Kaart traject N321

Het traject Maasveld naar Cuijk loopt van hectometerpaal 3,8 naar de gemeentegrens bij hectometerpaal 6,75 (aangegeven met kruisjes).

Waarom

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de 10 jaar nodig als gevolg van slijtage aan de asfalt laag. Door vervanging van het asfalt blijven onze wegen in goede conditie. Het onderhoud biedt ook kansen om een aantal knelpunten op te lossen. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst.

Doelen  

 • Ervoor zorgen dat de weg technisch in goede conditie is voor de komende 10 jaar, zodat er veilig gebruik van gemaakt kan worden.
 • Vergroten van de verkeersveiligheid. 
 • Verminderen van weggeluid. 
 • Onderhouden van de faunavoorzieningen.

Maatregelen

 • Vervangen van het asfalt op de hoofdrijbaan en fietspaden.
 • Onderhouden van bewegwijzering, groeninrichting, faunavoorzieningen, openbare verlichting, etc.
 • Aanleg van rotondes bij de Cuijkschesteeg en de Schaarweg.
 • Aanbrengen van middengeleiders ter hoogte van de Ten Holtweg.
 • Aanleg van een linksaffer bij het tankstation. 
 • Aanbrengen van geluidschermen ter hoogte van Gassel.
 • Verbreden van het zuidelijk gelegen fietspad.

Aanpak 

In de oorspronkelijke planstudie zijn maatregelen voor grootschalig onderhoud en verkeerskundige verbeteringen opgenomen voor de gehele provinciale weg N321. Een deel van deze maatregelen is afhankelijk van andere projecten in de gemeenten Grave en Cuijk en waterschap Aa &Maas. De verwachting is dat deze plannen pas na 2024 worden gerealiseerd.  
 
Daarom is er voor de periode tot en met 2024 gekozen om een deel van de maatregelen uit te voeren. Het gaat dan om het gedeelte van de N321 tussen het einde van het dijklichaam en de gemeentegrens Grave-Cuijk. Hier is de provincie niet afhankelijk van andere projecten. Het streven is om uiteindelijk wel de plannen voor de gehele N321 uit te voeren.

Planning

De voorbereidingen van het werk vinden plaats vanaf 2021 tot en met 2023. Denk hierbij aan het uitwerken van het ontwerp, uitvoeren van aanvullend onderzoek, grondverwerving, doorlopen van een bestemmingsplanprocedure en de aanbesteding van het werk. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 uitgevoerd kunnen worden.

 

 

Contact

N321 Grave - Cuijk

G. (Greetje) Boezeman
Omgevingsmanager N321

Zie ook