Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt

De Belgische provincie Limburg wil een plan-Milieueffectrapport opstellen. U kunt hierop reageren.

Heensche Polder

Ontheffing provinciale milieuverordening, onderdeel stiltegebieden.

Waterberging Valkenswaard-Zuid

Inspraak ontwerp-projectplan en ontwerp-besluiten, inclusief MER, Waterberging Valkenswaard-Zuid Waterwet.

Provinciale milieuverordening Noord-Brabant

Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 ter inzage tot en met 3 november 2014.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.