Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.1

Wijziging Nadere regels Verordening ruimte: Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (versie 1.1)

Ontwerp factsheets Kaderrichtlijn Water

De factsheets water kwaliteit liggen ter inzage van 22 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016

Het ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016, ligt ter inspraak vanaf 16 januari 2015 tot en met 27 februari 2015.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.