Hierbij hecht de provincie waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van deze partijen.

De horizontale vormen van controle en verantwoording (horizontaal toezicht) staan voorop. Sober en op afstand waar het kan, stevig toezicht waar het moet. Meer informatie over toetsing en beoordeling vindt u in de factsheet financieel toezicht.

GTK (Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader)

Het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) is een gezamenlijk product van de 12 provinciale toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). Hierin is vastgelegd hoe, binnen het wettelijk kader, invulling wordt gegeven aan het financieel toezicht op gemeenten. Hiermee worden transparantie en consistentie bevorderd voor de toezichtontvangers. Voor de toezichthouders onderling moet dit GTK leiden tot meer uniform financieel toezicht. Het GTK geeft de ruimte waarbinnen het financieel toezicht zich beweegt en wat de toezichtontvangers en toezichthouder van elkaar kunnen verwachten.
Specifiek voor het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen is in 2022 het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2022 gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Het GTK voor gemeenschappelijke regelingen is van toepassing op de begroting vanaf het kalenderjaar 2024.

Begrotingscirculaire

In het kader van de provinciale bestuurlijke toezichtstaak informeert de provincie alle Brabantse gemeenten jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting met de begrotingscirculaire.
De begrotingscirculaire is gericht aan alle raden van de Brabantse gemeenten met een kopie aan de colleges van burgemeester en wethouders.

Zie ook