De Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte biedt kansen om de uitgifte van woningbouwkavels te koppelen aan concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in Brabant.

In 2001 en 2002 hadden veehouderijen de mogelijkheid om te stoppen met hun bedrijf met gebruikmaking van de 'Regeling beëindiging veehouderij'. In dat kader zijn in Noord-Brabant ongeveer 1600 intensieve veehouderijen gestopt met hun bedrijf, waarvan 1100 met subsidie ook hun stallen hebben gesloopt. Door de bouw van woningen in bebouwingsconcentraties en aan de randen van steden en dorpen wordt deze investering weer terugverdiend. De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is speciaal voor dit doel opgericht door de provincie. Inmiddels is de opdracht aan de ontwikkelingsmaatschappij uitgebreid en richt zij zich ook op het realiseren van maatschappelijke doelen. Gedacht kan worden aan het bespoedigen van woningbouwplannen, natuurontwikkeling en oplossen van overlastsituaties in met namen het buitengebied.

Maatschappelijke opgaven

De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte verkoopt al lang niet meer alleen woningbouwkavels voor grote woningen. Samen met gemeenten kijkt de ontwikkelingsmaatschappij naar de actuele vraag naar woningen. Daarbij gaat het om diverse type woningen: zowel kleinere woningen voor bijvoorbeeld jongeren of juist senioren, als om woningen in het hogere segment. Maar dat niet alleen. De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte zet zich in om zowel de landelijke buitengebieden als dorpen en steden in Brabant een nieuwe toekomst te geven. Zo is het in te zetten als instrument bij het oplossen van binnenstedelijke herstructurering, waaronder leegstand, bedrijfsverplaatsing of -beëindiging. En draagt het bij aan revitalisering van binnensteden, woningbouw en nieuwe natuur. Ook zorgt Ruimte voor Ruimte voor de transformatie van oude recreatieparken. Zo werkt Ruimte voor Ruimte samen met onder andere gemeenten aan de toekomstige leefbaarheid van Brabant.

Inmiddels heeft Ruimte voor Ruimte samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse gemeenten waaronder Boekel, Laarbeek, Oirschot, Oisterwijk, Sint Michielsgestel en Sint-Anthonis. Lees meer over de samenwerking en de toekomstige leefbaarheid van Brabant op www.ruimtevoorruimte.com/maatschappelijk.

 

20 jaar Ruimte voor Ruimte

In 2021 bestaat Ruimte voor Ruimte 20 jaar en kijken we terug op een succesvolle regeling. Inmiddels is 11 miljoen kilo fosfaat uit de markt gehaald door beëindiging van veehouderijen en is 2,4 miljoen m2 stal gesloopt. Daartegenover staat dat sinds 2004 meer dan 1.800 Ruimte voor Ruimte-kavels zijn verkocht door de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. In sommige gemeenten heeft de ontwikkelingsmaatschappij een rol gespeeld in grotere gebiedsontwikkelingen. Daar was het aanjager van vernieuwingen of bood een oplossing voor ruimtelijke problemen door botsende belangen van veehouderij, natuurontwikkeling en woningbouw.

We kijken ook vooruit: de komende jaren staan er in heel Brabant nog zo’n 1.300 kavels op stapel. Voor circa 800 kavels daarvan is al een locatie gevonden, wat betekent dat er nog voor zo’n 500 kavels een locaties verworven moeten worden. De afgelopen 20 jaar laten zien dat deze werkwijze niet alleen een prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime bouwgrond oplevert, maar ook een bijdrage levert aan levendige dorpen en steden en vitale natuur.

Meer informatie