Provincie en gemeenten hebben eind 2021 afgesproken om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Sindsdien is het beleid voor grootschalige logistiek uitgewerkt in het ontwerp Beleidskader Wonen en Werken en hebben alle betrokken gemeenten zorgvuldig gekeken op welke plekken grootschalige logistiek wel blijft toegestaan en waar niet. Hierover hebben provincie en gemeenten in december 2022 regionale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn verwerkt in de Omgevingsverordening: op de kaart zijn de locaties Beperkingen grootschalige logistiek tot op perceelsniveau begrensd.

Onderzoek: 1/3 bestaande terreinen interessant voor grootschalige logistiek

In opdracht van de provincie heeft Stec Groep in samenwerking met alle regio’s in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek (meer dan 3 hectare) in Brabant. Uit dat onderzoek blijkt dat circa 1/3 van de bedrijventerreinen in Brabant voor de markt interessant is als vestigingslocatie. Bovendien nadert 1/3 van het grootschalig vastgoed op deze bedrijventerreinen het einde van de levensduur. Van deze bedrijventerreinen wordt circa 45 % als ongeschikt of ongewenst beoordeeld voor vestiging of herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar niet de juiste infrastructuur aanwezig is voor de verkeersstromen van de bedrijven. Of het zijn plekken die gemeenten liever reserveren voor lokaal midden- en kleinbedrijf. En soms zijn er andere ambities, zoals transformatie naar wonen.

Aansluiting bij selectieve clusteringsbeleid en regionale meerwaarde

De Omgevingsverordening versterkt het 'selectieve clusteringsbeleid’ en de aanpak gericht op regionale meerwaarde die provincie en gemeenten belangrijk vinden voor grootschalige logistiek. Met clustering wordt bedoeld dat (nieuwe) grootschalige logistieke bedrijven zich zoveel mogelijk bij elkaar vestigen en niet meer overal verspreid in Brabant. Daarmee wordt de impact op de (kwaliteit van de) omgeving, het landschap en de mobiliteit beperkt, maar wordt ook het logistieke systeem en de economie versterkt.

Voorbereidingsbesluit

De provincie heeft ten behoeve van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een voorbereidingsbesluit (provinciaal blad 2023-14643) vastgesteld voor het opnemen van voorbeschermingsregels in het tijdelijk regelingdeel van het omgevingsplan van gemeenten. Hierin zijn ook regels opgenomen die voorrang hebben op de regels in het omgevingsplan van rechtswege van gemeenten die de ontwikkeling van grootschalige logistiek beperken.

Zie ook