Ontwerp-wijziging Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2

Van 14 juli tot 1 september 2020 ligt een ontwerp-wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage. De wijziging gaat met name over het tempo waarin veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen.

Gedeputeerde Staten willen met de wijziging de ambitieuze doelstelling om stikstof te reduceren vasthouden, maar deze tegelijkertijd beter haalbaar maken voor veehouders. De uiterste datum voor het aanpassen van stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Voor de meeste diercategorieën zijn op dat moment voldoende (innovatieve) brongerichte huisvestingssystemen beschikbaar en betaalbaar. Daarnaast krijgen veehouderijen de mogelijkheid om gemiddeld op bedrijfs(locatie)niveau aan de emissie-eisen te voldoen.

Belangrijkste wijzigingen

U kunt de ontwerp wijziging IOV-regelwijziging 2 raadplegen. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in een infographic. Ook kunt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de wijzigingen raadplegen. Zie ook:

Inspraak

U kunt van 14 juli tot 1 september 2020 reageren op de ontwerp-wijziging van de IOV. Dat kan eenvoudig via het digitale inspraakformulier op https://www.brabant.nl/IOVregelwijziging. Daar treft u boven de kaart van Noord-Brabant een reactieknop. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

Vervolg

Na sluiting van de inspraaktermijn in september verwerkt de provincie de inspraakreacties. In oktober stellen Gedeputeerde Staten een nota van zienswijzen en een definitief voorstel aan Provinciale Staten vast. Daarover ontvangt u, als u gereageerd heeft, bericht. Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind november een besluit over de wijziging van de IOV.

Contact

Wijziging Interim omgevingsverordening

Zie ook