Het betreft deze 5 toezichtgebieden:

  • financieel toezicht
  • huisvesting vergunninghouders
  • informatie- en archiefbeheer
  • monumentenzorg
  • omgevingsrecht

De waterschappen worden beoordeeld door Financieel toezicht, Informatie- en archiefbeheer en Water. De provincie heeft hier geen juridische bevoegdheid voor het uitvoeren van interbestuurlijk toezicht (IBT) op het gebied van omgevingsrecht (procescriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Dit is een gevolg van een omissie van de wetgever bij de aanpassing van het Besluit omgevingsrecht in 2017 in samenhang met de Waterwet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt deze omissie hersteld

Kerntaak

Toezicht houden op de taakuitvoering van lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie. De provincie wil met het interbestuurlijk toezicht graag bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur, zodat we een grotere impact bereiken op de uitvoeringspraktijk van de toezichtontvangers. Hiermee realiseren we een betrouwbaar en sterk openbaar bestuur dat voldoet aan de verwachtingen van burgers en bedrijven.
Uitgebreide informatie over de inhoud en werkwijze van de provincie als interbestuurlijk toezichthouder staat in het Beleidskader IBT 2020-2023: Toezicht in Balans en de Uitvoeringsagenda IBT 2023.

Gebruik van Brabantse IBT-Dashboard

Het dashboard toont de toezichtprestaties per toezichtgebied van alle gemeenten in Noord-Brabant. 
Zoekt u specifiek naar resultaten van een bepaald toezichtgebied in een bepaald jaar? Selecteer dan in de linker kolom de gemeente, het toezichtgebied en het jaar van uw keuze. Rechtsonder ziet u de resultaten van alle toezichtgebieden van de door u geselecteerde gemeente in één oogopslag van de voorgaande jaren.

Voor 2022 ziet u op de kaart en in de taartgrafieken de volgende resultaten:

  • Financieel toezicht (FT): Toezichtoordeel begroting volgend kalenderjaar.
  • Huisvesting vergunninghouders (HV): Het toezichtoordeel en de interventietreden in ronde 1 gaan over de periode tweede half jaar 2022. Ronde 2 heeft betrekking op het toezichtoordeel en de treden over de het eerste half jaar van 2023.
  • Informatie- en archiefbeheer (AR): Toezichtoordeel over het verslag van het college aan de raad van het jaar daarvoor.
  • Monumentenzorg (MON): Toezichtoordeel over de expertise in de monumentencommissie.
  • Omgevingsrecht (OR): Toezichtoordeel over de beleidsdocumenten, die ingediend zijn in het jaar dat het toezicht is uitgevoerd.

Op de kaart is rechtsboven vindt u een knop om de kaart te kunnen printen.