GGA Kampina

De benodigde verbetering van water, bodem en natuur speelt in gebieden waar diverse belangen strijden om ruimte. Dit vraagt  om een transformatie met moeilijke keuzes en ingrijpende gevolgen. Zeker in een landelijk gebied waar de belangen groot en divers zijn. Het kabinet besloot vorig jaar dat water en bodem sturend zijn bij zo’n herinrichting. Intussen verschijnen aan de horizon al de deadlines voor de aanpak van stallen bij veehouders, voor stikstof- en CO2-reductie en voor de energietransitie. 
 
Door de diverse opgaven ontstaat er bovendien een toenemende vraag naar ruimte in het landelijk gebied. Te denken valt daarbij aan natuurherstel, woningbouw en de landbouwtransitie. Het is dan zaak om het ruimtegebruik slim te combineren en in balans te krijgen met water, bodem en lucht. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met belanghebbenden via de Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Lees dit artikel over hoe dit in de praktijk wordt opgepakt.