Duurzaam stortbeheer


Het verwerken van afval gebeurt ook in Brabant vaak door het in te pakken op stortplaatsen. Dit vraagt langdurende en ook kostbare nazorg (beheer). De branche en de provincie onderzoeken daarom nieuwe technieken, waarmee mogelijk een groot deel van de nazorg kan worden beperkt.

Downloads

Op dit moment worden stortplaatsen afgedekt met een ondoordringbare bovenlaag en het functioneren hiervan bewaakt met een monitoringssysteem. Hierdoor wordt het natuurlijke afbraakproces van het afval stilgelegd, waardoor er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Deze bovenafdichting met monitoring moet worden onderhouden en elke 50 tot 75 jaar vervangen worden. Dat is erg kostbaar. Het monitoren, onderhouden en vervangen van de bovenafdichting heet ook wel nazorg.

Nieuwe technieken onderzocht

Op 3 pilotlocaties wordt een groot landelijk onderzoek naar nieuwe technieken voor het beheer van stortplaatsen uitgevoerd. Deze stortplaatsen vallen allen onder de Wet Milieubeheer. In de provincie Noord Brabant gaat het om stortplaats De Kragge II in Bergen op Zoom. De andere locaties in Nederland zijn Braambergen in Flevoland en Wieringermeer in Noord-Holland. Het onderzoek duurt 10 jaar. De nieuwe technieken kunnen effect hebben op het beheer, onderhoud en de nazorg van de locatie. De provincie kan ze mogelijk ook gaan toepassen op 3 overige nog te sluiten locaties. De provincies, het rijk en de Vereniging Afvalbedrijven voeren deze proeven uit onder de naam 'Introductie Duurzaam Stortbeheer' (iDS). Het doel van dit onderzoek is om eeuwigdurende nazorg van een stortplaats te laten vervallen of nazorg zoveel mogelijk te beperken.

Afbraakproces op gang brengen

Stortplaats De Kragge II in Bergen op Zoom heeft nu nog geen waterdoorlatende bovenlaag. Door water en zuurstof (geforceerd) toe te laten, kunnen bacteriën in de afvalberg het afval versneld en op biologische wijze afbreken of verontreinigingen dusdanig vastleggen dat ze niet meer naar de omgeving kunnen verspreiden. De verwachting is dat het afval na 10 jaar dusdanig afgebroken of gefixeerd is dat de ondoordringbare bovenlaag, met uitgebreide monitoring, op de stortplaats niet meer nodig is. De stortplaats is dan klaar voor een andere bestemming. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een industrieterrein of golfbaan. Meer informatie over het onderzoek vindt u op duurzaamstortbeheer.nl.

Tussenevaluatie

Halverwege het onderzoek heeft een onafhankelijk bureau een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu. De gewenste processen, zoals de uitspoeling van verontreinigingen en natuurlijke afbraak/ stabilisatie van organisch materiaal zijn in gang gezet. Hiermee staan de seinen op groen voor de tweede helft van de pilot. Als het experiment slaagt, kan duurzaam stortbeheer een definitieve regeling worden in het Stortbesluit bodembescherming.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.