Landelijk Programma Natuur (LPN)

2 januari 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

De natuur vormt de basis van ons bestaan: een gezonde bodem, schoon water en schone lucht. Alleen heeft de natuur het zwaar en is extra inzet hard nodig. Daarom heeft de Rijksoverheid een (Landelijk) Programma Natuur opgesteld. Samen met provincies willen zij de komende jaren hard werken om de kwetsbare natuurgebieden in Nederland te behouden en verbeteren. De Rijksoverheid trekt hiervoor de komende 10 jaar in totaal € 3 miljard uit. Het is nu de taak van de provincies om op provinciaal niveau invulling aan dit programma te geven.

De biologische diversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Om de diversiteit van de natuur in stand te houden, heeft de Europese Unie een Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) opgesteld. De Vogelrichtlijn richt zich op vogels en de Habitatrichtlijn op overige dier- en plantensoorten. In deze richtlijnen staat vermeld welke planten en dieren, en hiermee hun natuurlijke leefgebieden, beschermd moeten worden door lidstaten van de Europese Unie. Voor beide richtlijnen worden in sommige gevallen speciale beschermingszones aangewezen. Deze beschermingszones worden Natura 2000 genoemd. Alle Natura 2000-gebieden zorgen uiteindelijk voor een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Helaas worden de instandhoudingsdoelen uit deze Europese Vogel- en Habitatrichtlijn nog altijd niet gehaald. Plantensoorten verdwijnen en de natuurlijke leefomgeving van dieren wordt bedreigd. Daarom is extra inzet hard nodig. Niet alleen vanwege een te hoge stikstofuitstoot, maar ook om de effecten van verdroging en klimaatverandering tegen te gaan.

Ambities rijk

Het rijk heeft het streven om de Nederlandse natuur te verbeteren en een robuuste en veerkrachtige natuur te creëren dat tegen een stootje kan. Het is de wettelijke taak om een goede staat van instandhouding te realiseren, voor alle soorten en habitats die onder de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) vallen. Ook is het doel om een goede basiskwaliteit van de natuur te bevorderen, zowel binnen als buiten de beschermde Natura 2000-gebieden. Met het (Landelijk) Programma Natuur wordt tot 2030 vooral gefocust op de stikstofgevoelige natuurgebieden. Er wordt gewerkt aan het complete natuursysteem, waarbij aanpak van de stikstofuitstoot een belangrijke opgave is voor het behouden en verbeteren van de natuur.

Lees meer over de 2 sporen die het rijk heeft vastgesteld om haar doelen te realiseren.

Brabantse natuur

Als aanvulling op dit (Landelijk) Programma Natuur, heeft de provincie een nieuw Beleidskader Natuur vastgesteld. De ambitie is een biodivers en natuurinclusief Brabant, waarbij de natuur robuust, inclusief en verbonden is. “Er is een brede maatschappelijke inzet nodig om natuur en biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) te behouden en versterken en om een balans te vinden tussen natuur en andere Brabantse opgaven. Een inzet die zich niet beperkt tot onze Brabantse natuurgebieden, maar overal van toepassing is. In onze steden en dorpen, op het platteland of op bedrijventerreinen”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een ‘Uitvoeringsagenda Natuur’, waarin staat hoe deze doelen bereikt moeten worden en met welke resultaten. Maar in de tussentijd wordt er niet stilgezeten. Samen met terreinbeherende organisaties (TBO’s) en andere partners wordt er hard gewerkt aan herstelmaatregelen van de Brabantse natuur.

Subsidie Natuur

Om deze doelstellingen te bereiken en snel tot uitvoering te komen, heeft de provincie een Subsidieregeling Natuur vastgesteld. Hierdoor kan subsidie worden verleend aan projecten die bijdragen aan de versnelling van verbetering en bescherming van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Meer informatie

Meer informatie over het (Landelijk) Programma Natuur, de Brabantse Natuur of de herstelmaatregelen is te vinden onder het onderwerp Natuur op deze website. Of meldt u aan voor de nieuwsbrief Natuur, Water en Milieu om op de hoogte te blijven.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Direct naar