In Brabant liggen 9 grote stortplaatsen waarbij de provincie verantwoordelijk is voor de milieu-hygiënische nazorg. Voor de nazorg van deze stortplaatsen geldt een speciale regeling.
De nazorgregeling Wet milieubeheer is sinds 1 april 1998 van kracht. Deze geldt voor stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 afval is gestort. Exploitanten (gebruikers) van deze stortplaatsen moeten een nazorgplan opstellen en voorleggen aan de provincie. De provincie wordt na sluiting van de stortplaats verantwoordelijk voor de nazorg. In Brabant geldt dit voor de volgende 9 stortplaatsen:

  • De Kragge (Bergen op Zoom)
  • Gulbergen (Nuenen)Spinder (Tilburg)
  • Meerendonk (‘s-Hertogenbosch)
  • Zevenbergen
  • Haps
  • Vlagheide (Schijndel)
  • Nyrstar (Budel)
  • Dintelsas

Modellen

Voor het beheer van de stortplaatsen volgens de nazorgregeling, zijn verschillende modellen en checklists beschikbaar. Op de website van de interprovinciale werkgroep nazorg stortplaatsen vindt u het rekenmodel, het risicomodel en andere documenten.

Nazorg

Voor de stortplaats Nyrstar en baggerspeciedepot Dintelsas heeft de provincie in 2013 een sluitingsverklaring afgegeven. Sindsdien voert de provincie voor deze locaties de nazorg uit. 4 locaties zijn inmiddels uit exploitatie genomen. 3 locaties waar nog kan worden gestort (de Kragge in Bergen op Zoom, Spinder in Tilburg en Haps) nemen deel aan het landelijke project Duurzaam stortbeheer. Op locatie de Kragge in Bergen op Zoom vindt een pilot plaats van het landelijke project Duurzaam stortbeheer. Over het moment van officiële sluiting van de in totaal nog 7 overgebleven locaties vindt nog nadere afstemming plaats tussen de provincie en betrokkenen. De provincie houdt toezicht op de nog niet gesloten stortplaatsen om risico’s voor mens en dier te voorkomen.

Hergebruik

Stortplaatsen mogen hergebruikt worden. Wel stelt de nazorgverplichting dat bij hergebruik de nazorg altijd moet doorgaan. In de Omgevingsverordening Noord-Brabant is voor activiteiten en werkzaamheden op, in of onder een stortplaats een vergunningsplicht opgenomen. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket.

Financiering

Omdat de nazorg van stortplaatsen veel geld kost, is er een fonds voor opgericht. De provincie heeft in de verordening “Nazorgheffing Noord-Brabant” vastgelegd dat exploitanten een bijdrage moeten leveren aan dat fonds. Het fonds groeit ook door beleggingen. Door de landelijke werkgroep Nazorg stortplaatsen is een notitie geschreven over het hergebruik op stortplaatsen.