Omgevingslawaai


Het verkeer op sommige provinciale wegen in Noord-Brabant zorgt voor geluidsoverlast in de omgeving. De provincie zet zich in om geluidshinder zo veel mogelijk terug te brengen.

Bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van provinciale wegen houdt de provincie daarom in de gaten of het geluid binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft. De provincie zet zich in om geluidshinder rondom provinciale wegen zo veel mogelijk terug te brengen of bij de aanleg van nieuwe wegen te voorkomen.

Europese richtlijn omgevingslawaai

Veel mensen ondervinden geluidshinder als gevolg van wegverkeer. Omdat geluidshinder invloed heeft op de gezondheid, heeft de Europese Unie besloten de richtlijn omgevingslawaai op te stellen. Deze richtlijn is verwerkt in de Omgevingswet en maakt de geluidsituatie inzichtelijk. Op basis van de richtlijn omgevingslawaai maakt de provincie elke 5 jaar een geluidbelastingkaart en een Actieplan.

Geluidsbelastingkaart

Uit de geluidsbelastingkaart is af te leiden op welke locaties veel geluidhinder optreedt langs provinciale wegen. Deze kaart is door GS op 30 juni 2022 vastgesteld. In Noord-Brabant is vanwege het wegverkeer op provinciale wegen sprake van circa 2000 (in hoge mate) gehinderden en ruim 500 (in hoge mate) slaapgestoorden. Het totale geluidbelaste oppervlak in de provincie bedraagt ruim 120 km2. De resultaten van de nieuwe geluidbelastingkaart (peiljaar 2021) zijn helaas niet goed vergelijkbaar met de resultaten van de oude geluidbelastingkaart (peiljaar 2016) die berekend was met de Nederlandse rekenmethodiek. Dit komt door een vernieuwde wettelijk voorgeschreven Europese rekenmethodiek en het gebruik van andere wettelijk voorgeschreven indicatoren.

Actieplan 2018-2023

In het Actieplan Geluid legt de provincie het provinciaal geluidbeleid en haar plannen voor de aanpak van overlast de komende jaren is vast. Het huidige Actieplan Geluid 2018-2023, vastgesteld 18 december 2018, is nog gebaseerd op de oude geluidbelasting kaart (peiljaar 2016). Op basis van de nieuwe geluidbelastingkaart (peiljaar 2021) zal het Actieplan Geluid in 2024 worden geactualiseerd.

Verlaagde geluidsdrempel

De provincie wil ook bij het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen de geluidshinder voor bewoners in de directe omgeving beperken. De geluidsdrempel is daarbij vastgesteld op 65 dB. Om deze ook in de toekomst niet te overschrijden, wil de provincie geluidsbelastingen hoger dan 60 dB voorkomen of verhelpen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van rondwegen/omleidingen; simpelweg omdat de betrokkenen dan verder van de weg af komen te zitten. Daarnaast kunnen geluidsreducerende maatregelen in de vorm van 'stil asfalt' en geluidswallen/-schermen worden gerealiseerd.

Op sommige locaties is het om praktische redenen onmogelijk de geluidsbelasting voldoende terug te dringen. In een aantal gevallen kunnen bewoners in aanmerking komen voor een (deel)vergoeding vanuit het Rijk om maatregelen aan de gevel te treffen die zorgen voor een aanvaardbaar geluidsniveau in de woning. Voor een aantal situaties heeft de provincie aanvullend een subsidieregeling. De provincie benadert bewoners die hiervoor in aanmerking komen.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.