De Peel is daarom in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangewezen als één van de zestien nationale aandachtsgebieden voor herinrichting. In NOVEX De Peel werken alle overheden, als één overheid, samen met de streek aan een duurzame toekomst voor de Peel. Dit gebeurt in afstemming met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en de regio’s Metropoolregio Eindhoven, Noordoost- en Zuidoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg. Het is een samenwerking die niet is gericht op (nog meer) beleid, maar op het mogelijk maken van uitvoering, het in beweging brengen van partijen, op experimenteerruimte voor de streek. Een samenwerking van partijen die bereid zijn in de streek te investeren.

Toekomstperspectief

De Peel in 2050 is een regio waar het grondgebruik in balans is met water en natuur. Water en bodem zijn sturend, de waterkwaliteit en -kwantiteit is vergroot, waterbuffers dragen bij aan de klimaatdoelstellingen en de natuur is versterkt. Er blijft volop ruimte voor economische ontwikkeling, er valt een goede boterham te verdienen met voedselproductie en er is ook ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid. Een prachtige groene streek waar geleefd wordt in vitale dorpen tussen de Brainport en andere stedelijke regio’s. In de Peel zitten we als streek zelf aan het stuur en geven we samen richting aan onze toekomst.

Dit is het toekomstperspectief dat velen ambiëren en tegelijkertijd is het een uitdagende puzzel, want de vraagstukken in de Peel zijn omvangrijk en complex. Niks doen is geen optie. De natuur, landbouw, water: alles vraagt om een oplossing. Een leefbare en gezonde Peel is in het belang van iedere Peelbewoner. Onduidelijkheid betekent stilstand en we willen juist vooruit met elkaar. De grote uitdagingen voor het landelijk gebied overstijgen en doorsnijden gemeente- en provinciegrenzen, ze zijn niet ‘ieder voor zich’ op te lossen. Interbestuurlijke samenwerking in de Peel is daarom absoluut nodig en met NOVEX geven we daar invulling aan.

Samenwerking

Hiervoor hebben vertegenwoordigers van beide provincies, waterschappen, regio’s en gemeenten samengewerkt via drie ambtelijke werksessies. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor stakeholders, ambtenaren en besturen. Het ontwikkelperspectief is nu zover dat we hierover in gesprek kunnen gaan met de streek.

Aanpak

De komende tijd wordt het ontwikkelperspectief 2050 voor consultatie voorgelegd aan de streek (inwoners en stakeholders), bestuurders, raden en staten. Hiermee voeren we de dialoog over het toekomstperspectief en bespreken we opties om het veranderproces op weg naar die toekomst in beweging te brengen. Samen werken we toe naar een Regionale Investeringsagenda (RIA) als begin van een langjarig uitvoeringsprogramma.