Deze video gaat over Animatie aanpak N270
Mediaspeler laden...

Tijdens de reconstructie van de N270 worden onder andere de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Het maken van 3 kruispunten ter hoogte van de Oude Graaf/Riet en Nachtegaalweg en een bij de Limburgse grens. De kruispunten worden voorzien van verkeerslichten;
  • Het veiliger maken van de weg door alle erfaansluitingen te verwijderen en parallelwegen aan te leggen;
  • Het verbeteren van de fietsvoorzieningen;
  • Het uitvoeren van onderhoud van de hoofdrijbaan van de N270;
  • Het versterken van landschappelijke inpassing;
  • Het vernieuwen van openbare verlichting en bewegwijzering.

Bestemmingsplan

De Raad van State heeft op 10 maart 2021 uitspraak gedaan over de beroepen die ingediend zijn. De beroepen gericht tegen het gebruikte verkeersmodel, de gekozen parallelstructuur met fietssuggestiestroken, trillinghinder en geluid, de waterhuishouding, verkeersdrempels, inritten en de alternatievenafweging zijn alle ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan biedt daarmee de basis om de reconstructie van de weg uit te voeren.

Gunning contract

Op 5 april jl. heeft de provincie de opdracht gegund aan Strukton Civiel. Omdat het project als een Best Value opdracht in de markt uitgezet is, heeft de aannemer ruimte gekregen om naast de technische uitvoering ook veel aandacht te besteden aan het betrekken van de omgeving en stevig in te zetten op duurzaamheid. Zo wordt overlast zo veel mogelijk voorkomen door omwonenden, weggebruikers en andere stakeholders actief te informeren en te betrekken bij het project. En wordt de CO2-footprint van de reconstructie verminderd door te werken met gerecycled asfalt en het toepassen van een optimale asfaltconstructie.

Informatieavond

Op donderdag 19 mei 2022 organiseerde Strukton, samen met Provincie Noord-Brabant en gemeente Deurne, een informatieavond over de N270 Deurne – Limburgse grens. Tijdens deze avond werd teruggeblikt op het voorbereidend werk van de provincie en de werkzaamheden die Strukton de komende jaren gaat uitvoeren. De uitvoeringsplanning is toegelicht en de wijze waarop het omgevingsproces wordt vormgegeven. Vanaf nu gaat Strukton verder met het uitdetailleren van het ontwerp en het houden van individuele gesprekken, waarvoor tijdens de informatieavond ook verschillende nieuwe afspraken zijn ingepland.

Onthulling bouwbord

Maandag 23 mei jl. onthulde gedeputeerde Suzanne Otters – Bruijnen samen met Helm Verhees  (wethouder Deurne) en Ton van Oosterhout (directeur Strukton Civiel) het bouwbord voor de reconstructie aan de N270 Deurne – Limburgse grens. Hiermee wordt er weer een stap gezet in de reconstructie van de N270.

Onthulling bouwbord N270 Deurne Limburgse grens

Meer informatie

Meer info over het bestemmingsplan, de grondverwerving, de maatregelen wat betreft de geluidsanering en over de uitvoering leest u in de Nieuwsbrief N270 van maart 2021.

Planning

Wanneer Mijlpalen
Maart 2021 Bestemmingsplan procedure afgerond
Juni 2021 Start aanbesteding
April 2022 Aanbestedingsprocedure aannemer afgerond
2022/ 2023 Detail ontwerp,voorbereiden bouw en uitvoeren reconstructie

Contact

N270 Deurne - Limburgse grens

A. (Sander) Kwakkernaat
Omgevingsmanager N270 Deurne - Limburgse grens

Zie ook