De perspectiefnota bevat het meerjarig financieel perspectief en financieel kader, inclusief afweegbare ruimte. Het is de doorvertaling van het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode.Tevens bevat de perspectiefnota de strategische en beleidsmatige koers, als startpunt van de begroting.

Tot en met 2027 heeft de provincie, naast de gebruikelijke structurele kosten, € 481,4 miljoen om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren.

Begrotingsprogramma (bedragen x 1 mln) Gereserveerde middelen*
Bestuur en Veiligheid  21,9
Ruimte en Wonen 58,3
Water en Bodem 40,8
Natuur en Milieu 118,0
Economie, Kennis en Talentontwikkeling 46,2
Energie 22,6
Landbouw en Voedsel  30,3
Basisinfrastructuur Mobiliteit &
Mobiliteitsontwikkeling
60,1
Cultuur, Sport, Erfgoed en Vrijetijd 34,0 
Organisatie (Bedrijfsvoering en Algemeen financieel beleid) 49,2 

 *De gereserveerde middelen worden op stelposten gezet en komen vrij wanneer de betreffende Uitvoeringsagenda door PS wordt vastgesteld.

 

Zie ook