Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Aanleg Noordom plan Randweg Noord om C2167598

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder(Wgh), 6 juli tot en met 17 augustus 2015.

Beheerplan Deltawateren

Het ontwerp van het Beheerplan Deltawateren ligt vanaf 19 juni tot en met 30 juli 2015 ter visie.

Inspraakprocedure Wet Markt en Overheid (Biesbosch)

Besluit Algemeen Belang Verklaring Enkele Economische Activiteiten, Wet Markt en Overheid, 6 juli tot 24 augustus 2015.

Ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021

Het ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016-2021 ligt ter inzage.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.