Onderzoek integrale aanpak 

Het PON & Telos heeft in opdracht van de provincie onderzocht in welke mate het gemeentelijk beleid arbeidsmigratie van de 61 Brabantse gemeenten op integrale wijze is opgepakt. Het rapport ’De integrale aanpak arbeidsmigratie in lokaal beleid’  kunt u hieronder downloaden. 

Brabants Migratie Informatie Punt

De provincie Noord-Brabant wil samen met alle relevante regionale, nationale en internationale partners, de benodigde informatievoorziening voor arbeidsmigranten verbeteren. Daarom is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP). Voorwaarde is dat het informatiepunt aansluit bij het landelijk beleid en zoveel mogelijk gebruikmaakt van de bestaande (kennis)structuren (zoals expatcentra, grensinformatiepunten en RNI-locaties). Op basis van dit verkennend onderzoek zijn de scenario’s getoetst op haalbaarheid en betrokkenheid vanuit het werkveld. Daarnaast is er een businesscase ontwikkeld, inclusief financieringsmogelijkheden.

Motie Mensenhandel

Provinciale Staten namen op 9 november 2018 de motie Mensenhandel in Brabant aan. Zij riepen hiermee Gedeputeerde Staten op aandacht te besteden aan mensenhandel in hun plan van aanpak arbeidsmigratie. De provincie gaf daarop opdracht aan het landelijk Coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha) en Tilburg University om de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Brabant in beeld te brengen. Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) ontwikkelt op basis van deze gegevens een plan om gemeenten te helpen risicovolle omstandigheden voor arbeidsuitbuiting te herkennen en te voorkomen. Gemeenten worden zo beter in staat mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting te voorkomen en tegen te gaan.

Arbeidsmigratie in cijfers

Brabantse gemeenten en regio’s hadden nog onvoldoende inzicht in de omvang van het aantal arbeidsmigranten in Brabant. De provincie heeft daarom het PON gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Het rapport bevat het aantal werkende en verblijvende arbeidsmigranten in Brabant, op basis van registraties bij bedrijven en gemeenten. De cijfers zijn uitgesplitst per regio en per gemeente. Het geeft regio’s en gemeenten een beter beeld van de omvang van deze groep inwoners. Zij kunnen hierdoor beter inspelen op de sociale, economische en ruimtelijke, bijvoorbeeld als het gaat om het aanbod van woningen. Het beeld dat op basis van de cijfers ontstaat, is echter nog niet helemaal volledig en actueel; er is gebruikgemaakt van cijfers over 2018 en de registratie van arbeidsmigranten die kort blijven is beperkt. De werkelijke aantallen liggen daardoor vermoedelijk hoger.

Invloed van demografische veranderingen

In 2020 schreef Karin van den Heuvel haar masterthesis over de houding van lokale inwoners van Halderberge ten aanzien van demografische veranderingen en arbeidsmigratie.. Halderberge is een landelijke gemeente en verwacht krimp en vergrijzing, en tegelijkertijd een grote toestroom van arbeidsmigranten. Haar onderzoek via een enquête en interviews laat een tweezijdige perceptie zien. Enerzijds maakt een deel van de inwoners zich zorgen dat arbeidsmigranten Brabantse werknemers verdringen op de arbeidsmarkt en de lonen van laaggeschoolde banen structureel onder druk zetten. Aan de andere kant bestempelt een meerderheid arbeidsmigranten als harde werkers, en gelooft een merendeel dat ze ervoor zorgen dat sommige sectoren (bijv. de tuinbouw, logistiek) economisch overleven. Zie ook: De samenvatting van het onderzoek

Zie ook