De lokale overheden spelen daarbij een belangrijke rol door een adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als deze VTH-taken niet goed worden uitgevoerd, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

De provincie houdt toezicht op de uitvoering van de VTH-taken door gemeenten en waterschappen. En wel daar waar er sprake is van risico’s voor veiligheid en volksgezondheid of kans op onherstelbare schade.

Diagnose: verzamelen en beoordelen van informatie over de taakuitvoering

Gemeenten en waterschappen moeten volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht altijd een actueel beleidsplan VTH met een geldige looptijd hebben en jaarlijks een uitvoeringsprogramma VTH en een evaluatieverslag VTH vaststellen. De provincie controleert of deze documenten tijdig bestuurlijk worden vastgesteld, en of de inhoud voldoet aan de wettelijke eisen. Verder doet de provincie themaonderzoeken naar belangrijke risicothema’s zoals asbest en brandveiligheid bij zorginstellingen. De provincie kijkt ook met steekproeven of een gemeente of waterschap in de praktijk op een goede manier uitvoering geeft aan de wettelijke VTH-taken. Verder zorgt de provincie voor een goede behandeling van klachten en signalen van burgers over de taakuitvoering van gemeenten en waterschappen op het gebied van omgevingsrecht.

Interactie: contact tussen toezichthouder en toezichtontvanger

De provincie doet meer dan controleren alléén. Er is periodiek overleg met gemeenten en waterschappen over actuele lopende zaken en toekomstige zaken met mogelijkheden tot verbetering. Ook deelt de provincie goede voorbeelden en organiseert ze regelmatig kennisbijeenkomsten. Door deze aanpak van ‘dialoog’ en ‘lerend toezicht’ stimuleert de provincie kennisdeling en samenwerking tussen de lokale overheden onderling.

Zie ook