Stappenplan


Bij de aanpak van vakantieparken staan 3 basisprincipes centraal.

Bij de aanpak van vakantieparken staan 3 basisprincipes centraal.

  • Integrale aanpak noodzakelijk: keer op keer wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat de aanpak van vakantieparken vraagt om een integrale benadering. Vrijwel alle domeinen zijn er in meer of mindere mate bij betrokken: recreatie en toerisme, wonen, sociaal domein, ruimtelijke ordening, veiligheid, ondermijning en handhaving.
  • Één park één plan: elk park is anders en vereist een eigen aanpak. Daarom geven we in deze wegwijzer richtingen aan. Maar telkens moet worden gekeken of dit de juiste aanpak is voor het betreffende park.
  • Een proces in 3 stappen: de aanpak van de vakantieparken gebeurt aan de hand van de onderstaande stappen. Aan de hand hiervan kan een gemeente een aanpak opstellen voor de vakantieparken.

Stap 1: beeldvorming/ inventarisatie

Tijdens deze eerste stap is het belangrijk dat we een goed beeld vormen waar we mee te maken hebben.

Inventarisatie van het gehele verblijfsrecreatieve aanbod

Het doel is om helder te hebben welke vakantieparken vitaal zijn en welk niet-vitaal om daar vervolgens een eventuele aanpak op te maken. Eerst moet helder zijn hoe de parken er voor staan. Hiervoor kunnen diverse tools ingezet worden, zoals een vitaliteitsscan uitgevoerd door een adviesbureau, de signaleringstool van het RIEC, zichtopondermijning.nl. Onder ‘tools’ en ‘relevante documenten’ is meer informatie te vinden hierover.

Inventarisatie huidig beleid

Beleid op recreatie en toerisme, op wonen, handhaving, huisvesting arbeidsmigranten etc. is van invloed op de latere keuzen die gemaakt worden. Het is goed om dit beleid met haar uitgangspunten en ambities helder op een rij te hebben.

Beleid opstellen/aanpassen indien noodzakelijk

Als er nog geen helder beleid ligt, is het belangrijk om beleid op te stellen. Welke kant willen we op als gemeente? En welke rol is daarbij weggelegd voor de vakantieparken?

Stap 2: oordeel

In stap 2 vormen we we een oordeel van wat er tijdens stap 1 is geïnventariseerd. Wat vinden we hiervan, ook gezien het huidige beleid?

Integraal projectteam opstellen

Wanneer duidelijk is dat er actie nodig is m.b.t. de vakantieparken, is het noodzakelijk om een integraal projectteam op te zetten. Gezamenlijk kan dit team structureel met de sector aan de slag om het vitaler te maken.

Voorstel tot ontwikkelrichtingen

Als projectteam kan vanuit de inventarisatie een voorstel gedaan worden voor de ontwikkelrichting van de parken. Dit kan voor één park zijn of voor meerdere. Dit kan gaan om het verder laten excelleren van een park of gaan over herontwikkelen of zelfs transformeren van een park.

Voorstel voorleggen aan college/raad

Stap 3: besluitvorming en realisatie

In deze 3e en laatste stap wordt besloten of het plan als dusdanig doorgang vindt en hoe dit gerealiseerd wordt.

Capaciteit en middelen

Als besloten wordt met de parken aan de slag te gaan, is het verstandig om hieraan capaciteit en middelen te koppelen. De aanpak van vakantieparken is vaak een proces van meerdere jaren. Om niet tussentijds stil te vallen, is het van belang een goede begroting op te stellen.

Gebiedsvisie en/of toekomstplan opstellen

Wanneer vast staat wat er met elk park moet gebeuren, is het belangrijk om een toekomstplan op te stellen. Het kan zijn dat meerdere parken een cluster vormen in een toeristisch-recreatief gebied. In dat geval is het raadzaam voor het gehele gebied een visie op te stellen, waarbinnen elk park een eigen functie heeft. Vervolgens kan per park een toekomstplan opgesteld worden. Dit is afhankelijk van de gekozen richting.

Niet vitale parken: is het mogelijk om te herontwikkelen of moet er gedacht worden aan een transformatie naar een andere functie? Deze parken moeten zelf meewerken aan een duidelijk toekomstplan voor hun park: welke doelgroep trekken ze, hoe ligt het park, welk concept past bij het park, welke kwaliteit streven we na etc. En ook: hoe regelen we dit juridisch-financieel en organisatorisch?

Vitale parken: versterk ondernemerschap, opstellen strategisch bedrijfsplan of nieuw concept, stimuleer verdere ontwikkeling.

Vitaliteitsmanager aantrekken

Wanneer de plannen gereed zijn, is het raadzaam om vast te stellen of iemand binnen de gemeente vrijgespeeld kan worden om opvolging te geven aan de plannen, of dat er een vitaliteitsmanager van buitenaf aangetrokken moet worden.

Betrek de provincie

De provincie kan de gemeenten bijstaan met kennis en expertise en door gemeenten te verbinden aan andere gemeenten of adviseurs.

Algemene contactgegevens van de provincie