Over de ontwerp-beschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

Stukken inzien

Het verzoek, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 10 november 2017 tot en met 22 december 2017 in te zien bij de gemeente Landerd. Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer B. Sonnenberg, telefoon (073) 680 8582. U kunt de stukken ook downloaden. Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2210668) te vermelden.

Reageren

Tegen de beschikking kan tot en met 22 december 2017 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking.

De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en om voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift kunt u richten en verzenden aan: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd aan de Voorzitter van die afdeling.

Zie ook