Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Beroep mogelijk Provinciaal Inpassingsplan N69

Vanaf 12 november kunt u beroep aantekenen op het vastgestelde inpassingsplan voor de N69.

Heensche Polder

Verstoring van natuurlijke geluiden van 10 november 2014 tot 1 mei 2015.

Aanleg N69, Nieuwe verbinding Grenscorridor N69 (C2155171)

Kennisgeving Wet geluidhinder, aanleg N69 in het plan “Nieuwe verbinding Grenscorridor N69” (C2155171)

Waterberging Valkenswaard-Zuid

Inspraak ontwerp-projectplan en ontwerp-besluiten, inclusief MER, Waterberging Valkenswaard-Zuid Waterwet.

Provinciale milieuverordening Noord-Brabant

Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 ter inzage tot en met 3 november 2014.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.