De provincie wil de gebieden met onvervangbare aardkundige waarden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis. In Brabant zijn daarom circa 40 gebieden met aardkundige waarden van provinciale of nationale betekenis begrensd in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. De waarden in deze gebieden moeten worden beschermd. Samen met andere overheden, aardwetenschappelijke organisaties en natuur- en milieuverenigingen werkt de provincie aan het behoud en beheer in deze gebieden.

De aardkundig waardevolle gebiedenkaart

De binnen de gebieden aanwezige waarden en kenmerken staan beschreven op de 'Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant’. Zo kunnen gemeenten en waterschappen bepalen met welke aardkundige waarden zij rekening moeten houden. Per aardkundig waardevol gebied is achter elke gebiedsbeschrijving een samenvattende werktabel opgenomen. Hierin staan de belangrijkste kenmerken en beschermingscriteria opgesomd. Gemeenten moeten deze waarden en kenmerken ook in het omgevingsplan opnemen en beschermen. De aardkundig waardevolle gebiedenkaart is opgenomen in de Beleidsregel omgevingsrecht (paragraaf 7.2).

Eeuwigdurend proces

Aardkundige waarden zijn onderdelen van het landschap die iets vertellen over de oorsprong van het gebied. Het landschap in Noord-Brabant is honderden tot honderdduizenden of zelfs miljoenen jaren terug ontstaan. Wind, rivieren, zee, ijs en aardbreuken spelen hierin een grote rol. De aardkundige processen van het ontstaan van het landschap gaan nog steeds door. Dat blijkt bijvoorbeeld uit aardbevingen langs de Peelrandbreuk (1932, 1992) en uit afzettingen die achterblijven na een overstroming.