Een wijziging kan betrekking hebben op een aanpassing van de grenzen van locaties of van de regels. Regelaanpassingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn vanwege de vaststelling van nieuw beleid. Periodiek wordt bezien of een wijziging van de regels wenselijk is.

Kaartaanpassingen

Elk jaar vinden twee wijzigingsrondes plaats waarbij de begrenzing van de locaties in de Omgevingsverordening, na terinzagelegging van een ontwerp, kunnen worden gewijzigd door een besluit van Gedeputeerde Staten. Hierbij worden de locaties in de Omgevingsverordening aangepast als dat nodig is vanwege vastgestelde en in werking getreden omgevingsplannen.

Gemeenten of waterschappen kunnen ook een gemotiveerd verzoek indienen om grenzen van locaties te wijzigen. Een aanpassing naar aanleiding van een verzoek wordt na een positieve beoordeling in de volgende actualisatieronde meegenomen. Dat betekent in principe dat verzoeken die voor 1 januari worden ingediend worden meegenomen in de eerste ronde (terinzagelegging mei/ juni en vaststelling in september) en verzoeken ingediend voor 1 juli in de tweede ronde (ter inzage december/ januari en vaststelling einde eerste kwartaal).