Overzicht besluiten Provinciale Staten 28 juni

28 juni 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Bekijk het overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 28 juni 2024 hebben genomen.

Vóór de vergadering stonden Provinciale Staten stil bij Keti Koti. Onder begeleiding van collega John op de apinti (een Surinaamse trommel) vertelde Jerry Bergraaf van stichting 2Gether over de betekenis van Keti Koti in het verleden, het heden en de toekomst.

Besproken voorstellen

Interpellatiedebat Actuele informatie stallendeadline

Op verzoek van het CDA begon de vergadering met een interpellatiedebat over het onderwerp Actuele informatie stallendeadline. In het debat dat ruim twee uur duurde en waar Gedeputeerde Dirken namens Gedeputeerde Staten antwoord gaf op de vragen, ging het met name over de juridische houdbaarheid en de uitvoerbaarheid van de stallendeadline die op 1 juli ingaat.

Statenvoorstel 17/24 Jaarstukken 2023

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de Sturings- en Verantwoordingscyclus van de Provincie Noord-Brabant. In de jaarstukken 2023 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals dat in de begroting 2023 is opgenomen. Gedeputeerde Van Gruijthuijsen gaf namens Gedeputeerde Staten antwoord op de vragen van Statenleden. Dit Statenvoorstel is aangenomen.

De fracties 50PLUS (1), BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden voor.

De fractie PVV (4) stemde tegen.

Statenvoorstel 07/24 Vierde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv) en Eerste wijziging Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant (Abv)

De voorgestelde wijzigingen bevatten met name technische en beleidsmatige wijzigingen met als doel zaken te verduidelijken en onvolkomenheden te herstellen. De belangrijkste voorgestelde wijziging in de Algemene subsidieverordening is de verwijdering van de bezoldigingsnorm/Brabantnorm, vanwege juridische onhoudbaarheid. In de Algemene bijdrageverordening is dat het toevoegen van de mogelijkheid tot het verstrekken van een bijdrage aan één enkele aanvrager, vanwege een gerechtelijke uitspraak. Gedeputeerde Smeulders gaf namens Gedeputeerde Staten antwoord op de vragen van Statenleden. Dit Statenvoorstel is aangenomen.

Voor de Vierde wijziging Algemene subsidieverordening is als volgt gestemd:

50PLUS (1), CDA (4), D66 (2), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden voor.

BBB (7), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (2) en PVV (4) stemden tegen.

In het kader van de Vierde wijziging Algemene subsidieverordening zijn twee moties ingediend.

 • Motie Maximaal 75% van de Wet Normering Topinkomens, ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, Volt en Partij voor de Dieren, is aangenomen.
  BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (3) en Volt (1) stemden voor.
  50PLUS (1), D66 (2), Lokaal Brabant (4) en VVD (7) stemden tegen.
 • Motie Subsidieregels handhaven, ingediend door PVV, is aangenomen.
  50PLUS (1), BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4) en PVV (4) stemden voor.
  D66 (2), GroenLinks (5), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden tegen.

Voor de Eerste wijziging Algemene bijdrageverordening is als volgt gestemd:

50PLUS (1), BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden voor.

Ja21 (2) stemde tegen.

Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2024

Het voorstel betreft de vaststelling van de 'Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2024'. De voorgestelde wijzigingen omvatten onder andere een meer verhalende benadering van integriteit, het toevoegen van definities voor financiële en bestuurlijke belangen en het opnemen van een evaluatiebepaling. Het is voorgesteld dat oud-gedeputeerden de mogelijkheid krijgen hun bevindingen over de gedragscode binnen één jaar na aftreden kenbaar te maken, met het oog op mogelijke toekomstige aanpassingen. De voorgestelde gedragscode is gebaseerd op inzichten uit de bestaande gedragscode van Provinciale Staten, het Handboek Integriteit en aanpassingen op basis van een evaluatie met leden van het voormalige college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Boelema gaf namens Gedeputeerde Staten antwoord op de vragen van Statenleden. Dit Statenvoorstel is aangenomen.

50PLUS (1), BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (2), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden voor.

Forum voor Democratie (1), Ja21 (2) en PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 11/24 Actualiseren beleidslijn bijdrage hulpacties

In 2006 heeft Provinciale Staten een beleidslijn ‘bijdrage hulpacties’ vastgesteld. Een actualisatie van de beleidslijn is voorgesteld zodat de provincie snel kan handelen en geen onderscheid meer maakt in het soort ramp. Met de actualisatie wordt Gedeputeerde Staten gemandateerd om bij een landelijke hulpactie van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland (Giro555) – ongeacht het soort ramp – €100.000 te doneren. Noodhulp moet immers snel geboden kunnen worden. Gedeputeerde Van Gruijthuijsen gaf namens Gedeputeerde Staten antwoord op de vragen van Statenleden. Dit Statenvoorstel is aangenomen.

50PLUS (1), BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (2), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden voor.

Forum voor Democratie (1), Ja21 (2) en PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 10/24 Ontwerpbegrotingen 2025 Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB)

De drie Brabantse omgevingsdiensten (ODZOB, OMWB en ODBN) vragen Provinciale Staten elk jaar om via een zienswijze reactie op de ontwerpbegrotingen te geven. Dit voorstel richt zich op de zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2025 van de drie omgevingsdiensten. Gedeputeerde Oudenhoven gaf namens Gedeputeerde Staten antwoord op de vragen van Statenleden.

Provinciale Staten verzoeken om de ontwerpbegroting 2025 van de ODZOB op twee onderdelen aan te passen:

 • Het weerstandsvermogen met €0,3 miljoen niet versterken via de begroting 2025 maar via de bestemming van het positieve jaarrekeningresultaat 2023.
  €0,8 miljoen naar aanleiding van maatregelen uit het landelijke Interbestuurlijke Traject om omgevingsdiensten robuuster te maken verlagen tot dat wat werkelijk nodig én haalbaar blijkt en dat ook te onderbouwen.

Deze zienswijze is unaniem aangenomen. En bij deze zienswijze is één amendement ingediend.

 • Amendement Bevindingen accountantsverslag ODZOB meenemen in zienswijze, ingediend door PVV, is aangenomen.BBB (7), CDA (4), Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) en VVD (7) stemden voor.50PLUS (1), ChristenUnie/SGP (1), D66 (2), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), PvdA (4), SP (3) en Volt (1) stemden tegen.

Provinciale Staten verzoeken om de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de ODBN kenbaar te maken:

 • Provinciale Staten reageren instemmend op de ontwerpbegroting 2025 van de ODBN.

Deze zienswijze is unaniem aangenomen.
Provinciale Staten verzoeken om de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de OMWB kenbaar te maken:

 • Provinciale Staten reageren instemmend op de ontwerpbegroting 2025 van de OMWB én spreken hun zorg uit over de kostenstijgingen in de ontwerpbegroting 2025.
 • Provinciale Staten verzoeken de OMWB om verdere maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken en op die wijze tot een sluitende begroting te komen.

Deze zienswijze is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. Deze voorstellen zijn aangenomen.

Statenvoorstel 34/24 Zienswijze concept begroting 2025 Havenschap Moerdijk

50PLUS (1), BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden voor.

PVV (4) stemde tegen.

Statenvoorstel 29/24 Derde wijziging Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

50PLUS (1), BBB (7), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (2), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (3), Volt (1) en VVD (7) stemden voor.

Ja21 (2) stemde tegen.

Statenvoorstel 30/24 Toestemming vaststelling gemeenschappelijke regelingen ODZOB, ODBN en OMWB 2024

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 35/24 Zienswijze op Ontwerpbegroting 2025 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen met algemene goedkeuring aangenomen

 • Statenvoorstel 41/24 Benoeming leden adviescommissie Zuidelijke Rekenkamer
 • Statenvoorstel 42/24 Benoeming lid en plaatsvervangend lid Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant
 • Statenvoorstel 43/24 Lijst ingekomen Stukken Provinciale Staten 28 juni 2024

Vergaderstukken en videoverslag bekijken

De agenda, bijbehorende stukken, de video-opname van de Statenvergadering en de uitslag van de stemmingen vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Direct naar