Subsidies verleend door de provincie


Het provinciaal subsidieregister met de toelichting op de kolommen en het overzicht.

Subsidieregister vanaf 2021

Toelichting rubrieken:

 • Nummer verlening: het nummer van de verlening in het subsidieregister. Aan dit nummer kan worden gerefereerd bij vragen of opmerkingen.
 • Ontvanger: degene die het subsidiebedrag ontvangt. Dit kan een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Het kan ook een particulier persoon zijn. In dat laatste geval wordt vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens alleen vermeld dat het om een particulier gaat.
 • Onderwerp: de beschrijving van het project.
 • Verleningsdatum huidig jaar: de datum waarop de subsidie dit jaar is verleend.
 • Verleend bedrag huidig jaar: het bedrag dat dit jaar is verleend. Voor dit bedrag voert de subsidieontvanger één of meerdere activiteiten uit.
 • Oorspronkelijke verleningsdatum: de datum waarop de subsidie oorspronkelijk is verleend. Dit heeft altijd in een eerder jaar plaatsgevonden. Dit veld is alleen gevuld als er dit jaar een wijziging op het subsidiebedrag heeft plaatsgevonden. Door het presenteren van dit veld wordt de subsidie volledig in beeld gebracht.
 • Oorspronkelijk verleend bedrag: het bedrag waarvoor de subsidie oorspronkelijk is verleend. Dit heeft altijd in een eerder jaar plaatsgevonden. Dit veld is alleen gevuld als er dit jaar een wijziging op het subsidiebedrag heeft plaatsgevonden. Door het presenteren van dit veld wordt de subsidie volledig in beeld gebracht.
 • Bedrag aan wijzigingen t/m voorgaand jaar: een cumulatief bedrag, bestaande uit alle wijzigingen op het subsidiebedrag in voorgaande jaren.
 • Datum wijziging huidig jaar: de datum waarop de subsidie dit jaar is gewijzigd.
 • Bedrag wijziging huidig jaar: het bedrag waarmee de subsidie dit jaar is gewijzigd. Een wijziging kan plaatsvinden in hetzelfde jaar als de verlening. In dat geval wordt ook ‘verleningsdatum huidig jaar’ en ‘verleend bedrag huidig jaar’ weergegeven.
 • Cumulatief verleend bedrag: de maximale aanspraak op subsidie. Dit is het bedrag dat totaal is verleend (dus ‘verleend bedrag huidig jaar’ dan wel ‘oorspronkelijk verleend bedrag’ +/- ‘bedrag aan wijzigingen t/m voorgaand jaar’ +/- ‘bedrag wijziging huidig jaar’).
 • Betaling t/m huidig jaar: het gedeelte van de subsidie dat t/m voorgaand jaar is uitbetaald of dit jaar wordt uitbetaald.
 • Toekomstige betaling(en): het gedeelte van de subsidie dat in toekomstige jaren tot uitbetaling komt of waarvan nog niet bekend is wanneer het betaald gaat worden.
 • Soort subsidie: welke vorm van subsidie is verstrekt.
 • Regeling: het wettelijke voorschrift op grond waarvan de subsidie wordt verleend. Meer informatie over de regelingen is te vinden in de Regelingenbank.
 • Doelstelling: aan welk provinciaal beleidsdoel draagt het project bij.
 • Autonoom: geeft aan of de subsidie wordt verstrekt met eigen (autonome) middelen van de provincie Noord-Brabant. Als dit het geval is dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Rijks: geeft aan of het Rijk bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Als dit het geval is dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Europees: geeft aan of de Europese Commissie bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Als dit het geval is dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Programma: geeft aan uit welk programma van de provinciale begroting de subsidie wordt verstrekt. Op deze manier is inzichtelijk op welk beleidsterrein de subsidie betrekking heeft.
 • Eenmalig: geeft aan of een subsidie structureel wordt verleend of voor projectmatige activiteiten. Is de subsidie eenmalig, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.

Subsidieregisters tot en met 2020

Toelichting rubrieken:

 • Nummer verlening: dit is het nummer van de verlening in het subsidieregister, waaraan kan worden gerefereerd bij vragen of opmerkingen.
 • Datum verlening: dit is de datum waarop de subsidie is verleend.
 • Ontvanger: dit is degene die het subsidiebedrag ontvangt. Dit kan een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Het kan ook een particulier persoon zijn. In dat laatste geval wordt vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens alleen vermeld dat het om een particulier gaat.
 • Onderwerp: de beschrijving van het project.
 • Verleend bedrag: dit is het bedrag dat is verleend, waarvoor de subsidieontvanger één of meerdere activiteiten uitvoert. Dit is de maximale aanspraak.
 • Betalingen in huidig jaar: het gedeelte van de subsidie dat dit jaar tot uitbetaling komt.
 • Toekomstige betalingen: het gedeelte van de subsidie dat in toekomstige jaren tot uitbetaling komt of waarvan nog niet bekend is wanneer het betaald gaat worden.
 • Regeling: dit is het wettelijke voorschrift op grond waarvan de subsidie wordt verleend. Meer informatie over de regelingen is te vinden in de Regelingenbank.
 • Doelstelling: dit geeft aan, aan welk provinciaal beleidsdoel het project bijdraagt.
 • Autonoom: dit geeft aan of de subsidie wordt verstrekt met eigen middelen van de provincie Noord-Brabant. In het geval het eigen (autonome) middelen betreft, dan staat in deze rubriek ‘ja’.
 • Rijks: dit geeft aan of het Rijk bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Europees: dit geeft aan of de Europese Commissie bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Programma: dit geeft aan uit welk programma van de provinciale begroting de subsidie wordt verstrekt. Op deze manier is inzichtelijk op welk beleidsterrein de subsidie betrekking heeft.
 • Eenmalig: dit geeft aan of een subsidie voor projectmatige activiteiten of structureel wordt verstrekt. Is de subsidie eenmalig, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.

Bestanden

Vragen aan het subsidieloket?

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.