Deze video gaat over N640 animatie

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de 10 jaar nodig als gevolg van slijtage aan de asfaltlaag. Door vervanging van het asfalt blijven onze wegen in goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst. Naast het vervangen van het asfalt kunnen kleine verkeersmaatregelen worden uitgevoerd om knelpunten op te lossen.

Doelen

 • Het uitvoeren van groot onderhoud aan het asfalt voor de komende 10 jaar.
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming met kleine verkeersmaatregelen.
 • Het verbeteren van de groenontwikkeling.

Maatregelen

Een opsomming van de belangrijkste maatregelen:

 • Het vervangen van de huidige verharding door stil asfalt, waardoor aanwonenden minder geluidsoverlast ervaren.
 • Het aanpassen van verschillende kruisingen ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming. 
 • Het veiliger inrichten van de weg buiten de bebouwde kom, door onder andere inhalen te ontmoedigen en op verschillende plekken fietsoversteken aan te passen. 
 • Het verschuiven van de komgrens aan de westzijde van Hoeven ten behoeve van de verkeersveiligheid. 
 • Bij het aanbrengen van groen langs de N640 zal er meer aandacht zijn voor biodiversiteit. Door meer variatie aan te brengen worden toekomstige plagen en plantenziektes verminderd.

Aanpak

Tijdens de informatiebijeenkomst in oktober 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan belangstellenden. Bekijk voor meer informatie de visualisaties. In 2020 is het ontwerp afgestemd met de gemeente Halderberge en het waterschap. De gemeente Halderberge, gemeente Etten-Leur en provincie hebben besloten om de werkzaamheden in 2 delen uit te voeren. Dit om de maatregelen zo snel als mogelijk uit te voeren in de gemeente Halderberge en rekening te houden met de werkzaamheden van de gemeente Etten-Leur in het kader van de waterproblematiek Vosdonk.

Planning

 • Om de maatregelen te kunnen realiseren gaat de provincie begin 2021 vergunningen aanvragen en de ruimtelijke procedure voorbereiden. Bijvoorbeeld om de komgrens te kunnen verplaatsen of fietsoversteken aan te kunnen passen.
 • Ook is er een omgevingsvergunning nodig om bomen te kappen waarbij dat noodzakelijk is. Deze bomen worden gecompenseerd.
 • Daarnaast vinden er in 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen in Halderberge.
 • Bij voorspoedig verloop bereidt de provincie in de 2e helft van 2021 de aanbesteding voor om een aannemer te selecteren
 • In 2022 kan de gekozen aannemer starten met de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden in Halderberge.
 • De verwachting is dat het groot onderhoud aan de N640 in Etten-Leur in 2023 kan worden uitgevoerd.

Vragen?

Dan kan u contact opnemen met Sander Kwakkernaat, Omgevingsmanager N640, via onderstaande gegevens.

Contact

N640 Oudenbosch - Etten-Leur

A.M. (Sander) Kwakkernaat
Omgevingsmanager N640 Oudenbosch - Etten-Leur

Zie ook