2018

 • Vaststelling Brabantse Omgevingsvisie: de Brabantse Omgevingsvisie is een feit geworden. De Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast.
 • Ontwerp Brabantse Omgevingsvisie: tussen 1 mei en 30 juni 2018 heeft het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie ter inzage gelegen.
 • Tour de Brabant: om de omgevingsvisie te testen in een aantal concrete praktijksituaties organiseerde de provincie begin 2018 de Tour de Brabant.
 • Voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie: de omgevingsvisie is nog niet af. Met het voorontwerp ging de provincie de komende drie maanden opnieuw te rade bij (onder meer) de gesprekspartners om te vragen of de inbreng goed is vertaald en in hoeverre de Brabantse Omgevingsvisie aansluit op de regionale en gemeentelijke visies die al zijn opgesteld, of nog in wording zijn. Ook wordt de omgevingsvisie ‘getest’ in een aantal concrete praktijksituaties. 

2017

 • Pioniers en Focusteams: wie wil meewerken aan ambities voor de toekomst van Brabant? Op die brede uitvraag via onder andere de website en social media kanalen kwamen in totaal bijna 80 reacties binnen. Uit die groep zijn 20 Pioniers geselecteerd: kritische en creatieve Brabanders die meebouwen aan de Omgevingsvisie. Zij vormden de vier Focusteams, met inhoudelijke experts vanuit de provincie, tijdens 6 OmgevingsLabs. Gezamenlijk werkten ze naar uitdagende ambities voor een gezond, veilig en duurzaam Brabant. 
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau: van 1 februari tot en met 1 maart lag de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) 'Invloed van de Brabantse Omgevingsvisie op de leefomgeving’ ter inzage. Deze notitie beschrijft de voorgenomen aanpak voor het benutten van het milieueffectenrapport (m.e.r.) voor de inhoudelijke invulling van de Omgevingsvisie. Daarmee markeert het de formele eerste stap in de procedure. 

2016

 • Startdocument: vrijdag 16 december zijn de voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsvisie, zoals beschreven in het startdocument, vastgesteld door Provinciale Staten. Met dit besluit is definitief vastgelegd dat de Brabantse Omgevingsvisie vier focusopgaven centraal zal stellen: ‘Brabant verbonden', ‘Brabant klimaatzeker', ‘Brabant welvarend', en 'Brabant vernieuwt samen’. 
 • Dutch Design Week: van 22 tot en met 30 oktober stond Eindhoven in het teken van design en innovatie tijdens de Dutch Design Week. Voor het team van de Brabantse Omgevingsvisie een goede reden om het Rad van Participatie weer in beweging te zetten en met voorbijgangers in gesprek te gaan over hun leefomgeving. Ook organiseerden de provincie twee inspiratiesessies in het Brabant Living Lab. Met durftankleden, professionals, studenten en inwoners dachten we na over de vorm van de Omgevingsvisie, en Brabantse bestuurders speelden Bullseye Bingo tijdens een tour en diner langs inspirerende projecten. 
 • Durftank: met wie werkt de provincie samen aan de visie? Voor wie wordt de visie bindend? Welke thema’s staan centraal? Hoe abstract of concreet moet het zijn? Een Durftank van onafhankelijke adviseurs ging een half jaar lang met de provincie aan de slag om tot verschillende alternatieven te komen voor de Brabantse Omgevingsvisie. Die kregen uiteindelijk een plek in het Startdocument. 
 • Verkenning van 10 dilemma’s: na de dag van de Brabantse Omgevingsvisie is de verkenning ‘Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie’ gereed gemaakt. Daarin stonden tien keuzes centraal over de vorm en inhoud van de Omgevingsvisie en het proces daar naartoe. Het is een samenvatting van de belangrijkste vragen die tijdens de dag van de Brabantse Omgevingsvisie zijn gedeeld, en een belangrijke mijlpaal in het proces. 
 • Dag van de Brabantse Omgevingsvisie: wat is van belang voor de Brabantse Omgevingsvisie en hoe gaan de verschillende partijen daar samen aan werken? Dit waren vragen die centraal stonden op de Dag van de Brabantse Omgevingsvisie, waar de provincie samen met collega's van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere betrokkenen brainstormden. De dagvoorzitters namen iedereen mee naar het toekomstige Brabant, en deelnemers volgden 2 workshops: dromen over mooie projecten en over de ideale samenwerking, tijdens inspirerende speeddates.