Vanuit de monitoringsgegevens zijn de actuele ontwikkelingen van ‘bevolking, bouwen en wonen’ op hoofdlijnen samengevat in het ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’.

De monitor toont – steeds op basis van recente (CBS-)gegevens – een actueel beeld van de ontwikkelingen van de bevolking en woningbouw in de provincie. De volgende onderdelen zijn erin opgenomen:

  • feitelijke gegevens over de groei van de bevolking en de woningvoorraad in de afgelopen jaren;
  • actuele prognosegegevens; 
  • recentelijk afgegeven bouwvergunningen;
  • indicatoren met de actuele stand over de woningbouw;
    • 'bouw-indicatoren' geven aan in welke mate het geplande woningbouwprogramma ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd;
    • 'capaciteitsindicatoren' laten zien in welke mate het toekomstige, benodigde woningbouwprogramma in plannen is opgenomen; met andere woorden of er voldoende of onvoldoende (hard) planaanbod is.

Monitorgegevens
In de monitor worden al deze gegevens op een rijtje gezet, voor elk van de Brabantse gemeenten, de stedelijke concentratiegebieden en de landelijke gebieden, tal van regionale indelingen, waaronder de grote steden (B5) en middelgrote steden (M7) en voor de provincie als geheel. De monitor biedt achtergrondinformatie voor een brede groep van gebruikers, instellingen en woningmarktpartijen. Gemeenten en provincie gebruiken de monitorgegevens bij de regelmatige (bestuurlijke) contacten. De regionale ruimtelijke overleggen/ontwikkeldagen, de (sub)regionale werkgroepen wonen en de provinciale planadvisering en -begeleiding zijn daar voorbeelden van.

Zie ook