Wijziging Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2

Provinciale Staten hebben op 27 november 2020 de Wijziging Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 vastgesteld.

Hierin is de uiterste datum voor het aanpassen van stallen aangepast van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Voor de meeste diercategorieën zijn op dat moment voldoende (innovatieve) brongerichte huisvestingssystemen beschikbaar en betaalbaar. Daarnaast krijgen veehouderijen de mogelijkheid om gemiddeld op bedrijfs(locatie)niveau aan de emissie-eisen te voldoen en is een uitzondering opgenomen voor natuurinclusieve veehouderijen. Provinciale Staten willen met de wijziging de ambitieuze doelstelling om stikstof te reduceren vasthouden, maar deze tegelijkertijd beter haalbaar maken voor veehouders.

U kunt de Wijziging IOV-regelwijziging 2 raadplegen. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in een infographic. Voor de uitzondering natuurinclusieve landbouw is een handreiking opgesteld.

Raadplegen stukken

De relevante documenten en rapporten die deel uit maken van Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 2, waaronder de Nota van inspraak, kunt u raadplegen bij Documenten en bestanden.

Contact

Wijziging Interim omgevingsverordening

Zie ook