Dwarsdoorsnede stortplaats met pluim en stortgas

De provincie ziet graag dat voormalige stortplaatsen een zinvol gebruik krijgen dat aansluit bij de gewenste ontwikkeling van dat gebied. Dit is vaak goed mogelijk omdat onderzoek uitwijst dat de milieurisico’s meestal klein zijn.

Herinrichting

Met aanvullende maatregelen zijn er verschillende mogelijkheden om voormalige stortplaatsen op een andere en betere manier in te richten. Dit varieert van landschapsparken, bomentuinen, speelveldjes, parkeerterreinen en herdenkplaatsen tot infrastructuur of bedrijventerreinen. De herinrichtingen geven ook invulling aan andere provinciale beleidsdoelstellingen. De locaties zijn vaak in eigendom van gemeenten of particulieren. De provincie toetst of de gewenste herinrichting veilig en verantwoord is op het gebied van milieu.

Ook op de 9 stortplaatsen waar na september 1996 (nog) is gestort, is hergebruik zeker mogelijk. Deze stortplaatsen kennen bij hergebruik wel specifieke verplichtingen voor vergunningen en nazorg. Een goed voorbeeld hiervan is het in 2019 gerealiseerde zonnepark op de permanente residu-opslag Nyrstar Budel BV. Met een jaarlijks vermogen van 44 MWP levert het park elektriciteit voor 12.500 huishoudens, waarmee een reductie van 22.000 ton aan CO2-emissie wordt bereikt.

Melding of ontheffing

Voor werkzaamheden op de stortplaats is een ontheffing nodig of moet een melding gedaan worden. Een ontheffing kunt u aanvragen met het digitale indienformulier. Een melding kunt u indienen via het digitale meldingsformulier. Beide zijn te vinden op de pagina: Activiteiten uitvoeren op en in een voormalige stortplaats. De melding geldt voor kleine handelingen die geen invloed hebben op de nazorg. Een ontheffing geldt voor grotere of meer ingrijpende plannen. Een ontheffing is ook noodzakelijk als alle stortmateriaal verwijderd wordt.

Voorwaarden hergebruik

De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant bepaalt dat ieder hergebruik moet voldoen aan specifieke milieuregels en -voorwaarden. Die regels en voorwaarden staan in de beleidsnota Hergebruik van stortplaatsen.

Gevolgen Omgevingswet

Uiterlijk 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De bevoegdheid van de provincie bij nieuwe activiteiten op voormalige stortplaatsen komt dan te vervallen. Vanaf dat moment is de betreffende gemeente, waar de stortplaats is gelegen, bevoegd gezag. De provincie is in 2022, en mogelijk ook nog daarna, actief met het overdragen van dossiers en kennis naar de gemeenten.

Afspraak maken

Heeft u plannen voor een gebied waarin een voormalige stortplaats ligt? De provincie informeert u graag over de mogelijkheden en vereisten om uw plannen uit te voeren. U neemt contact op via het contactformulier.

Zie ook