De aanpassing van de regeling biedt kansen voor bijvoorbeeld energietransitie, andere woonvormen of helpt bij het oplossen van overlastproblemen van een veehouderij.

Sloopregeling

Om de kwaliteit van het buitengebied te verhogen, heeft de provincie in het verleden geïnvesteerd in sanering van de agrarische sector, zoals de sloop van stallen, glastuinbouw, overtollige bebouwing en voormalige militaire terreinen. Agrariërs konden fosfaatrechten inleveren, in ruil voor een sloopvergoeding. Inmiddels is zo ruim 2 miljoen m2 stallen gesloopt. De totale saneringskosten bedroegen € 216 miljoen. In 2001 is de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) opgezet om deze kosten terug te verdienen via de ontwikkeling en verkoop bouwtitels. Per 1000 m2 gesloopte stal mag één woningbouwkavel worden ontwikkeld.

Meer mogelijk met Ruimte voor Ruimte-kavels

Tot nu toe ontwikkelde de ORR alleen bouwkavels voor relatief ruime, vrijstaande woningen. Onlangs heeft de provincie Noord-Brabant een besluit genomen waarbij de ORR meer flexibiliteit heeft om Ruimte voor Ruimte kavels – in samenwerking met gemeenten – marktconform uit te geven en om in te spelen op toekomstige behoeften in de woningmarkt. Daarmee worden ook andere producten mogelijk dan alleen vrije kavels en kunnen ook marktpartijen worden betrokken.

Gebiedsgerichte aanpak

In sommige gemeenten heeft Ruimte voor Ruimte een rol gespeeld in grotere gebiedsontwikkelingen. Daar was het aanjager van vernieuwingen of bood een oplossing voor ruimtelijke problemen door botsende belangen van veehouderij, natuurontwikkeling en woningbouw. Er is geen relatie tussen de plek waar stallen zijn gesloopt en waar kavels worden ontwikkeld. Deze werkwijze levert niet alleen een aanbod van landelijk gelegen, ruime bouwgrond op. Vaak ronden de kavels ook de veelal rafelige randen van dorpen en steden mooi af. Daarmee ontstaat een natuurlijke overgang naar het groene buitengebied en dragen de kavels bij aan de verfraaiing van het Brabantse landschap.

Woningbouwkavels

Een bouwtitel is een recht om op een perceel waar geen bouwbestemming op zit, toch te mogen bouwen. Daarmee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om in het buitengebied waar niet gebouwd mag worden toch woningen te bouwen. In de Verordening ruimte zijn de regels opgenomen die gelden voor een bouwtitel. Meer informatie over beschikbare bouwkavels staat op de website https://www.ruimtevoorruimte.com

In het Brabant magazine van 17 maart 2016 verscheen een artikel over Ruimte voor ruimte