Wijziging Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2

Van 14 juli tot 1 september 2020 ligt een ontwerp-wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage. De wijziging gaat met name over het tempo waarin veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen.

Inspraak

De provincie heeft 20 inspraakreacties op het ontwerp wijzigingsvoorstel ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en voorzien van antwoord in een Nota van inspraak De inspraakreacties hebben geleid tot enkele wijzigingen. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in te stemmen met de wijziging van de Interim Omgevingsverordening. Naar verwachting nemen Provinciale Staten hierover eind november 2020 een besluit.

Gedeputeerde Staten willen met de wijziging de ambitieuze doelstelling om stikstof te reduceren vasthouden, maar deze tegelijkertijd beter haalbaar maken voor veehouders. De uiterste datum voor het aanpassen van stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Voor de meeste diercategorieën zijn op dat moment voldoende (innovatieve) brongerichte huisvestingssystemen beschikbaar en betaalbaar. Daarnaast krijgen veehouderijen de mogelijkheid om gemiddeld op bedrijfs(locatie)niveau aan de emissie-eisen te voldoen.

Belangrijkste wijzigingen

U kunt de Wijziging IOV-regelwijziging 2 raadplegen. De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in een infographic Zie ook:

Vervolg

De inspraaktermijn is gesloten. Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind november een besluit over de wijziging van de IOV.

Contact

Wijziging Interim omgevingsverordening

Zie ook