Kaart traject N321

Het deel van de provinciale weg dat eerst zal worden aangepakt (aangegeven met kruisje) loopt van onderaan de dijk bij Grave (bij hectometerpaal 3,8) tot net voorbij de kruising met de Ten Holtweg in Gassel (hectometerpaal 6,75).

Waarom

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de 10 jaar nodig als gevolg van slijtage aan de asfalt laag. Door vervanging van het asfalt blijven onze wegen in goede conditie. Het onderhoud biedt ook kansen om een aantal knelpunten op te lossen. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst.

Doelen

  • Ervoor zorgen dat de weg technisch in goede conditie is voor de komende 10 jaar, zodat er veilig gebruik van gemaakt kan worden.
  • Vergroten van de verkeersveiligheid.
  • Onderhouden van de faunavoorzieningen.

Maatregelen

  • We leggen twee rotondes aan: één op de huidige kruising van Maasveld met de Cuykschesteeg en één op de kruising Maasveld – Schaarweg.
  • Tussen de nieuwe rotondes verdwijnt het fietspad aan de noordzijde.
  • Daarvoor in de plaats komt aan de zuidzijde van de provinciale weg een breder fietspad, geschikt voor fietsverkeer in twee richtingen.
  • Bij het tankstation maken we een mogelijkheid om veilig linksaf te slaan.
  • Bij de kruising van Maasveld met de Ten Holtweg maken we de in - en uitrit breder zodat vrachtwagens, tractoren en verkeer met aanhangers de draai beter kunnen maken.
  • Op meerdere plekken zorgen we voor betere oversteekplaatsen voor fietsers.
  • Bestaande faunapassages zullen we restaureren. Aan de westzijde van de rotonde Maasveld/ Cuyksesteeg komen twee nieuwe faunapassages te liggen.

Aanpak

In de oorspronkelijke planstudie zijn maatregelen voor grootschalig onderhoud en verkeerskundige verbeteringen opgenomen voor de gehele provinciale weg N321. Een deel van deze maatregelen is afhankelijk van andere projecten in de gemeente Land van Cuijk en van waterschap Aa en Maas. De verwachting is dat deze plannen pas na 2024 worden gerealiseerd.

Daarom is er voor de periode tot en met 2024 gekozen om een deel van de maatregelen uit te voeren. Het gaat dan om het gedeelte van de N321 tussen het einde van het dijklichaam en de voormalige gemeentegrens Grave-Cuijk. Hier is de provincie niet afhankelijk van andere projecten. Het streven is om uiteindelijk wel de plannen voor de gehele N321 uit te voeren.

Planning

Vanaf 24 november 2022 ligt het bestemmingsplan ter inzage bij gemeente Land van Cuijk. Na afloop van deze procedure begint de contractfase; we bepalen in detail welke werkzaamheden er nodig zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen. Ook verwerven we eventueel benodigde grond. Via een aanbestedingsprocedure selecteren we vervolgens een aannemer. Het streven is dat de aannemer begin 2024 start met de werkzaamheden. Eind 2025 moet de reconstructie uiteindelijk helemaal klaar zijn.

Aanleg middengeleiders

Op verzoek van de omgeving hebben wij enige tijd geleden paaltjes (ook wel plooibakens) geplaatst bij de kruising van de N321 met de Schaarweg in Gassel. De paaltjes worden (te) vaak omvergereden. Eind februari vervangen we ze daarom door twee middengeleiders. Deze middengeleiders zullen daar blijven liggen totdat we de kruising naar alle waarschijnlijkheid in 2024/2025 aanpassen naar een rotonde.

Meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of lees de laatst verzonden nieuwsbrieven in het nieuwsbrieven archief.

Contact

N321 Grave - Cuijk

G. (Greetje) Boezeman
Omgevingsmanager N321

Zie ook