiken van de weg onaangetast;

 • c.

  door het gebruiken van de weg blijven het doel, de functionaliteit of, het onderhoud van de weg, dan wel van een tot de weg behorende verkeersvoorziening onbelemmerd;

 • d.

  door het gebruiken van de weg blijven het uitzicht van weggebruikers op de weg of het zicht op tot de weg behorende verkeersvoorzieningen onbelemmerd;

 • e.

  voor het gebruiken van de weg is voldoende fysieke ruimte beschikbaar;

 • f.

  door het gebruiken van de weg wordt geen overlast, hinder of schade voor het milieu als bedoeld in de Wet milieubeheer veroorzaakt;

 • g.

  door het gebruiken van de weg vindt geen aantasting van het karakter of de functie van objecten of gebieden plaats.

Artikel 19 Vergunningvereisten evenementen

Onverminderd artikel 18, gelden voor evenementen de volgende vereisten:

 • a.

  het evenement vindt plaats binnen de bebouwde kom, tenzij het evenement van internationale, nationale of regionale betekenis of karakter is;

 • b.

  er is een omleidingroute bepaald waarbij:

  • 1°.

   de omleidingroute gaat over wegen die zo veel mogelijk gelijkwaardig zijn aan de weg die voor het evenement gebruikt wordt;

  • 2°.

   aan de wegen die onderdeel zijn van de omleidingroute geen wegwerkzaamheden of activiteiten plaatsvinden waardoor de extra verkeersdrukte op de omleidingroute kan leiden tot verkeersonveiligheid of belemmering van de doorstroming van het verkeer;

 • c.

  de bereikbaarheid voor hulpdiensten is gegarandeerd;

 • d.

  de uitvoerbaarheid van de dienstregeling voor het openbaar vervoer is gegarandeerd;

 • e.

  in voldoende parkeerfaciliteiten is voorzien afgestemd op het verwachte bezoekersaantal.

Artikel 20 Vergunningvereisten wedstrijden, niet zijnde wedstrijden met voertuigen

Onverminderd artikel 18, gelden voor wedstrijden, niet zijnde wedstrijden met voertuigen, de vereisten als bedoeld in artikel 19, met dien verstande dat een omleidingroute als bedoeld in artikel 19, onder b, niet vereist is in het geval het verkeer op de weg kruisende wegen kortstondig staande wordt gehouden door de politie of door verkeersregelaars.

Artikel 21 Vergunningvereisten standplaatsen

Onverminderd artikel 18, gelden voor standplaatsen de volgende vereisten:

 • a.

  de standplaats wordt ingenomen op een carpool- of parkeerplaats;

 • b.

  de aanvraag betreft de eerste standplaats op de carpool- of parkeerplaats.

Artikel 22 Vergunningvereisten spandoeken

 • 1 Onverminderd artikel 18, gelden voor spandoeken buiten de bebouwde kom de volgende vereisten:

  • a.

   het spandoek is onderdeel van een overheidscampagne in het kader van verkeersveiligheid;

  • b.

   het spandoek wordt geplaatst buiten de obstakelvrije zone van:

   • 1°.

    1,5 meter voor erftoegangswegen;

   • 2°.

    4,5 meter voor gebiedsontsluitingswegen; of

   • 3°.

    6 meter voor stroomwegen;

  • c.

   het spandoek is niet bevestigd aan een tot de weg behorende verkeersvoorziening.

 • 2 Onverminderd artikel 18, gelden voor spandoeken binnen de bebouwde kom de volgende vereisten:

  • a.

   het spandoek bevat andere opschriften of afbeeldingen dan handelsreclame;

  • b.

   het spandoek wordt in de berm van de weg geplaatst;

  • c.

   het spandoek is niet bevestigd aan een tot de weg behorende verkeersvoorziening.

Artikel 23 Vergunningvereisten voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg

Onverminderd artikel 18, gelden voor voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg de volgende vereisten:

 • a.

  een locatie buiten de weg om de voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden te plaatsen is niet beschikbaar;

 • b.

  de voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de bebouwde kom worden geplaatst buiten de obstakelvrije zone van:

  • 1°.

   1,5 meter voor erftoegangswegen;

  • 2°.

   4,5 meter voor gebiedsontsluitingswegen; of

  • 3°.

   6 meter voor stroomwegen;

 • c.

  de voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden binnen de bebouwde kom worden zo dicht als de fysiek beschikbare ruimte toelaat bij het perceel van de aanvrager geplaatst.

Artikel 24 Vergunningvereisten stoffen

Onverminderd artikel 18, gelden voor stoffen overeenkomstige vereisten als voor voorwerpen in verband met particuliere bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg als bedoeld in artikel 23.

Artikel 25 Ontheffing wedstrijd met voertuigen in meerdere gemeenten

 • 1 Gedeputeerde Staten verlenen geen ontheffing voor wedstrijden met motorrijtuigen die geheel of gedeeltelijk op de weg plaatsvinden waarbij sprake is van vaststelling of vergelijking van prestaties van:

  • a.

   deelnemers;

  • b.

   voertuigen;

  • c.

   onderdelen van voertuigen; of

  • d.

   bedrijfsstoffen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor puzzel-, foto-, of oriërentatietoertochten met motorrijtuigen.

 • 3 Onverminderd artikel 148, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 18, wordt om voor een ontheffing in aanmerking te komen voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 19.

Artikel 26 Verklaring van geen bezwaar wedstrijd met voertuigen binnen één gemeente

 • 1 Gedeputeerde Staten verlenen geen verklaring van geen bezwaar voor wedstrijden met motorrijtuigen die geheel of gedeeltelijk op de weg plaatsvinden waarbij sprake is van vaststelling of vergelijking van prestaties van:

  • a.

   deelnemers;

  • b.

   voertuigen;

  • c.

   onderdelen van voertuigen; of

  • d.

   bedrijfsstoffen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor puzzel-, foto-, of oriërentatietoertochten met motorrijtuigen;

 • 3 Onverminderd artikel 148, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 18, wordt om voor een verklaring van geen bezwaar in aanmerking te komen voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 19.

Artikel 27 Kosten gebruiken van de weg

De houder van de vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar draagt de kosten die verbonden zijn aan het gebruiken van de weg.

Artikel 28 Vereisten aanvraag

 • 1 Onverminderd artikel 4:2 Awb, bevat de aanvraag om een vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar de volgende gegevens:

  • a.

   plaatsaanduiding op de weg, onder vermelding van het wegnummer van de weg;

  • b.

   beschrijving van de aard en de wijze van het gebruiken van de weg;

  • c.

   datum en tijden van het gebruiken van de weg;

  • d.

   naam en telefoonnummer van de contactpersoon die bereikbaar is tijdens het gebruiken van de weg;

  • e.

   eventuele reeds verleende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen op grond van andere regelgeving dan de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 dan wel de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, bevat de aanvraag voor een evenement:

  • a.

   een voorstel over de omleidingroute en te treffen verkeersmaatregelen, getekend op een topografische kaart op een schaal niet kleiner dan 1:100.000;

  • b.

   een aanduiding van de parkeerfaciliteiten, ingetekend op de kaart, bedoeld onder a;

  • c.

   de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon die de verkeersmaatregelen treft.

 • 3 Onverminderd het eerste en het tweede lid, bevat de aanvraag voor een wedstrijd:

  • a.

   het reglement waaronder de wedstrijd wordt gehouden;

  • b.

   een verklaring van geen bezwaar van de politie.

 • 4 Onverminderd het eerste lid tot en met derde lid, bevat de aanvraag voor een wedstrijd met voertuigen:

  • a.

   een beschrijving van het aantal en de soort deelnemende voertuigen;

  • b.

   een bewijs van verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen als bedoeld in artikel 148, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 5 Onverminderd het eerste tot en met het vierde lid, bevat de aanvraag voor een wedstrijd met voertuigen die plaatsvindt in meerdere gemeenten een verklaring van geen bezwaar van de burgemeesters van de gemeenten waardoor de route van de wedstrijd met voertuigen loopt en van de beheerders van de in de route voorkomende wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een gemeente.

 • 6 Onverminderd het eerste lid, bevat de aanvraag voor een spandoek een beschrijving van het doel van het spandoek en het opschrift of de afbeeldingen op het spandoek.

Artikel 29 Termijnen aanvraag

 • 1 Aanvragen voor lokale of regionale evenementen of wedstrijden worden acht weken vóórdat het evenement of de wedstrijd plaatsvindt ingediend.

 • 2 Aanvragen voor nationale of internationale evenementen of wedstrijden worden twaalf weken vóórdat het evenement of de wedstrijd plaatsvindt ingediend.

 • 3 Aanvragen voor activiteiten niet zijnde evenementen of wedstrijden worden acht weken vóórdat de activiteit niet zijnde een evenement of wedstrijd plaatsvindt ingediend.

 • 4 Aanvragen voor voorwerpen of stoffen worden vier weken voordat het voorwerp of de stof op de weg wordt geplaatst of aangebracht ingediend.

Artikel 30 Onvolledige aanvraag

Indien de verstrekte gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 27, onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag, stellen Gedeputeerde Staten de aanvrager éénmalig in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen binnen een termijn van twee weken.

Paragraaf 4 Gedenktekens

Artikel 31 Begripsbepalingen specifiek

In deze paragraaf wordt mede verstaan onder:

 • a.

  nabestaande: persoon of personen waarvan een naaste het dodelijke slachtoffer is geworden van het verkeer op de weg;

 • b.

  veiligheidsvest: oranjerood vest als bedoeld in de norm NEN-EN 471:2003+A1:2008.

Artikel 32 Vereisten plaatsing

Voor het gebruiken van de weg door het plaatsen van een gedenkteken wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het gedenkteken dient ter nagedachtenis aan een menselijk slachtoffer van een verkeersongeluk op de weg;

 • b.

  de plaatsing van het gedenkteken geschiedt door of in opdracht van de nabestaande die het gedenkteken wil plaatsen;

 • c.

  het gedenkteken heeft een maximale afmeting van 0,50 meter breed, 0,50 meter lang en 0,50 meter hoog;

 • d.

  het gedenkteken wordt in de berm geplaatst, zo ver als ruimtelijk mogelijk verwijderd van de hoofdrijbaan;

 • e.

  het gedenkteken is niet bevestigd aan een tot de weg behorende verkeersvoorziening;

 • f.

  op of naast het gedenkteken wordt geen verlichting geplaatst;

 • g.

  de aanwezigheid, grootte, plaats en vormgeving van het gedenkteken veroorzaakt geen hinder of overlast voor het verkeer op de weg.

Artikel 33 Vereisten onderhoud

Voor het onderhouden van een gedenkteken op de weg wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het onderhoud van het gedenkteken wordt uitgevoerd door of in opdracht van de nabestaande die het gedenkteken op de weg heeft geplaatst;

 • b.

  de uitvoering van het onderhoud, bedoeld onder a, geschiedt op een veilige en milieuvriendelijke wijze;

 • c.

  de nabestaande die bij het gedenkteken aanwezig is, of degene die het onderhoud aan het gedenkteken uitvoert, draagt een veiligheidsvest.

Artikel 34 Termijn aanwezigheid

Een gedenkteken mag gedurende onbepaalde tijd op de weg aanwezig zijn, tenzij verwijdering of verplaatsing in verband met de zorgplicht voor wegen vereist is.

Artikel 35 Kosten plaatsing, onderhoud en verwijdering

De nabestaande draagt de kosten die voor de plaatsing, het onderhoud en de verwijdering van het gedenkteken moeten worden gemaakt.

Paragraaf 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 36 Intrekking

De Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 37 Overgangsrecht

 • 1 Vergunningen voor het veranderen van de weg die Gedeputeerde Staten hebben verleend tussen 1 mei 2006 en de inwerkingtreding van deze regeling worden geacht te zijn verleend op grond van deze regeling.

 • 2 Voor veranderingen van de weg die zonder vergunning zijn gerealiseerd voor de inwerkingtreding van deze regeling en die niet passen binnen deze regeling, geldt een overgangstermijn van één jaar nadat Gedeputeerde Staten de niet vergunbare verandering van de weg hebben geconstateerd.

 • 3 Vergunningen voor het gebruiken van de weg die Gedeputeerde Staten hebben verleend voor de inwerkingtreding van deze regeling, worden geacht te zijn verleend op grond van deze regeling.

 • 4 Het vereiste, bedoeld in artikel 19, onder a, geldt niet indien het evenement op de weg:

  • a.

   sinds 15 maart 2007 jaarlijks of tweejaarlijks heeft plaatsgevonden;

  • b.

   met toestemming van Gedeputeerde Staten heeft plaatsgevonden;

  • c.

   in vorm, aard en karakter sinds 15 maart 2007 ongewijzigd is gebleven.

 • 5 Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op wedstrijden op de weg.

 • 6 Gedenktekens geplaatst op de weg vóór 21 augustus 2008, die niet voldoen aan deze regeling, worden verwijderd.

 • 7 Gedenktekens geplaatst op de weg op of na 21 augustus 2008, worden geacht te zijn geplaatst op grond van deze regeling.

Artikel 38 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2013.

Artikel 39 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 21 mei 2013
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlage

Bijlage 1 bij de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013

Categoriën objecten en terreinen als bedoeld in artikel 9

Toelichting behorende bij de Regeling veranderen en gebruiken van de weg Noord-Brabant

Algemeen

Veranderen en gebruiken van de weg De provincie Noord-Brabant is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van haar wegen en het beschermen en verbeteren van onder meer de verkeersveiligheid en doorstroming op haar wegen. Hiertoe richt de provincie haar wegen zo veel als mogelijk in volgens een aanpak waarbij verkeersveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel is van de ruimtelijke ordening, de vormgeving van infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers. In het kader van deze aanpak, beter bekend als Duurzaam Veilig, zijn de provinciale wegen naar gebruik en functie gecategoriseerd in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Een uniforme inrichting van die wegen verhoogt de doorstroming van het verkeer en bevordert de verkeersveiligheid.

Provinciale wegen kunnen ook ruimte bieden voor het plaatsen van elementen die geen verkeersfunctie hebben, of voor een gebruik anders dan voor verkeersdoeleinden zoals evenementen. Hierbij spelen veel belangen een rol. Omdat provinciale wegen in eerste instantie een verkeersfunctie vervullen, is de centrale vraag in deze: hoe gaat de provincie als wegbeheerder om met verzoeken tot het veranderen van wegen ten behoeve van elementen die geen verkeersfunctie hebben of verzoeken om de weg te gebruiken op een andere manier dan conform haar verkeersfunctie?

Deze regeling staat niet op zichzelf. Deze regeling is gebaseerd op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 en de Verordening wegen Noord-Brabant 2010 (Verordening wegen). Tevens houdt deze regeling verband met wet- en (nadere) regelgeving op andere beleidsterreinen, zoals milieu, flora en fauna en kunst en cultuur. Omdat ook gemeenten en waterschappen zijn betrokken bij het leefbaar, veilig en geordend inrichten van onze leefomgeving, is een goede afstemming noodzakelijk. De provincie gaat daarom uit van een integrale afweging van belangen.

Voor het gebruik van de provinciale weg anders dan voor verkeersdoeleinden, kunnen meerdere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig zijn. De besluitvorming over een aanvraag voor een evenementenvergunning bijvoorbeeld is in handen bij de burgemeester. Deze bevoegdheid vindt haar grondslag in artikel 174 van de Gemeentewet. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de verordeningen die betrekking hebben op het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en bovendien op de voor het publiek openstaande gebouwen en erven. Deze bevoegdheid hebben de meeste gemeenten uitgewerkt in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). De burgemeester toetst een aanvraag voor een evenement aan de criteria openbare orde, overlast, verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen en tot slot de zedelijkheid of gezondheid. Voor het daadwerkelijk afsluiten van een gemeentelijke weg is het college van burgemeester en wethouders als wegbeheerder bevoegd. Wanneer een evenement (al dan niet gedeeltelijk) plaatsvindt op een provinciale weg, heeft de organisatie van het evenement naast de evenementenvergunning van de burgemeester, ook een vergunning van Gedeputeerde Staten nodig om de weg voor het evenement te gebruiken. Gedeputeerde Staten toetsen de aanvragen aan de belangen die de Verordening wegen Noord-Brabant beschermt. De specifieke criteria die hierbij gelden, hebben Gedeputeerde Staten in deze regeling nader uitgewerkt. Voor evenementen op provinciale wegen gelden dus zowel de Verordening wegen Noord-Brabant als de Apv. Dit is mogelijk omdat beide verordeningen ieder voor zich eigen belangen beschermen en dus naast elkaar werken. De burgemeester kan bij calamiteiten of andere situaties waarin hij dat noodzakelijk vindt, op grond van artikel 172 en verder van de Gemeentewet gebruik maken van zijn bevelbevoegdheden. Bijvoorbeeld: Een evenement vindt binnen een gemeentelijke kern plaats. De nabij gelegen provinciale weg is geen onderdeel van het evenemententerrein en bevat geen tijdelijke verkeersmaatregelen ter regulering van het bezoekende verkeer. Het evenement heeft echter een grote verkeersaantrekkende werking, met (mogelijk) gevaar voor de (verkeers)veiligheid en openbare ordeverstoring. De burgemeester kan dan de nabij gelegen provinciale weg afsluiten voor het verkeer, met als doel een veilige omleidingroute of voldoende parkeerruimte te creëren. Op het moment dat de burgemeester hiertoe besluit, doorkruist de burgemeester feitelijk de bevoegdheden van de provinciaal wegbeheerder, omdat het hier een calamiteit betreft. In de praktijk zal de organisatie van het evenement of de betreffende gemeente, vóórdat het evenement plaatsvindt, met de provincie overleggen over het gebruik van de weg en over het treffen van verkeersmaatregelen.

Gedenktekens Bij de uitvoering van de zorgplicht voor haar wegen leggen Gedeputeerde Staten de nadruk op maatregelen die sterk bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en op maatregelen met een grote kosteneffectiviteit, zoals het aanleggen van vrijliggende fietspaden, het aanleggen van semi-verhardingen in de bermen en het zorgen voor voldoende obstakelvrije ruimte langs provinciale wegen. De inrichting van wegen en bijbehorende bermen bestaat daarom in principe uit verkeersfunctionele elementen, zoals verkeersborden, verkeerregelinstallaties en vangrails.

Ondanks alle maatregelen die Gedeputeerde Staten treffen, bestaat er altijd een risico op het plaatsvinden van verkeersongelukken. Helaas zijn daarbij soms slachtoffers te betreuren. Nabestaanden daarvan vragen regelmatig of zij een gedenkteken ter plaatse van het ongeval mogen plaatsen. Rouwverwerking en andere emotionele waarden spelen daarbij voor hen een belangrijke rol. Een gedenkteken is in de Verordening wegen Noord-Brabant gedefinieerd als een niet aard- en nagelvast voorwerp zonder verkeersfunctie op de weg dat dient ter nagedachtenis aan één of meerdere dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval dat op de weg heeft plaatsgevonden.

Het plaatsen van gedenktekens op de weg kan in strijd zijn met diverse belangen. Niet alle wegen bieden voldoende ruimte om, naast verkeersfunctionele elementen, ook andere elementen zoals gedenktekens te plaatsen. De aanwezigheid van gedenktekens kan leiden tot belemmering in de uitvoering van de zorgplicht voor wegen. Gedenktekens kunnen leiden tot bezwaren van betrokkenen of veroorzakers van het ongeval, van omwonenden en van andere weggebruikers. Bij de afweging van deze belangen moeten Gedeputeerde Staten tevens in ogenschouw nemen dat zij geen expliciete taak of kennis hebben om ondersteuning te bieden bij rouwverwerking.

Omdat provinciale wegen in eerste instantie een verkeersfunctie vervullen en Gedeputeerde Staten steeds vaker geconfronteerd wordt met ruimtegebrek, vinden zij het van belang nader te regelen hoe zij met verzoeken voor gedenktekens en andere monumenten op de weg omgaat. Voor het op zorgvuldige en emotioneel verantwoorde wijze uitvoeren van dit beleid, laten Gedeputeerde Staten zich bijstaan door een externe deskundige.

Tot slotDeze regeling bevat geen hardheidsclausule. Gedeputeerde Staten hebben in de voorbereiding op deze regeling alle vergunningaanvragen beoordeeld die zij gedurende enkele jaren heeft ontvangen. Dit heeft geleid tot een limitatief aantal veranderingen van de weg en een aantal manieren van het gebruik van de weg die Gedeputeerde Staten willen toestaan en daarbij optimaal te kunnen blijven voldoen aan de zorgplicht voor de weg. De limitatief opgesomde soorten vergunningen voldoen aan de tot dusver gebleken maatschappelijke behoefte, waardoor een hardheidsclausule niet noodzakelijk is. Afwijken van deze regeling is daarom niet mogelijk.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen algemeenOnder d Tegenwoordig staat de naam voor nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Onder h Voorbeelden van tot de weg behorende verkeersvoorzieningen zijn verkeerstekens, kunstwerken, duikers, bomen en andere beplantingen, geleiders en verlichting. Verkeerstekens zijn de tekens als bedoeld in artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; verkeersborden, verkeerslichten en verkeerstekens op het wegdek. Uit artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer volgt dat de volgende markeringen in ieder geval tot verkeerstekens op het wegdek behoren: doorgetrokken strepen aan de kant van de weg en op de as van de weg, gele doorgetrokken en onderbroken strepen, blauwe strepen, parkeerplaatsen, voetgangeroversteekplaatsen, blokmarkeringen bij een bushalte, verdrijvingvakken, stopstrepen, voorsorteervakken, haaientanden, busbanen met opschrift bus of lijnbus en markeringen ter geleiding van het verkeer, herinnering aan de geldende maximumsnelheid en ter aanduiding van andere omstandigheden.

Artikel 2 Begripsbepalingen specifiek Onder a Voorbeelden van activiteiten die op weggebruikers zijn gericht, zijn carpoolplaatsen, parkeer- en rustplaatsen, wegrestaurants, autogarages en autoschadeherstelbedrijven.

Onder b Voorbeelden van toeristisch- recreatieve fiets- en wandelroutes zijn LF-routes, Fietsknooppuntensysteem, ATB-routes en LAW-paden.

Onder c Een bouwbord bevat onder andere informatie over de duur van de wegwerkzaamheden, de opdrachtgever, de opdrachtnemend aannemer, de uitvoerend aannemer en contactinformatie, maar geen handelsreclame.

Onder i Kabels en leidingen met een openbare functie zijn kabels en leidingen die een algemeen nut dienen. Dit zijn uitsluitend telecommunicatiekabels of niet-gevulde mantelbuizen als bedoeld in de Telecommunicatiewet, elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen of rioleringen en de perceel- of huisaansluitingen hiervan, zoals de huisaansluiting op het elektriciteitsnet of een leiding waarmee vanaf een perceel afval- of hemelwater op een provinciale bermsloot wordt geloosd.

Onder k Voorbeelden van kunstwerken zijn aquaducten, viaducten, bruggen, tunnels en duikers.

Onder l Voorbeelden van duurzame materialen zijn staal, beton en kunststof.

Onder o Voorbeelden van militaire objecten of terreinen zijn vliegbases, kazernes en oefenterreinen.

Onder p Voorbeelden van mottoborden die gericht zijn op een gewenst verkeersgedrag zijn borden in het kader van verkeerscampagnes zoals “Bob jij of Bob ik?”, “Gordels om, ook achterin” en “Wij gaan weer naar school”.

Onder r Voorbeeld van een open verharding is een verharding door middel van tegels.

Onder s Bijna alle oppervlaktewaterlichamen die tot een provinciale weg behoren zijn bermsloten.

Onder ad Voorbeelden van winkelgebieden zijn outletcentra, woonboulevards, tuinboulevards en autoboulevards.

Artikel 3 Soorten vergunningen Provinciale wegen hebben, net als iedere andere weg in Nederland, primair de functie om het verkeer zo veilig en zo snel mogelijk af te wikkelen. Een duurzaam veilige inrichting van de weg en een goede (onderhouds)kwaliteit dragen daaraan bij. Hiervoor is een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig. De wegen kunnen ook ruimte bieden voor veranderingen die derden willen realiseren. Gelet op de belangen die Gedeputeerde Staten moeten beschermen en de taken die zij hebben als wegbeheerder, kunnen zij niet iedere verandering van de weg toestaan. Dit “nee, tenzij-principe” behoeft enige nuancering, omdat ook andere provinciale beleidskaders van belang kunnen zijn bij de afweging om bepaalde veranderingen van de weg al dan niet toe te staan. Gedeputeerde Staten hebben daarom limitatief opgesomd welke veranderingen van de weg zij, mits wordt voldaan aan de daarvoor gestelde vereisten, kunnen toestaan.

Onder a Veranderingen van de weg die de provincie in het kader van de zorgplicht voor wegen op haar eigen wegen uitvoert of laat uitvoeren, zijn op grond van de Verordening wegen Noord-Brabant uitgezonderd van de vergunningplicht. Het Rijk, andere provincies en gemeenten hebben ook een zorgplicht voor haar wegen. Het kan voorkomen dat andere wegbeheerders in het kader van hun zorgplicht voor wegen werkzaamheden (moeten) uitvoeren die gevolgen hebben voor een Noord-Brabantse provinciale weg. Dit geldt ook voor de beheerder van het spoorwegennet in Nederland. Gedeputeerde Staten kunnen vergunning verlenen voor hun werkzaamheden op de weg. Dat geldt ook voor organisaties die namens of in opdracht van een overheid taken uitvoeren, zoals ingehuurde aannemers of daartoe ingestelde uitvoeringsorganisaties. Hierna zijn enkele voorbeelden toegelicht.

Rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen sluiten op elkaar aan teneinde een sluitend en veilig wegennetwerk te vormen. Door een rijksweg of gemeentelijke weg op een provinciale weg aan te sluiten, wijzigt een andere wegbeheerder de provinciale weg. Omdat de verandering geschiedt uit hoofde van de zorgplicht voor wegen, kunnen Gedeputeerde Staten vergunning verlenen.

In het belang van de verkeersveiligheid plaatsen Gedeputeerde Staten verlichting op de weg. Verlichting kan, met name binnen de bebouwde kom, ook andere belangen dienen zoals het verbeteren van de sociale veiligheid. Gemeenten kunnen het noodzakelijk vinden om op de provinciale weg, aanvullend op de aanwezige verlichting, extra verlichting te plaatsen. Voor zover de extra verlichting de verkeersveiligheid niet in het geding brengt kunnen Gedeputeerde Staten vergunning verlenen. Voor wat betreft de uitvoering spelen esthetische belangen en het belang van uniformiteit in de uitvoering van wegmeubilair binnen de bebouwde kom voor gemeenten vaak een belangrijke rol. Gedeputeerde Staten respecteren deze belangen en kunnen toestaan dat verlichting op de provinciale weg binnen de bebouwde kom volgens gemeentelijke huisstijl wordt uitgevoerd. In dat geval zullen Gedeputeerde Staten in de vergunning de voorwaarde opnemen dat de gemeentelijk wegbeheerder de openbare verlichting plaatst, beheert en onderhoudt.

Alvorens een andere wegbeheerder een verandering van de weg wil realiseren, overleggen de betrokken partijen. Afhankelijk van de tijdsduur en de soort werkzaamheden, kunnen Gedeputeerde Staten een vergunning verlenen of een verkeersbesluit nemen. Bijvoorbeeld: Voor het aanleggen van een aansluiting van een rijksweg op de provinciale weg, verlenen Gedeputeerde Staten vergunning. Indien de bijbehorende werkzaamheden langer dan 4 maanden duren, dan nemen Gedeputeerde Staten tevens een verkeersbesluit. Als de werkzaamheden korter duren, dan bevat de vergunning voorschriften die verband houden met de wijze van uitvoering. Indien de werkzaamheden geen permanente maar een tijdelijke verandering van de weg tot gevolg hebben, kunnen Gedeputeerde Staten volstaan met het verlenen van een vergunning voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor werkzaamheden van andere wegbeheerders die niet plaatsvinden op de provinciale weg en activiteiten die in gemeenten plaatsvinden zoals evenementen, waarvoor het noodzakelijk is dat op de weg omleiding- of waarschuwingsborden worden geplaatst.

In provinciale wegen liggen zowel binnen als buiten de bebouwde kom verschillende rotondes. De inrichting van provinciale rotondes is gericht op doorstroming en verkeersveiligheid. De inrichting is bovendien onderhoudsarm. Gemeenten hebben naast hun taken als wegbeheerder, identiek aan die van de provincie, ook andere belangen bij de inrichting van rotondes. Met name binnen de bebouwde kom kunnen voor rotondes ook esthetische belangen een rol spelen. De provincie kan aan de gemeente vergunning verlenen voor het op alternatieve wijze met beplanting inrichten van een rotonde gelegen binnen de bebouwde kom, of op de grens daarvan.

Het kan voorkomen dat een andere overheidsorganisatie op grond van andere wetgeving dan die over wegen bepaalde verplichtingen heeft, die van invloed is op de provinciale wegen. Het meest bekende voorbeeld is de Wet geluidhinder. Daarin is onder meer bepaald dat een gemeente voorzieningen moet treffen indien de aanwezigheid van een weg meer geluidsoverlast veroorzaakt dan toegestaan. In dat geval kan de gemeente bijvoorbeeld geluidwerende voorzieningen plaatsen op een provinciale weg. Gedeputeerde Staten kunnen hiervoor vergunning verlenen.

Onder b Werkzaamheden of activiteiten buiten de weg kunnen van invloed zijn op de weg. Om de verkeersveiligheid en doorstroming op de weg te beschermen kunnen verkeersmaatregelen op de weg, geplaatst door andere wegbeheerders of organisaties, nodig zijn.

Onder c In wegen liggen veel kabels en leidingen. Het gaat om kabels ten dienste van telecommunicatie, elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen, rioleringen, et cetera. Voor het leggen, verleggen, onderhouden, repareren en verwijderen daarvan is het vaak noodzakelijk de weg open te breken. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van die wegen.

Onder d Artikel 14 van de Wegenwet bepaalt dat de eigenaar van een weg het uitwegen daarop moet gedogen. Dit artikel stelt onder meer beperkingen aan de privaatrechtelijke bevoegdheden van rechthebbenden ten aanzien van wegen. Deze beperkingen vormen volgens de Hoge Raad (30 september 1987, nr. 1082, NJ1989/781, NJO1989/3) echter geen beletsel om regels vast te stellen in het belang van de vrijheid en veiligheid van het verkeer waarbij het zonder vergunning maken of hebben van een uitweg verboden is en op grond van die regels een vergunning tot uitweg te weigeren indien het genoemde belang door de aangevraagde uitweg dreigt te worden geschaad.

Gedeputeerde Staten streven naar een duurzaam veilige inrichting van de wegen. Uitwegen passen daarin in principe niet, omdat uitwegen potentiële conflictpunten zijn. Een stijging van het aantal uitwegen betekent een stijging van het aantal conflictpunten en dus een stijging van de verstoring voor het ‘doorgaande’ verkeer. Dit geldt met name voor gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen omdat deze bedoeld zijn voor een goede doorstroming van het verkeer en daarop dan ook zijn ingericht. Een andere reden om uitwegen te bestempelen als potentiële conflictpunten is de waarneembaarheid ervan vanaf de weg. Omdat uitwegen niet altijd voldoende of tijdig waarneembaar zijn, kunnen uitwegen naast de doorstroming, ook de verkeersveiligheid aantasten. De aanwezigheid van uitwegen vraagt namelijk om een bepaald attentie- en anticipatieniveau van weggebruikers. Beide zijn (mede) afhankelijk van de functie van de weg en de daarvoor geldende maximum snelheden.

Onder e Voor ontsluitingen van tankstationterreinen geldt dezelfde toelichting als voor uitwegen. Ontsluitingen voor tankstationterreinen zijn bijzondere uitwegen op de weg. Vanwege verschillen in het soort gebruik en de hoge gebruiksintensiteit hebben Gedeputeerde Staten voor ontsluitingen van tankstationterreinen specifieke regels vastgesteld.

Onder f Bewegwijzering draagt bij aan een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer op de weg. Bewegwijzering is bedoeld voor het verwijzen van een route naar steden, dorpen, objecten of terreinen. Voor het aanduiden van objecten en terreinen op reguliere bewegwijzering conformeren Gedeputeerde Staten zich in beginsel aan de Richtlijn bewegwijzering, publicatie 222 van het CROW en de Richtlijn toeristische bewegwijzering, publicatie 262 van het CROW. Dit geldt zowel voor de keus om objecten of terreinen al dan niet aan te duiden, als de manier waarop, de vormgeving, maatvoering, de kleurstellingen van de borden en de financiële gevolgen.

Onder g In het geval een object of terrein niet in aanmerking komt voor aanduiding met behulp van reguliere bewegwijzering, kunnen Gedeputeerde Staten vergunning verlenen voor aanduiding op een strokenbord.

Onder h De bijzondere aanduidingen die Gedeputeerde Staten kunnen toestaan, zijn andere borden dan Gedeputeerde Staten als wegbeheerder op haar wegen plaatsen. Bijzondere aanduidingen kunnen echter wel een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid of andere belangen van weggebruikers dienen. Zo kan bebording waarmee toeristisch-recreatieve fietsroutes worden aangeduid zoekend verkeer voorkomen, ondanks dat deze borden geen functie voor de verkeersveiligheid hebben. Zo hebben mottoborden een attentiewaarde en educatieve waarde richting weggebruikers. Gebiedsaanduidingen hebben een oriënterende werking. Gedeputeerde Staten willen dergelijke bijzondere aanduidingen daarom niet op voorhand weigeren. Een bijzondere vorm van aanduiding is een zogenaamde blikvanger bij een tankstation, een paal waarop merk en prijzen zijn vermeld. Deze regeling voorziet niet in de mogelijkheid om een vergunning voor een blikvanger te verlenen. Blikvangers behoren niet op de weg aanwezig te zijn, maar kunnen wel op het tankstationterrein aanwezig zijn.

Onder i Voor provinciale wegen binnen de bebouwde kom zijn de mogelijkheden om daarop een reclamebord toe te staan ruimer dan buiten de bebouwde kom. De aanwezigheid van een reclamebord binnen de bebouwde kom of op een rotonde die grenst aan de bebouwde kom levert minder conflicterende situaties op, dan een reclamebord op de weg buiten de bebouwde kom. Dit komt door de verschillen in weginrichting, weggebruik en toegestane snelheden.

Onder j Ten tijde van verkiezingen maken politieke partijen zich bekend door verkiezingsposters en -borden te plaatsen. De posters en borden worden vaak op de weg geplaatst of aan tot de weg behorende verkeersvoorzieningen bevestigd. Dit kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en andere belangen die de Verordening wegen beschermt. Gedeputeerde Staten kunnen vergunning verlenen voor verkiezingsborden, voor de opschriften en inhoud van de posters en borden geldt de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.

Onder k Gedeputeerde Staten ontvangen regelmatig verzoeken van gemeenten om op een rotonde een kunstobject te mogen plaatsen. Het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur beoordeelt of een kunstobject voldoet aan kunstinhoudelijke criteria.

Artikel 4 Algemene vergunningvereisten Onder a Indien de aanvraag betrekking op heeft op een wegvak waar tegelijkertijd werkzaamheden gepland zijn, kan het voorkomen dat de aanvraag zich daarmee niet verenigt. Daarover overleggen Gedeputeerde Staten dan met de aanvrager. Het kan voorkomen dat de aanvrager, ondanks dat binnen een bepaalde tijd voorzienbaar is dat werken plaatsvinden, toch de verandering wil realiseren. In dergelijke gevallen kunnen Gedeputeerde Staten de vergunning verlenen onder voorwaarde van actieve risicoaanvaarding van de zijde van de aanvrager.

Onder b De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de weg door deze te onderhouden, in stand te houden en de bruikbaarheid te waarborgen. Veranderingen van de weg mogen hieraan geen afbreuk doen.

Onder c Om het verkeer veilig en met een goede doorstroming te kunnen afwikkelen, zijn op wegen verschillende verkeersvoorzieningen aanwezig. Deze hebben een functie voor het verkeer, die door de aanwezigheid van de aangevraagde verandering in het doel, de functionaliteit of in de onderhoudsmogelijkheden niet mogen worden belemmerd.

Onder d Weggebruikers moeten voldoende zicht hebben om veilig op de weg te kunnen rijden of de weg te verlaten. De verandering van de weg mag het uitzicht van weggebruikers op de weg of het zicht op tot de weg behorende verkeersvoorzieningen niet belemmeren.

Onder e Om een verandering van de weg te realiseren moet op het moment dat Gedeputeerde Staten de aanvraag ontvangen voldoende fysieke ruimte beschikbaar zijn. Gedeputeerde Staten zullen in beginsel geen ruimte creëren om een aanvraag mogelijk te maken. Voor sommige veranderingen van de weg houden Gedeputeerde Staten een obstakelvrije zone aan. Binnen die zone, gemeten vanuit de kant van de rijbaanverharding, mogen geen andere objecten geplaatst worden dan tot de weg behorende verkeersvoorzieningen. In welke gevallen een obstakelvrije zone van toepassing is, blijkt uit de vereisten die voor de specifieke veranderingen van de weg gelden.

Onder f en g Het kan voorkomen dat voornoemde vereisten onvoldoende toereikend zijn voor het kunnen behandelen van een aanvraag. In dat geval zullen Gedeputeerde Staten maatwerk leveren, waarbij ook nog niet nader genoemde belangen die de Verordening wegen beschermt overwogen worden. Het betreft bijvoorbeeld de belangen in het kader van doelmatig en zuinig energiegebruik, het voorkomen van overlast en hinder en het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in de Wm of de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010.

Dit artikel bevat de algemene vergunningvereisten. Voor specifieke veranderingen van de weg hebben Gedeputeerde Staten specifieke vereisten vastgesteld. De hierop volgende artikelen lichten de specifieke vereisten toe. Voor veranderingen aan de weg die andere wegbeheerders uitvoeren uit hoofde van hun zorgplicht voor wegen of andere wettelijke taken, voor verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden of activiteiten buiten de weg en voor bijzondere aanduidingen, stellen Gedeputeerde Staten geen specifieke vereisten. De algemene vergunningvereisten volstaan.

Artikel 5 Vergunningvereisten kabels en leidingen Eerste lid, onder a Uit hogere regelgeving vloeit voort dat aanvragen om vergunningen in beginsel moeten worden ingewilligd, als het gaat om kabels en leidingen met een openbare functie. Bovendien geldt voor telecommunicatiekabels en niet-gevulde mantelbuizen een gedoogplicht ingevolge artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet. Deze gedoogplicht mag niet worden gefrustreerd door de Verordening wegen. Verder geldt voor werken ten behoeve van elektriciteitskabels en gasleidingen, die door de wetgever op voorhand zijn aangemerkt als werken van algemeen nut, dat Gedeputeerde Staten verplicht zijn om daarvoor een vergunning op grond van de Verordening wegen te verlenen en deze ook te gedogen, ingevolge de Belemmeringenwet Verordeningen en de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit geldt ook voor waterleidingen en rioleringen, als het gaat om concrete werken die door de Minister van Verkeer en Waterstaat als werken van algemeen nut zijn aangemerkt. Als sprake is van onoverkomelijke bezwaren, bijvoorbeeld vanwege de situering van de beoogde kabel of leiding ten opzichte van de weg, beplantingen en andere kabels en leidingen, dan zullen Gedeputeerde Staten streven naar een passende oplossing. Een passende oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanwijzen van een andere dan de beoogde locatie voor het (ver)leggen en in stand houden van de desbetreffende kabel of leiding. Hierover zullen Gedeputeerde Staten dan met de betrokkene(n) in overleg treden. Zij beschouwen dit streven als een uitvloeisel van de beginselplicht tot vergunningverlening.

Voor kabels en leidingen zonder openbare functie geldt geen beginselplicht tot vergunningverlening. Daarbij komt dat Gedeputeerde Staten ernaar streven dat zo weinig mogelijk kabels en leidingen onder, in en op wegen liggen, om te voorkomen dat wegen vaker moeten worden afgesloten en opengebroken dan strikt noodzakelijk is, vanwege werkzaamheden die verband houden met het (ver)leggen, onderhouden en repareren van (te veel) kabels en leidingen. Tot slot geldt dat Gedeputeerde Staten de beperkte ruimte onder, in en op wegen zoveel mogelijk willen reserveren voor kabels en leidingen met een openbare functie, die zij in beginsel moeten dulden. Om deze redenen weigeren Gedeputeerde Staten aanvragen om vergunningen voor het (ver)leggen en in stand houden van kabels en leidingen zonder openbare functie.

Eerste lid, onder b Om te voorkomen dat de weg opengebroken moet worden voor onderhoud aan kabels of leidingen, waardoor de doorstroming en veiligheid op de weg in het geding zijn, liggen kabels of leidingen niet in de lengterichting onder gesloten verhardingen van hoofdrijbanen of fietspaden. Kabels of leidingen in bermen van wegen zijn bovendien veiliger bereikbaar indien daaraan onderhoud of herstel moet plaatsvinden. Alleen indien in de berm van de weg onvoldoende fysieke ruimte beschikbaar is, kunnen Gedeputeerde Staten voor het leggen van telecommunicatie- en elektriciteitskabels onder gesloten verharding een uitzondering maken, omdat deze kabels niet onderhoudsgevoelig zijn. Het leggen van kabels en leidingen in de lengterichting onder een fietspad met een open verharding is in beginsel wel toegestaan.

Eerste lid, onder c Kabels of leidingen kunnen alleen in kunstwerken worden gelegd, als daarmee tijdens de bouw van het kunstwerk rekening is gehouden door middel van speciaal daarvoor bestemde mantelbuizen of holle ruimten. In het geval dat in een kunstwerk geen ruimte gereserveerd is voor kabels of leidingen, staan Gedeputeerde Staten in het belang van het behoud van de constructie geen nieuwe kabels of leidingen toe, indien niet reeds op het moment van de aanvraag voldoende gereserveerde ruimte beschikbaar is. Gelet op het bepaalde in artikel 1.1, onder aa, van de Telecommunicatiewet heeft de gedoogplicht voor kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet betrekking op kabels in openbare gronden. Kunstwerken zijn daarvan onderdeel. Dit betekent dat indien een kunstwerk niet beschikt over mantelbuizen of holle ruimten, de provincie de aanwezigheid van een telecommunicatiekabel op een andere manier op of aan het kunstwerk moet toestaan.

Eerste lid, onder d Indien kabels of leidingen moeten worden vervangen of verlegd, staan Gedeputeerde Staten het (ver)leggen naar een locatie onder bomen en struiken ter voorkoming van schade aan bomen of kabels en leidingen niet toe. Kabels en leidingen moeten op een bepaalde afstand van beplantingen liggen. Die afstand is in beginsel minimaal de afstand die gelijk is aan de helft van de diameter van de kroon van de beplantingen. In bestaande situaties is dit echter niet altijd mogelijk vanwege ruimtegebrek binnen het bestaande wegprofiel. Maatwerk is derhalve vaak noodzakelijk. Gedeputeerde Staten overleggen met de aanvrager over het tracé van de te (ver)leggen kabels en leidingen.

Tweede en derde lid Deze bepalingen hebben betrekking op onder andere het lozen van hemelwater van percelen de weg op sloten die onderdeel zijn van de weg.

Artikel 6 Vergunningvereisten uitwegen Eerste lid, onder a Stroomwegen hebben een functie voor langeafstandsverkeer en vormen verbindingen tussen steden, landsdelen en landen. Op stroomwegen gelden over het algemeen maximum snelheden van 80 km/u of hoger. De aanwezigheid van uitwegen verenigt zich daarmee in het belang van de verkeersveiligheid en doorstroming niet.

Eerste lid, onder b Uitwegen ontsluiten bij voorkeur op de weg van de laagste orde. Het gestelde onder a geldt daarom ook voor nieuwe uitwegen op gebiedsontsluitingswegen. Gedeputeerde Staten staan op die wegen geen nieuwe uitwegen toe, tenzij geen andere ontsluitingsmogelijkheid beschikbaar is en bundeling van uitwegen met naastgelegen percelen niet mogelijk is. Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom kunnen wel geschikt zijn voor een uitweg, omdat het onderscheid tussen gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom en erftoegangswegen in de uitvoeringspraktijk moeilijk of niet zichtbaar is.

Ter vermindering van het aantal conflictpunten geniet bundeling van uitwegen de voorkeur boven ontsluiting van ieder individueel perceel. Gedeputeerde Staten voeren met de betrokken perceeleigenaren overleg. Als de betrokkenen geen overeenstemming bereiken èn de Gedeputeerde Staten moeten de aanvraag voor een nieuwe uitweg, gelet op de belangen die de Verordening wegen beschermt, weigeren, dan staat het de eigenaar van het niet ontsloten perceel nog vrij om op grond van artikel 5:57 Burgerlijk Wetboek noodweg te vorderen ten laste van een naburig erf. Een andere manier voor het bundelen van uitwegen is het aanleggen van een parallelvoorziening waarop de aangrenzende percelen kunnen ontsluiten. De uitvoerbaarheid van een dergelijke oplossing is afhankelijk van onder meer ruimtelijke en financiële mogelijkheden.

Eerste lid, onder c Voor zover Gedeputeerde Staten een directe ontsluiting van een perceel op de weg toestaan, staan zij ter voorkoming van het aantal conflictpunten op de weg per perceel maximaal één uitweg toe. Indien het perceel waarvoor een uitweg wordt aangevraagd al een uitweg heeft, weigeren Gedeputeerde Staten de aanvraag om een nieuwe uitweg.

Eerste lid, onder d Weggebruikers die een uitweg verlaten dienen voorrang te verlenen en hebben voldoende uitzicht nodig om veilig de weg op te rijden. De aanwezigheid van bomen, abri’s, huizen en dergelijke kunnen het uitzicht belemmeren. Hierover heeft het CROW in richtlijn 164 Handboek wegontwerp verschillende aanbevelingen gegeven, zoals het hanteren van minimaal 5 meter zicht vóór de kantstreep of kant wegverharding en minimaal 110 meter vrij oprijzicht. In Noord-Brabant zijn echter door de aanwezigheid van bomenrijen langs wegen niet alle aanbevelingen praktisch toepasbaar. Gedeputeerde Staten volgen zo veel mogelijk de aanbevelingen van het CROW, maar dienen om praktische redenen ook maatwerk te leveren.

Eerste lid, onder e Een uitweg is ondergeschikt aan de weginrichting of tot de weg behorende verkeersvoorzieningen, zoals voorsorteervakken, opstelstroken, middengeleiders en vangrails. De weginrichting of tot de weg behorende verkeersvoorzieningen zullen niet worden veranderd of verplaatst om het veilig in- en uitrijden van een uitweg mogelijk te maken.

Tweede lid Wanneer Gedeputeerde Staten in het kader van een omgevingsvergunning een advies geven over een uitweg, dan toetsen zij de aanvraag aan de vereisten als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7 Vergunningvereisten ontsluitingen van tankstationterreinen De artikelsgewijze toelichting van artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

Tweede lid, onder a tot en met c Voorbeelden van percelen waarop activiteiten plaatsvinden die op weggebruikers zijn gericht, zijn wegrestaurants en autoschadeherstelbedrijven. Ter bevordering van de verkeersveiligheid en doorstroming worden linksafbewegingen, zonder dat daartoe de weg is ingericht met behulp van bijvoorbeeld linksafstroken, niet mogelijk gemaakt. Om linksafbewegingen te voorkomen kunnen doorgetrokken strepen of verhoogde middengeleiders op de weg aanwezig zijn. In het geval Gedeputeerde Staten een ontsluiting van een tankstationterrein toestaan, dan zullen Gedeputeerde Staten in de vergunning voorschrijven dat zij op kosten van de vergunninghouder de weg wijzigen teneinde het veilig linksaf slaan mogelijk te maken, dan wel linksafbewegingen te voorkomen. Over de kosten van dergelijke wegaanpassingen overleggen Gedeputeerde Staten eerst met de aanvrager.

Derde lid Wanneer Gedeputeerde Staten in het kader van een omgevingsvergunning een advies geven over een ontsluiting van een tankstationterrein, dan toetsen zij de aanvraag aan de vereisten als bedoeld in het eerste van artikel 6 en het tweede lid van dit artikel.

Artikel 8 Vergunningvereisten aanduidingen van objecten of terreinen op reguliere bewegwijzeringborden Onder a Het doel van bewegwijzering is het met de grootst mogelijke zekerheid en veiligheid geleiden van de weggebruiker naar diens bestemming. Om dit doel te kunnen bereiken, moet bewegwijzering voldoen aan een aantal hoofdeisen, te weten uniformiteit, continuïteit, leesbaarheid en begrijpelijkheid. De Nationale Bewegwijzeringsdienst is verantwoordelijk voor het ontwerp van de bewegwijzeringplannen en afstemming tussen de betrokken wegbeheerders. Individuele objecten en terreinen kunnen op reguliere bewegwijzeringborden aangeduid worden. Hiervoor gelden een aantal criteria. Alvorens daaraan te toetsen, toetsen Gedeputeerde Staten eerst of de bestaande bewegwijzering voldoet. Gedeputeerde Staten willen daarmee voorkomen dat te veel bebording op de weg aanwezig is, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan en de verkeersveiligheid en doorstroming in het geding kunnen komen.

Onder b Gedeputeerde Staten volgen voor het al dan niet aanduiden van objecten en terreinen met behulp van reguliere bewegwijzering, alsmede de wijze waarop, de vormgeving, de maatvoering, de kleurstelling en de financiële gevolgen, de richtlijn 222 Bewegwijzering. Voor de toeristisch-recreatieve objecten en terreinen volgen Gedeputeerde Staten richtlijn 262 Toeristische bewegwijzering van het CROW. Deze richtlijnen bevatten de soorten objecten en terreinen die op reguliere bewegwijzeringborden kunnen worden aangeduid, alsmede de criteria waaraan moet worden voldaan. Gedeputeerde Staten hebben de lijst aangevuld met objecten en terreinen waarvan zij vinden dat aanduiding op reguliere bewegwijzering tot de mogelijkheden moet behoren.

Artikel 4 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw) bepaalt hoe de vormgeving van verkeersborden die geboden, verboden, adviessnelheden en gevaren uitgevoerd moeten worden. Verkeersborden die overige informatie voor weggebruikers bevatten moeten bestaan uit een rechthoekig bord waarop de letters, cijfers of symbolen in een blauw veld zijn geplaatst. De objecten en terreinen genoemd in dit artikel worden zo aangeduid. Van het bepaalde in artikel 4 van het Babw mag uitsluitend worden afgeweken indien de Minister van Verkeer en Waterstaat daartoe heeft besloten. De Minister heeft in 2009 besloten dat voor het aanduiden van toeristisch-recreatieve objecten en terreinen als bedoeld in de richtlijn 262 Toeristische bewegwijzering van het CROW een bruine kleurstelling mag worden gehanteerd. Dit geldt ook voor objecten en terreinen die met behulp van strokenborden aangeduid worden.

Artikel 9 Vergunningvereisten aanduidingen van objecten of terreinen op strokenborden Onder a Objecten en terreinen die niet in aanmerking komen voor aanduiding op reguliere bewegwijzeringborden, kunnen wel in aanmerking komen voor aanduiding op een strokenbord.

Onder b Gedeputeerde Staten willen voorkomen dat te veel bebording op de weg aanwezig is, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan en de verkeersveiligheid en doorstroming in het geding kunnen komen. Indien het object of terrein bereikt kan worden door de reeds bestaande bewegwijzering op de provinciale weg te volgen – de bewegwijzering met daarop de vestigingsplaats van het object of terrein verwijst in de richting waar het object of terrein gevestigd is –, biedt aanduiding met een strokenbord op de provinciale weg geen meerwaarde.

Onder c Gedeputeerde Staten staan niet meer dan 2 aanduidingen op strokenborden toe per object of terrein per verschillende provinciale weg. In theorie kan het voorkomen dat een object of terrein met behulp van 4 strokenborden aangeduid wordt, in het geval het object of terrein via 2 provinciale wegen bereikt kan worden.

Onder d Deze regeling is van toepassing voor alle provinciale wegen. Indien de gemeente echter een eigen bewegwijzeringbeleid heeft vastgesteld, geldt een uitzondering voor objecten en terreinen aan de provinciale weg binnen de bebouwde kom. Gedeputeerde Staten kunnen in die gevallen toestaan dat aanduiding naar die objecten of terreinen op de provinciale weg plaatsvindt volgens het gemeentelijk beleid.

Onder e Aanvankelijk bepaalde dit vereiste dat een object of terrein moest voorzien in bovenlokale belangen en gelegen zijn aan de provinciale weg buiten de bebouwde kom. Dit vereiste bleek in de praktijk moeilijk hanteerbaar en leidde tot een ongewenste hoeveelheid maatwerk. Gedeputeerde Staten blijven er echter van uitgaan de meeste bezoekers aan objecten of terreinen die voorzien in bovenlokale belangen niet of onvoldoende bekend zijn met de lokale infrastructuur. Om zoekend verkeer te voorkomen en de bereikbaarheid te verbeteren, kunnen deze objecten en terreinen in aanmerking blijven komen voor een strokenbord op de provinciale weg. Gedeputeerde Staten hebben het oorspronkelijke vereiste exacter ingevuld, door in bijlage 1 limitatief te benoemen welke objecten en terreinen een bovenlokaal belang dienen. Voor objecten en terreinen die gericht zijn op lokale belangen gaan Gedeputeerde Staten ervan uit dat de locatie van het object of terrein bekend is bij de plaatselijke bevolking. Het object of terrein trekt in verhouding tot objecten en terreinen die gericht zijn op bovenlokale belangen minder zoekend verkeer aan. Het aanduiden van dergelijke objecten en terreinen kan juist een afleidende werking hebben en daarmee leiden tot verkeersonveiligheid of doorstromingsproblemen. Bedrijven zoals boerenbedrijven, verkoop van fruit en groente aan de weg of vanuit huis, thuiskappers en dergelijke komen daarom niet in aanmerking voor aanduiding met een strokenbord.

Onder f Objecten en terreinen die rechtstreeks op de provinciale weg ontsluiten met een uitweg, of een doodlopende zijweg met het karakter van een uitweg, zijn direct ontsloten. In het geval dat dergelijke uitwegen niet tijdig en voldoende zichtbaar zijn, kan een aanduiding onverwachte manoeuvres en rembewegingen van weggebruikers voorkomen. Deze objecten en terreinen kunnen in aanmerking komen voor een strokenbord. Indirect ontsloten objecten en terreinen zijn bereikbaar via parallel- of zijwegen. Deze wegen zijn meestal in onderhoud bij de gemeente (of een waterschap). Om die objecten en terreinen te bereiken moeten weggebruikers minimaal twee afslaande bewegingen maken (van provinciale weg naar gemeentelijke weg en gemeentelijke weg naar uitweg). Het plaatsen van één strokenbord is dan niet voldoende. Omdat het merendeel van de benodigde verwijzingen op de gemeentelijke wegen moeten worden geplaatst, is het noodzakelijk dat de gemeente hiervoor toestemming verleent. Heeft de gemeente geen toestemming verleend, dan heeft plaatsing van een strokenbord aan de provinciale weg geen nut. Het uitsluitend plaatsen van een strokenbord op de provinciale weg kan dan zelfs betekenen dat daardoor zoekend verkeer ontstaat op het gemeentelijke wegennet, met alle mogelijke verkeersonveilige situaties van dien. Dit is binnen de netwerkgedachte die Gedeputeerde Staten volgen niet gewenst. Daarom zullen Gedeputeerde Staten naar objecten of terreinen met bovenlokale belangen, die indirect ontsloten zijn, pas verwijzen als de gemeente doorverwijst en daarvoor toestemming, vergunning of ontheffing heeft verleend.

Artikel 10 Vergunningvereisten reclameborden binnen de bebouwde kom Borden anders dan borden ten behoeve van het verkeer hebben in principe een afleidende werking op weggebruikers en kunnen daarom tot verkeersonveilige situaties leiden. Gedeputeerde Staten achten het risico hierop in verband met de hogere toegestane snelheden en de hogere verkeersintensiteiten op wegen buiten de bebouwde kom hoger, dan op wegen binnen de bebouwde kom. Om die reden willen Gedeputeerde Staten uitsluitend reclameborden op haar wegen binnen de bebouwde kom toestaan. Verschillende gemeenten hebben een eigen vastgesteld beleid over reclameborden, dat veelal betrekking heeft op het gebied binnen de bebouwde kom en voorziet in lokale belangen. Gedeputeerde Staten willen ruimte bieden voor de uitvoering van vastgesteld gemeentelijk beleid. Voorop gesteld dat door de plaatsing van reclameborden op de provinciale weg binnen de bebouwde kom de belangen die deze verordening beschermt niet in het geding komen, kunnen Gedeputeerde Staten reclameborden op de weg binnen de bebouwde kom toestaan conform het ter plaatse geldende beleid van de gemeente.

Artikel 11 Vergunningvereisten verkiezingsborden binnen de bebouwde kom Onder a Ten tijde van verkiezingen is het voor politieke partijen gebruikelijk met behulp van borden aandacht voor de politieke partij te vragen. De opschriften van dergelijke verkiezingsborden vallen onder de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Borden anders dan borden voor het verkeer hebben in principe een afleidende werking op weggebruikers en kunnen daarom tot verkeersonveilige situaties leiden. Gedeputeerde Staten achten het risico hierop in verband met de hogere toegestane snelheden en de hogere verkeersintensiteiten op wegen buiten de bebouwde kom hoger, dan op wegen binnen de bebouwde kom. Om die reden kunnen Gedeputeerde Staten verkiezingsborden op haar wegen binnen de bebouwde kom wel vergunnen, buiten de bebouwde kom niet.

Onder b Ter bescherming van onderhoudskwaliteit van bomen en tot de weg behorende verkeersvoorzieningen mogen verkiezingsborden daaraan niet worden bevestigd.

Artikel 12 Vergunningvereisten kunstobjecten binnen de bebouwde kom Eerste lid De vergunninghouder moet het kunstobject onderhouden. Omdat het kunstobject is gelegen op de weg, gelden de algemeen geaccepteerde veiligheidsvoorschriften die zijn vastgelegd in publicatie 96b van het CROW. Gedeputeerde Staten verwachten van een andere wegbeheerder dat zij die voorschriften kennen en juist kunnen toepassen aangezien zij daartoe – net als de provincie Noord-Brabant – de wettelijke taak en deskundigheid heeft. Van een derde, niet-wegbeheerder, verwachten Gedeputeerde Staten dezelfde deskundigheid niet. Gedeputeerde Staten beschermen hiermee niet alleen de verkeersveiligheid maar ook de persoonlijke veiligheid van niet-wegbeheerders. Vergunningaanvraag ingediend door een andere partij dan een gemeente nemen Gedeputeerde Staten niet in behandeling.

Tweede lid, onder a Alvorens Gedeputeerde Staten het aangevraagde kunstobject kunnen toetsen op verkeersveiligheidscriteria, moet het BKKC een positief kunstinhoudelijk oordeel hebben gegeven over het ontwerp van het kunstobject. De aanvrager van het kunstobject dient zelf om dat oordeel over het ontwerp bij het BKKC te vragen.

Tweede lid, onder b tot en met i Het kunstobject moet voldoen aan deze verkeersveiligheidscriteria. Om een rotonde zo veilig mogelijk in te richten en daarvoor voldoende fysieke ruimte beschikbaar te hebben, mag een kunstobject niet meer dan 50% van de oppervlakte van het middenterrein innemen.

Derde lid Om de veiligheid en doorstroming op provinciale wegen te verbeteren, heeft de provincie Noord-Brabant zich in het verleden geconformeerd aan het duurzaam veilig inrichten van wegen en rotondes. Daarom worden deze onderhoudsarm ingericht, om te voorkomen dat de verkeersveiligheid en doorstroming wordt aangetast. Sommige weggedeelten of rotondes in provinciale wegen kunnen geschikt zijn om daarop kunstobjecten te plaatsen. Het in beginsel vrijgeven van alle provinciale wegen en alle daarin gelegen rotondes als potentiële ruimte om daarop kunst te plaatsen, past niet bij de taak die de provincie heeft als wegbeheerder. Voor kunst op provinciale wegen moet voldoende ruimte beschikbaar zijn, naast de ruimte die nodig is voor het wegbeheerderschap. Daarnaast is het geldende snelheidsregime beperkend van toepassing. Er kunnen echter ook andere belangen gelden. Het middenterrein van een rotonde kan door een gemeente gezien worden als markeringspunt, indien daarop een kunstobject prijkt. Omdat voor wegen binnen de bebouwde kom lagere snelheidsregimes gelden en de verkeersintensiteiten ten opzichte van provinciale wegen buiten de bebouwde kom lager zijn, willen Gedeputeerde Staten aanvragen voor kunst op rotondes binnen of op de grens van de bebouwde kom niet op voorhand weren.

Artikel 13 Kosten veranderen van de weg Eerste lid In beginsel voert de provincie de vergunde veranderingen van de wegen (aanleg, verplaatsing, wijziging en verwijdering) uit, of laat deze namens haar uitvoeren. Veranderingen die een andere wegbeheerder op de provinciale weg uitvoert zijn hiervan uitgezonderd. De andere wegbeheerders beschikken zelf over de noodzakelijke kennis en kunde om als wegbeheerder op te treden. Gedeputeerde Staten verbinden over de uitvoering wel voorschriften aan de vergunning. Voor de kosten van de realisatie van de verandering van de weg geldt het veroorzakerprincipe, inhoudende dat de vergunninghouder zowel de kosten van de verandering van de weg, de kosten van aanpassing of herstel van de weg als de kosten voor het plaatsen van noodzakelijke verkeersmaatregelen draagt. Hiervan zijn op grond van artikel 153 Wegenverkeerswet 1994 uitgezonderd de verkeerstekens die wegbeheerder op de weg plaatst. Artikel 33 van het Babw bepaalt dat indien het bevoegd gezag op de weg verkeerstekens plaatst in verband met activiteiten die in, op, boven of langs de weg worden ondernomen die niet tot het normaal gebruik van de weg behoren, het bevoegd gezag de daarmee gepaard gaande kosten ten laste mag brengen van degene die de activiteiten uitvoert. In het geval dat de provincie als initiatiefnemer aan een weg werkzaamheden uitvoert, kan het voorkomen dat in eerder verband toegestane veranderingen verplaatst, gewijzigd of verwijderd moeten worden. In dat geval moeten Gedeputeerde Staten de in het verleden verleende vergunning wijzigen, dan wel intrekken. De kosten die in het kader van de wegwerkzaamheden gepaard gaan met de verplaatsing, wijziging of verwijdering voor het deel dat tot de provinciale weg behoort, betaalt de provincie. De vergunninghouder kan overigens ook een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij Gedeputeerde Staten, aangezien zij in dit geval een wijzigings- of intrekkingbesluit hebben genomen.

Artikel 14 Vereisten aanvraag Artikel 4:2 Awb bepaalt onder meer dat een aanvraag wordt ondertekend en tenminste de naam en het adres van de aanvrager, een dagtekening en een aanduiding van de beschikking die gevraagd wordt bevat. Om een aanvraag zorgvuldig te kunnen behandelen en een weloverwogen, goed gemotiveerd besluit te kunnen nemen, hebben Gedeputeerde Staten voor specifieke veranderingen aanvullende gegevens nodig.

Artikel 15 Onvolledige aanvraag Op grond van artikel 4:5 van de Awb kunnen Gedeputeerde Staten besluiten om aanvragen die niet voldoen aan de aanvraagvereisten als bedoeld in het artikel 13, niet in behandeling te nemen. Alvorens hiertoe te besluiten bieden Gedeputeerde Staten de aanvrager éénmalig de gelegenheid diens aanvraag aan te vullen. Gedeputeerde Staten achten hiervoor een termijn van vier weken redelijk.

Het bij de aanvraag ontbreken van de toestemmingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder h, kan niet zonder meer leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag.

Artikel 16 Begripsbepalingen specifiek Onder c Voorbeelden van motorrijtuigen zijn bromfietsen, bussen, personenauto’s, landbouw- of bostrekkers, motorfietsen, rijdende werktuigen en trekkers.

Onder h Voorbeelden van voertuigen zijn alle motorrijtuigen, aanhangwagens, gehandicaptenvoertuigen, opleggers en fietsen.

Artikel 17 Soorten vergunning Provinciale wegen hebben, net als iedere andere weg in Nederland, primair de functie om het verkeer zo veilig en zo snel mogelijk af te wikkelen. Een duurzaam veilige inrichting van de weg en een goede (onderhouds)kwaliteit dragen daaraan bij. Gelet op de belangen die Gedeputeerde Staten moeten beschermen en de taken die zij hebben als wegbeheerder, vinden zij het van belang om een gebruik van de weg anders dan waarvoor de weg is bedoeld, in beginsel niet toe te staan. Dit nee-tenzij-principe behoeft enige nuancering, omdat ook andere belangen een rol kunnen spelen bij de afweging om een bepaald gebruik van de weg al dan niet toe te staan. Om die reden willen Gedeputeerde Staten in beginsel alleen het in dit artikel genoemde gebruiken van de weg toestaan.

Eerste lid, onder a en b Evenementen hebben een veelal statisch karakter aangezien deze – ongeacht de aard van het evenement – binnen een afgesloten of afgebakend evenemententerrein plaatsvinden. De weg kan deel uitmaken van een evenemententerrein. Evenementen op de weg zijn in beginsel in strijd met de belangen die de Verordening wegen beschermt. Echter, Gedeputeerde Staten realiseren zich dat met evenementen andere belangen een rol spelen, zoals culturele of sportieve belangen. Gedeputeerde Staten erkennen dat en kunnen evenementen toestaan, mits de belangen die de Verordening wegen beschermt niet in het geding komen. Dit geldt ook voor wedstrijden. Voor wedstrijden met voertuigen is niet de Verordening wegen van toepassing, maar artikel 10 juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994. Voor die wedstrijden geldt de ontheffingplicht op grond van de Wegenverkeerswet 1994, niet de vergunningplicht op grond van de Verordening wegen.

Eerste lid, onder c Voorbeelden van activiteiten niet zijnde evenementen of wedstrijden, zijn het freteren van konijnen en het rapen van eikels in de bermen van de weg gedurende het herfstseizoen. Het freteren van konijnen is op grond van de Flora- en faunawet jaarlijks gedurende het jachtseizoen van 15 augustus tot 31 januari vrijgesteld. Echter, indien het freteren plaatsvindt op de weg is op grond van de Verordening wegen een vergunning vereist. Dit geldt ook voor andere activiteiten die onder de werking van de Flora- en faunawet vallen en plaatsvinden op de weg.

Eerste lid, onder d Voor het kunnen houden van een evenement of wedstrijd kan de organisatie ervan het noodzakelijk vinden om voorwerpen in verband met het evenement of de wedstrijd op de weg te plaatsen, zoals podia en tribunes. Gedeputeerde Staten kunnen dit toestaan, mits de voorwerpen de kwaliteit van de weg of tot de weg behorende verkeersvoorzieningen niet in het geding brengen, bijvoorbeeld door omvang, materiaal of bevestigingswijze.

Eerste lid, onder e Gedeputeerde Staten ontvangen soms het verzoek om ruimte op de weg beschikbaar te stellen voor de verkoop van bijvoorbeeld etenswaren en dranken aan weggebruikers vanuit een verkoopwagen. Gedeputeerde Staten kunnen standplaatsinname toestaan, voor zover de beoogde locatie voldoende verkeersveilig is. Standplaatsinname direct op de weg in de berm ervan zullen Gedeputeerde Staten daarom niet toestaan, parkeer- en carpoolplaatsen kunnen hiervoor wel geschikt zijn.

Eerste lid, onder f Spandoeken kunnen een bijdrage leveren aan de belangen die de Verordening wegen beschermt. Het betreft dan spandoeken waarop een boodschap is vermeld in het kader van campagnes ter bevordering van de verkeersveiligheid, zoals ‘Wij gaan weer naar school’. Spandoeken die geen attentiewaarde ten gunste van de verkeersveiligheid en doorstroming hebben, zijn bijvoorbeeld spandoeken met handelsreclame of waarop de aankondiging van een nationale collecte is vermeld. Met uitzondering van spandoeken die een boodschap verkondigen in het belang van de verkeersveiligheid, staan Gedeputeerde Staten buiten de bebouwde kom geen spandoeken toe. Binnen de bebouwde kom kunnen Gedeputeerde Staten spandoeken wel toestaan, mits deze de belangen die de Verordening wegen beschermt niet in het geding brengen en een ander doel hebben dan het maken van handelsreclame.

Eerste lid, onder g Bouwafvalcontainers en andere voorwerpen in het kader van particuliere bouwwerkzaamheden hebben geen functie voor de weg of het verkeer. Ter bescherming van de veiligheid en doorstroming moeten gebruikers deze daarom op eigen grondgebied plaatsen. Het kan echter voorkomen dat dit niet mogelijk is en dat de gebruiker dergelijke voorwerpen tijdelijk op de weg wil plaatsen. Gedeputeerde Staten kunnen hiervoor vergunning verlenen.

Eerste lid, onder h Stoffen als bergen zand of hopen snoeiafval hebben geen functie voor de weg of het verkeer. Ter bescherming van de veiligheid en doorstroming moeten deze daarom op eigen grondgebied worden geplaatst. Het kan echter voorkomen dat dit niet mogelijk is en dat de gebruiker de stoffen tijdelijk op de weg wil plaatsen. Gedeputeerde Staten kunnen hiervoor vergunning verlenen.

Tweede lid Voor wedstrijden met voertuigen is artikel 10, juncto artikel 148, van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing. Dat artikel maakt onderscheid tussen wedstrijden met voertuigen die plaatsvinden binnen één gemeente en wedstrijden met voertuigen die plaatsvinden binnen meerdere gemeenten. In het laatste geval zijn Gedeputeerde Staten bevoegd te beslissen voor zover het geen wegen van het Rijk betreft.

Derde lid In het geval een wedstrijd met voertuigen plaatsvindt binnen één gemeente is het college van Burgemeester en wethouders van die gemeente het bevoegde gezag. Voor zover de wedstrijd geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op de weg dienen Burgemeester en Wethouders aan Gedeputeerde Staten te vragen of zij geen bezwaar hebben tegen de wedstrijd. De artikelsgewijze toelichting behorende bij artikel 10, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Algemene vergunningvereisten Onder a Gedeputeerde Staten onderzoeken of volgens het BMIT werkzaamheden gepland zijn voor het wegvak waarop de aanvraag betrekking heeft en zo ja, binnen welke termijn. In het geval voor het betreffende wegvak werkzaamheden gepland zijn, kan het voorkomen dat de aanvraag zich daarmee niet verenigt. In dergelijke gevallen kunnen Gedeputeerde Staten de vergunning niet verlenen.

Onder b De provincie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de weg door deze te onderhouden, in stand te houden en de bruikbaarheid te waarborgen. Het gebruiken van de weg mag hieraan geen afbreuk doen. Onder c Om het verkeer veilig en met een goede doorstroming te kunnen afwikkelen, zijn op wegen verschillende voorzieningen aanwezig, zoals verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, verkeersborden, vangrails en dergelijke. Deze voorzieningen hebben een verkeersfunctie, die door het aangevraagde gebruik van de weg in het doel, de functionaliteit of in onderhoudsmogelijkheden niet mogen worden belemmerd.

Onder d Weggebruikers moeten voldoende zicht hebben om veilig op de weg te kunnen rijden of de weg te verlaten. Het gebruiken van de weg mag het uitzicht van weggebruikers op de weg of het zicht op tot de weg behorende verkeersvoorzieningen niet belemmeren.

Onder e Om een weg te gebruiken moet op het moment dat Gedeputeerde Staten de aanvraag ontvangen voldoende fysieke ruimte beschikbaar zijn. Gedeputeerde Staten zullen geen ruimte creëren om een aanvraag mogelijk te maken. Voor sommige voorwerpen houden Gedeputeerde Staten een obstakelvrije zone aan. Binnen die zone, gemeten vanuit de kant van de rijbaanverharding, mogen geen andere voorwerpen geplaatst worden dan tot de weg behorende verkeersvoorzieningen. In welke gevallen een obstakelvrije ruimte van toepassing is, blijkt uit de vereisten die voor de specifieke voorwerpen gelden.

Onder f De Verordening wegen beschermt niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming. De verordening voorkomt ook overlast, hinder en schadelijke gevolgen voor het milieu. Gedeputeerde Staten toetsen de aanvragen voor evenementen bijvoorbeeld ook aan het bepaalde in de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010, waarin onder andere stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden zijn vastgelegd. Voor zover een provinciale weg in een dergelijk gebied ligt, kunnen specifieke regels voor de toelaatbaarheid van evenementen en wedstrijden van toepassing zijn.

Onder g Deze bepaling vindt onder meer toepassing in Natura 2000-gebieden waarin een provinciale weg ligt. Voor Natura 2000-gebiden gelden specifieke regels. Gedeputeerde Staten toetsen de aanvraag aan de specifieke regels die gelden voor het betreffende Natura 2000-gebied waar de weg doorheen loopt.

Dit artikel bevat de algemene vergunningvereisten. Voor specifiek gebruik van de weg hebben Gedeputeerde Staten specifieke vereisten vastgesteld. De hierop volgende artikelen lichten de specifieke vereisten toe. Voor het gebruiken van de weg voor activiteiten, niet zijnde evenementen en wedstrijden, en voorwerpen in verband met evenementen of wedstrijden stellen Gedeputeerde Staten geen specifieke vereisten. De algemene vergunningvereisten volstaan.

Artikel 19 Vergunningvereisten evenementen Onder a Stroomwegen liggen buiten de bebouwde kom en zijn bedoeld om steden, landsdelen of landen te verbinden. Gebiedsontsluitingswegen liggen ook buiten de bebouwde kom en vormen verbindende schakels tussen stroomwegen. Zowel stroom- als gebiedsontsluitingswegen hebben een belangrijke functie voor de doorstroming voor het verkeer en kennen maximum snelheden variërend van 70 km/u tot 120 km/u. In het belang van de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid staan Gedeputeerde Staten op deze wegen geen nieuwe evenementen toe. Hiervan zijn uitgezonderd de evenementen die Gedeputeerde Staten in het verleden regelmatig heeft toegestaan, mits deze in vorm, aard en karakter hetzelfde zijn gebleven. Dit komt tot uitdrukking in de overgangsbepaling van deze regeling. Daarnaast geldt dat het evenement meer dan een lokaal belang moet dienen. Gedeputeerde Staten maken daarom onderscheid tussen internationale, nationale, regionale en lokale evenementen en wedstrijden. Het onderscheid wordt bepaald door het karakter of de betekenis van het evenement of de wedstrijd. Voorbeelden van internationale evenementen en -wedstrijden zijn het Wereldkampioenschap voetbal, jaarlijkse herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en onderdelen daarvan, zoals Operatie Market Garden, en de Tour de France. Voorbeelden van nationale evenementen en wedstrijden zijn de Luchtmachtdagen, Landmachtdagen, Koningsdag, de Ronde van Nederland en de Acht van Chaam. Voorbeelden van regionale evenementen en wedstrijden zijn de Bloemencorso Zundert, Volkel in de Wolken en de Wielerronde van Maren-Kessel. Provinciale wegen binnen de bebouwde kom zijn erftoegangswegen, of gebiedsontsluitingswegen met de inrichting of het karakter van een erftoegangsweg. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is meestal bepaald op 50 km/u. Op deze wegen kunnen Gedeputeerde Staten wel een evenement toestaan, omdat het risico op aantasting van de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid minder is dan op stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Voorbeelden van lokale evenementen en wedstrijden zijn carnavalsoptochten, Sinterklaasoptochten, kermissen, braderieën, jaar- en rommelmarkten. Ondanks dat puzzel-, foto- of oriëntatieritten niet alleen binnen de bebouwde kom plaatsvinden, beschouwen Gedeputeerde Staten deze als wedstrijden van lokaal belang.

Onder b Een evenement kan uitsluitend op de weg plaatsvinden indien maatregelen getroffen worden die ertoe bijdragen dat het risico op aantasting van de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid zo klein mogelijk wordt gemaakt. Een omleidingroute is daarom bij de meeste evenementen en wedstrijden noodzakelijk.

Artikel 20 Vergunningvereisten wedstrijden, niet zijnde wedstrijden met voertuigenIn tegenstelling tot bij evenementen, is bij wedstrijden sprake van prestatievergelijkingen tussen deelnemers of voertuigen waarbij een prijs, beloning of aandenken in het vooruitzicht wordt gesteld. Gelet op het van toepassing zijnde juridische kader, onderscheiden Gedeputeerde Staten wedstrijden met voertuigen, waar onder wedstrijden met motorrijtuigen, en wedstrijden zonder voertuigen. Voor wedstrijden met voertuigen is de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing. Voor wedstrijden zonder voertuigen de Verordening wegen. Voor het al dan niet toestaan van wedstrijden zonder voertuigen passen Gedeputeerde Staten dezelfde vereisten toe als bij evenementen. De artikelsgewijze toelichting behorende bij artikel 20 is daarom van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21 Vergunningvereisten standplaatsen Standplaatsen op de weg of in de berm kunnen onverwachte gedragingen van weggebruikers tot gevolg hebben, met alle risico’s voor de verkeersveiligheid en doorstroming van dien. Gedeputeerde Staten staan daarom standplaatsen niet toe op de weg, met uitzondering van de daartoe behorende parkeer- en carpoolplaatsen. Met het oog op het behoud van voldoende ruimte per parkeer- en carpoolplaats kunnen Gedeputeerde Staten daarom maximaal één standplaatsinname per parkeer- en carpoolplaats toestaan.

Artikel 22 Vergunningvereisten spandoeken Eerste lid, onder c Ter bescherming van onderhoudskwaliteit van tot de weg behorende verkeersvoorzieningen mogen spandoeken daaraan niet worden bevestigd.

Tweede lid, onder b Spandoeken mogen niet boven de weg komen te hangen teneinde veilige doorrijhoogten te garanderen.

Artikel 23 Vergunningvereisten voorwerpen bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg Gedeputeerde Staten staan voorwerpen op de weg in verband met bouw- of onderhoudswerkzaamheden buiten de weg uitsluitend toe als de belangen die de Verordening wegen beschermt niet in het geding komen. Ter bescherming van de obstakelvrije ruimte moet de voorwerpen zo dicht mogelijk bij het perceel van de eigenaar of gebruiker worden geplaatst. Het zo dicht mogelijk bij het perceel van de eigenaar of gebruiker plaatsen dient er tevens toe het zicht van weggebruikers te beschermen en de mogelijkheden van Gedeputeerde Staten om de uitvoering van onderhoud aan de weg en tot de weg behorende verkeersvoorzieningen te behouden.

Artikel 24 Vergunningvereisten stoffen De artikelsgewijze toelichting behorende bij artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25 Ontheffing wedstrijd met voertuigen in meerdere gemeenten Eerste lid Gedeputeerde Staten staan wedstrijden met motorrijtuigen op de provinciale weg niet toe, omdat de weg daarvoor niet geschikt is. In Nederland zijn daarvoor geschikte circuits beschikbaar.

Tweede lid Het in het vooruitzicht stellen van een prijs, beloning of aandenken maakt een activiteit tot een wedstrijd (Rechtbank Maastricht, 15-02-1977, VR 1977, 91). Puzzel-, foto- of oriëntatietoertochten zijn daarom wedstrijden. Voor zover deze met motorrijtuigen plaatsvinden zouden Gedeputeerde Staten dergelijke wedstrijden op grond van het tweede lid niet toestaan. Echter, voor dergelijke wedstrijden geldt dat de deelnemers en voertuigen zich moeten houden aan de geldende regels en vereisten zoals vastgelegd in de wegenverkeerswetgeving. Daarom hebben Gedeputeerde Staten hiervoor een uitzondering gemaakt.

Artikel 26 Verklaring van geen bezwaar wedstrijd met voertuigen binnen één gemeente Eerste lid De artikelsgewijze toelichting behorende bij artikel 24, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Tweede lid De artikelsgewijze toelichting behorende bij artikel 24, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27 Kosten gebruiken van de weg Voor de kosten van het gebruiken van de weg geldt het veroorzakerprincipe, inhoudende dat de vergunninghouder de kosten ervan draagt.

Artikel 28 Vereisten aanvraag Artikel 4:2 Awb bepaalt onder meer dat een aanvraag wordt ondertekend en tenminste de naam en het adres van de aanvrager, een dagtekening en een aanduiding van de beschikking die gevraagd wordt bevat. Om een aanvraag zorgvuldig te kunnen behandelen en een weloverwogen, goed gemotiveerd besluit te kunnen nemen, hebben Gedeputeerde Staten voor specifieke veranderingen aanvullende gegevens nodig.

Artikel 29 Termijnen aanvraag Om tijdig een besluit te kunnen nemen, hebben Gedeputeerde Staten voldoende tijd nodig voor het behandelen van de aanvraag. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten verschillende termijnen vastgesteld.

Artikel 30 Onvolledige aanvraag Op grond van artikel 4:5 van de Awb kunnen Gedeputeerde Staten besluiten om aanvragen die niet voldoen aan de aanvraagvereisten als bedoeld in artikel 3 niet in behandeling te nemen. Alvorens hiertoe te besluiten bieden Gedeputeerde Staten de aanvrager éénmalig de gelegenheid diens aanvraag aan te vullen. Gedeputeerde Staten achten hiervoor een termijn van twee weken redelijk.

Artikel 31 Begripsbepalingen specifiek Onder a Gedeputeerde Staten beschouwen familieleden en vrienden als naasten.

Onder b NEN-normen zijn raadpleegbaar op www.nen.nl.

Artikel 32 Vereisten plaatsing Gedeputeerde Staten staan aard- en nagelvaste gedenktekens niet toe. Aard- en nagelvaste gedenktekens vormen een obstakel voor de uitvoering van de zorgplicht en kunnen leiden tot vertragingen bij de uitvoering van infrastructurele projecten. Zou een gedenkteken leiden tot een verandering van de weg als bedoeld in artikel 4 van de Verordening wegen Noord-Brabant 2010, dan staan Gedeputeerde Staten dat ook niet toe. Deze regeling biedt hiertoe geen vergunningmogelijkheid.

Ondanks dat Gedeputeerde Staten er van uitgaan dat gedenktekens door de nabestaanden verwijderd worden na verloop van enige rouwtijd, kunnen sommige nabestaanden behoefte hebben aan aanwezigheid van een gedenkteken voor een langere periode. Enige beperking in dat geval is dat het gedenkteken een sober karakter heeft qua aard en verschijningsvorm. Het gedenkteken mag dus niet de uitstraling van graf of monument hebben. Voorbeelden van toegestane gedenktekens zijn een gedenktegel, zwerfkei, knuffelbeest of bosje bloemen.

Onder a Gedeputeerde Staten staan gedenktekens uitsluitend toe indien deze geplaatst worden naar aanleiding van een verkeersongeval op een provinciale weg, waarbij één of meerdere dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen. De redenen hiervoor zijn ten eerste dat Gedeputeerde Staten als wegbeheerder uitsluitend beleid kunnen voeren dat betrekking heeft op de wegen die onder haar bevoegdheid vallen. Daarnaast wensen Gedeputeerde Staten uitsluitend gedenktekens toe te staan die direct verband houden met het gebruik van de provinciale weg. In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat er ook behoefte bestaat aan het plaatsen van andere gedenktekens, bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan op provinciale wegen omgekomen (huis)dieren of historische gebeurtenissen. Gelet op de belangen die Gedeputeerde Staten moeten beschermen als wegbeheerder en gelet op het beoogde gebruik van provinciale wegen, staan Gedeputeerde Staten dergelijke gedenktekens echter niet toe.

Onder c De maximale afmetingen dienen om afleiding of uitzichtvermindering van weggebruikers te voorkomen.

Onder d Een gedenkteken wordt zo ver mogelijk verwijderd van de hoofdrijbaan geplaatst, dus in de berm tussen het fietspad of de parallelweg en de sloot. Uitsluitend indien dit niet mogelijk is, is het toegestaan het gedenkteken in de berm die rechtstreeks grenst aan de hoofdrijbaan te plaatsen. De reden die hieraan ten grondslag ligt, is dat Gedeputeerde Staten willen voorkomen dat eventuele bezoekers aan het gedenkteken zichzelf of weggebruikers op de hoofdrijbaan in gevaar brengen. Voor de bezoekers aan een gedenkteken gelden te allen tijde de verkeersregels zoals vastgelegd in de wegenverkeerswetgeving.

Onder e Uit onderdeel d volgt dat Gedeputeerde Staten uitsluitend gedenktekens op de grond in de berm van de weg toestaan. Gedenktekens bevestigd aan verkeerstekens, bomen, bruggen, vangrails, palen en dergelijke kunnen weggebruikers afleiden en daarmee de verkeersveiligheid in het geding brengen. Bovendien willen Gedeputeerde Staten schade ontstaan door bevestiging van gedenktekens aan tot de weg behorende verkeersvoorzieningen voorkomen.

Onder f Om afleiding van weggebruikers te voorkomen is verlichting van of bij een gedenkteken, anders dan eventueel reeds in de berm aanwezige openbare verlichting, niet toegestaan. Ook kaarsjes en andere vormen van verlichting zijn niet toegestaan.

Onder g Gedenktekens mogen de belangen die de Verordening wegen Noord-Brabant beschermt niet in het geding brengen. De verkeersveiligheid mag niet in het geding komen door de aanwezigheid van gedenktekens. Gedeputeerde Staten stellen voor de vormgeving geen expliciete vereisten anders dan met betrekking tot de grootte, omdat zij nabestaanden in de gelegenheid willen stellen om een gedenkteken naar eigen voorkeur vorm te geven. Nabestaanden kunnen zo een gedenkteken kiezen dat het beste past bij de wijze van gedenken en het te gedenken verkeersslachtoffer, waarbij blijft gelden dat het in aard en verschijningsvorm geen graf of monument is.

Artikel 33 Vereisten onderhoud Onder b Met veilig, milieuvriendelijk en energiebewust onderhoud aan het gedenkteken wordt bedoeld dat de manier van onderhoud de verkeersveiligheid niet in het geding brengt. Bovendien mogen de manier van onderhoud en de daarbij gebruikte middelen geen schade aan de bodem, het grondwater of de luchtkwaliteit veroorzaken.

Artikel 34 Termijn aanwezigheid Omdat Gedeputeerde Staten nabestaanden van dodelijke verkeersslachtoffers die een gedenkteken op de weg willen plaatsen niet willen belasten met administratieve procedures zoals het indienen van een aanvraag om vergunning, hebben Gedeputeerde Staten het plaatsen van gedenktekens buiten de vergunningplicht die geldt voor het veranderen van de weg gehouden. Voorwaarde om dat te kunnen doen, is dat voor het plaatsen van een gedenkteken de weg niet veranderd wordt. Gedeputeerde Staten beschouwen gedenktekens daarom als niet aard- en nagelvaste voorwerpen die tijdelijk, of in ieder geval niet permanent, op de weg aanwezig zijn. Gedenktekens die voldoen aan deze regeling mogen daarom in principe voor onbepaalde tijd op de weg aanwezig blijven. Toch kan het voorkomen dat een gedenkteken moet worden verwijderd of verplaatst, indien de uitvoering van de zorgplicht voor wegen dat verlangt. De uitvoering van de zorgplicht voor wegen is een continu proces. Daarbij kan het voorkomen dat bestaande wegen gereconstrueerd of verlegd moeten worden. Dat geschiedt in het algemeen belang van verkeersveiligheid, doorstroming of bereikbaarheid. Omdat een gedenkteken voorziet in een individueel belang, wordt een gedenkteken zo nodig verwijderd of verplaatst. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de uitvoering van een infrastructureel project of bij belemmering in het onderhoud van de weg. Alvorens te verwijderen of te verplaatsen, treden Gedeputeerde Staten in overleg met de nabestaande, als die bekend is.

Artikel 37 Overgangsrecht Deze regeling bevat geen overgangsrecht voor aanvragen die Gedeputeerde Staten ontvingen vóórdat deze regeling in werking trad, maar waarop zij nog niet hebben beslist. Het principe van overgangsrecht is de onmiddellijke werking. Een nieuwe regeling is niet slechts van toepassing op hetgeen na haar inwerkingtreding voorvalt, doch ook op hetgeen bij haar inwerkingtreding reeds bestond, zoals bestaande rechtsposities en verhoudingen (onmiddellijke werking). Een vóór de inwerkintreding ingediende aanvraag valt dus niet automatisch onder de oude regeling maar “koud” onder de nieuwe, tenzij in de nieuwe regeling nadrukkelijk wordt afgeweken. Provinciale Staten hebben daarover in de Verordening wegen niets bepaald. Aanvragen die Gedeputeerde Staten ontvingen terwijl de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant van toepassing was maar waarop zij nog niet beslist hebben, behandelen zij daarom onder het regime van deze regeling.

Eerste lid Deze overgangbepaling voorkomt dat vergunningen die werden verleend op grond van de Verordening wegen en de regelingen die met artikel 17 van deze regeling zijn ingetrokken, komen te vervallen. De datum 1 mei 2006 is gekozen omdat sinds het inwerkingtreden van de Verordening wegen Noord-Brabant 2006 Gedeputeerde Staten in verschillende regelingen een goed en consistent vergunningbeleid hebben vastgelegd op basis waarvan vergunningenaanvragen getoetst werden. Vóór de inwerkingtreding van de Wegenverordening Noord-Brabant 2006 was daarvan nog onvoldoende sprake.

Tweede lid Voor bestaande veranderingen van de weg die zijn gerealiseerd zonder dat Gedeputeerde Staten vergunning hebben verleend en waarbij sprake is van strijdigheid met deze regeling, kunnen Gedeputeerde Staten niet alsnog een vergunning verlenen. De belanghebbende dient de niet vergunbare verandering binnen één jaar nadat deze door Gedeputeerde Staten is geconstateerd te verwijderen. Na het verstrijken van die periode kunnen Gedeputeerde Staten handhavend optreden, tenzij de belanghebbende kan aantonen dat de verandering al meer dan vijf jaar aanwezig is zonder dat Gedeputeerde Staten aan de belanghebbende hebben laten weten dat de verandering strijdig is met de geldende verordening of regeling. Er is dan sprake van zogenaamd passief gedogen en in dat geval wordt een vergunning geacht te zijn verleend. Willen Gedeputeerde Staten daarna nog handhavend optreden, dan dienen zij de vergunning die geacht wordt te zijn verleend, in te trekken. Hiertegen staat rechtsbescherming op grond van de Awb open. Is de verandering korter dan vijf jaar aanwezig zonder daartoe strekkende vergunning en is legalisatie niet mogelijk, dan kunnen Gedeputeerde Staten wel direct handhavend optreden.

Derde lid Deze overgangbepaling voorkomt dat vergunningen die werden verleend op grond van de Verordening wegen en de regeling die met artikel 18 van deze regeling is ingetrokken komen te vervallen.

Vierde en vijfde lid Het beginsel is dat Gedeputeerde Staten geen nieuwe evenementen of wedstrijden op de weg buiten de bebouwde kom toestaan. Echter, sommige evenementen of wedstrijden zijn inmiddels een traditie geworden. Gedeputeerde Staten willen dergelijke evenementen en wedstrijden kunnen blijven toestaan en scharen de evenementen en wedstrijden die jaarlijks of tweejaarlijks plaatsvonden op de weg vóór de inwerkingtreding van de regeling Beleidsnota Wegenbeheer, module B3 Vergunningen voor het gebruik van de weg onder deze overgangsbepaling. Voorwaarde is wel dat vorm, aard en karakter moeten in ieder geval hetzelfde zijn gebleven. Die regeling trad in werking op 15 maart 2007. Om te voorkomen dat de weg in verband met een evenement of wedstrijd vaker dan thans het geval is moet worden afgesloten, staan Gedeputeerde Staten evenementen die daarvoor hebben plaatsvonden op de weg buiten de bebouwde kom alsmede nieuwe evenementen niet toe.

Zesde en zevende lid Deze regeling is van toepassing op alle bestaande en nieuwe gedenktekens, echter niet voor aard- en nagelvaste gedenktekens. De regeling Beleidsnota Wegenbeheer, module B6 Gedenktekens, in werking getreden op 21 augustus 2008, bevat een eerbiedigende overgangsregeling die nog niet is verlopen bij de inwerkingtreding van deze regeling.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veranderen en gebruiken van wegen (Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013)

Geldend van 09-04-2020 t/m 15-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veranderen en gebruiken van wegen (Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013)
Citeertitel Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp verkeer en vervoer, wegen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening wegen Noord-Brabant 2010, artikelen 2 en 5, derde lid, onder b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2023 artikel 2, 3, 8, 9, 14, bijlage 1

07-02-2023

prb-2023-1617

C2309471/5211298
09-04-2020 16-02-2023 artikel 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 22, 28

31-03-2020

prb-2020-2109

C2260390/4662467
01-07-2013 09-04-2020 nieuwe regeling

21-05-2013

Provinciaal Blad, 2013, 77

S0265733