Provincie en gemeenten hebben eind 2021 afgesproken om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Sindsdien is het beleid voor grootschalige logistiek uitgewerkt in het ontwerp Beleidskader Wonen en Werken en hebben alle betrokken gemeenten zorgvuldig gekeken op welke plekken grootschalige logistiek wel blijft toegestaan en waar niet. Hierover hebben provincie en gemeenten in december 2022 regionale afspraken gemaakt. De provinciale viewer toont de wijziging van de Interim omgevingsverordening van deze gebieden binnen het werkingsgebied Beperking grootschalige logistiek. U kunt met de provinciale viewer ook gehele Interim omgevingsverordening Noord-Brabant bekijken.

Onderzoek: 1/3 bestaande terreinen interessant voor grootschalige logistiek

In opdracht van de provincie heeft Stec Groep in samenwerking met alle regio’s in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek (meer dan 3 hectare) in Brabant. Uit dat onderzoek blijkt dat circa 1/3 van de bedrijventerreinen in Brabant voor de markt interessant is als vestigingslocatie. Bovendien nadert 1/3 van het grootschalig vastgoed op deze bedrijventerreinen het einde van de levensduur. Van deze bedrijventerreinen wordt circa 45 % als ongeschikt of ongewenst beoordeeld voor vestiging of herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar niet de juiste infrastructuur aanwezig is voor de verkeersstromen van de bedrijven. Of het zijn plekken die gemeenten liever reserveren voor lokaal midden- en kleinbedrijf. En soms zijn er andere ambities, zoals transformatie naar wonen.

Aansluiting bij selectieve clusteringsbeleid en regionale meerwaarde

De Interim omgevingsverordening versterkt het 'selectieve clusteringsbeleid’ en de aanpak gericht op regionale meerwaarde die provincie en gemeenten belangrijk vinden voor grootschalige logistiek. Met clustering wordt bedoeld dat (nieuwe) grootschalige logistieke bedrijven zich zoveel mogelijk bij elkaar vestigen en niet meer overal verspreid in Brabant. Daarmee wordt de impact op de (kwaliteit van de) omgeving, het landschap en de mobiliteit beperkt, maar wordt ook het logistieke systeem en de economie versterkt.

Wijziging van de Interim Omgevingsverordening

Het ontwerp van de wijziging heeft met ingang van 4 april 2023 gedurende vier weken ter visie gelegen ten behoeve van het indienen van een zienswijze. Er is door 9 personen of organisaties gereageerd. De ingekomen reacties zijn door Gedeputeerde Staten samengevat en van een reactie voorzien in de Nota van inspraak en wijziging, die op 30 mei 2023 is vastgesteld.

Provinciale Staten hebben op 7 juli 2023 de Wijziging IOV-regelwijziging 5 vastgesteld. Deze wijziging treedt daags na publicatie in het Provinciaal Blad in werking. Op dat moment vervalt het voorbereidingsbesluit.

Contact

Beperking vestiging grootschalige logistiek

Zie ook