Wijziging Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 4

Provinciale Staten hebben op 3 maart 2023 de ‘Interim omgevingsverordening- regelwijziging 4’ vastgesteld. Deze wijziging is op 21 maart 2023 in werking getreden.

Inhoud

De Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4 is gewijzigd vastgesteld. Dit is toegelicht in het statenvoorstel dat aan PS is aangeboden. De wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde ontwerp hebben betrekking op: 

  • het aanpassen van de datum voor het voldoen aan de ammoniakreductie-eisen uit de IOV van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024;
  • het opnemen van een mogelijkheid om te voldoen aan de ammoniakreductie-eisen uit de IOV door het houden van minder dieren;
  • het aanpassen van de datum waarop het recht blijft gelden dat op het moment van indienen van de vergunningaanvraag van toepassing is naar 1 oktober 2023;
  • nu geen aanpassingen door te voeren in bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem van de IOV voor de kleinere diercategorieën
    De wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde ontwerp zijn opgenomen in de Nota van inspraak en wijziging. De documenten die deel uitmaken van dit dossier zijn onderaan deze pagina opgenomen onder Documenten en bestanden.

Ingekomen reacties

Het ontwerp Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4 heeft de openbare voorbereidingsprocedure doorlopen en lag van 26 juli 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage. Gedurende deze periode zijn er 7 reacties op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten ingekomen. Gedeputeerde Staten hebben de ingekomen reacties samengevat en daarop een reactie gegeven in de Nota van inspraak en wijziging die u onderaan deze pagina is opgenomen.

Contact

Wijziging Interim omgevingsverordening

Zie ook