Gebiedsgericht Handhaven Mest


Op verschillende plaatsen in het gebied De Peel (gelegen in Oost-Brabant en Noord-Limburg) voldoet de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater niet aan de normen. Dit komt onder andere door overbemesting en lozingen van mest (stikstof- en fosforverbindingen).

Downloads

Verkeerd mestgebruik kan leiden tot algengroei en zuurstofloosheid in oppervlaktewater en teveel nitraat in drinkwater. Dat is niet goed voor de landbouw, de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) en de mens. Voor het gebruik van mest is er daarom wet- en regelgeving.

Samenwerking overheden

Om de naleving van de wet- en regelgeving te verbeteren, werken sinds 2018 meerdere overheidsinstanties in De Peel samen bij controles en handhaving. Dit doen zij via het project ‘Gebiedsgericht Handhaven Mest De Peel’ (GGH Mest De Peel). Vanuit dit project wordt ook gewerkt aan het voorkomen van (on)bewuste overtredingen, door ondernemers te informeren over verantwoord mestgebruik en de geldende regels.

Aanleiding

In 2018 startte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het landelijke programma ‘Versterkte Handhavingsstrategie Mest’ (VHS). Hierin is vastgelegd dat de handhaving wordt geïntensiveerd in gebieden waar de verbetering van de waterkwaliteit achterblijft of afneemt, vermoedelijk door overbemesting. Dit wordt o.a. bereikt door het versterken van de samenwerking tussen controlerende en handhavende instanties. Instanties die de verschillende wetten en regels m.b.t. waterkwaliteit uitvoeren. Een van deze gebieden is De Peel. Deze regio heeft veel intensieve veehouderij. De mestdruk en het risico op overtredingen met mest zijn hier groot.

Doelstellingen

De doelstellingen van de VHS, en daarmee die van het project ‘Gebiedsgericht Handhaven Mest in De Peel’, zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, in het belang van de landbouw, de mens en de biodiversiteit;
  • Een eerlijk speelveld creëren voor ondernemers die te maken hebben met mest.

Uitvoering 2022-2025

GGH was in 2018 één van de pijlers om derogatie voor Nederland te behouden. Deze toekenning wordt afgebouwd en houdt op na 2025. In de door de Europese Commissie toegekende derogatiebeschikking 2022-2025, is de voortzetting van GGH Mest De Peel benoemd als voorwaarde voor de toekenning.

De GGH-aanpak blijft belangrijk om de doelen van de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water te kunnen halen. Hieraan gekoppeld, is Nederland verplicht om elke 4 jaar een actieprogramma op te stellen. In het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (2022-2025) is opgenomen dat GGH Mest De Peel wordt voortgezet en uitgebreid met andere gebieden. Dit betekent dat op nationaal niveau de VHS wordt voortgezet. Daarnaast is GGH Mest ondersteunend aan het behalen van doelen voor andere opgaven zoals Stikstof en Klimaat.

Deelnemers GGH Mest De Peel

  • Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
  • Openbaar Ministerie (OM)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Provincies Noord-Brabant en Limburg
  • Waterschappen Aa en Maas, Limburg en Waterschap De Dommel
  • Omgevingsdiensten Zuid-Oost Brabant, Brabant-Noord en Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
  • Gemeente Meierijstad

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Magazine Mest in Brabant

Alles over mest in Brabant. Er gebeurt al veel, maar om het mestprobleem in Brabant op te lossen, is meer samenwerking nodig.