Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt

De Belgische provincie Limburg wil een plan-Milieueffectrapport opstellen. U kunt hierop reageren.

Versterking dijkvak Vierlinghstraat te Werkendam

Dijkversterking Steurgat-Bergsche Maas, deelplan Vierlinghstraat ligt ter inzage.

Wet geluidhinder, aanleg N69 en reconstructie N397

Wet geluidhinder aanleg N69 en reconstructie N397 in Veldhoven Bergeijk en Valkenswaard (C2149491) ligt ter inzage.

Wijziging reglementen voor de waterschappen

Wijziging reglementen voor de waterschappen ter inzage van 13 juni tot en met 24 juli 2014.

Wijziging Verordening water

2e wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant ter inzage van 18 juni tot en met 29 juli 2014.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.