Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Ontheffing stiltegebied De Maashorst

De ontheffing ligt ter inzage van 25 februari tot en met 8 april 2015.

Ontwerpbesluit zwemplassen ter inzage

Zwemlocaties Klein Oisterwijk Streekpark Oisterwijk en Bakelse Plassen, Nederheide te Gemert-Bakel officiƫle zwemplas.

Ontheffing stiltegebied Chaamdijk

Ontheffing stiltegebied Chaamdijk ligt ter inzage van 9 februari tot en met 23 maart 2015.

Ontheffing stiltegebied De Heensche Polder

Ontheffing stiltegebied De Heensche Polder ligt ter inzage van 9 februari tot en met 23 maart 2015.

Wet inrichting landelijk gebied Landinrichting Weerijs-Zuid

Terinzagelegging ontwerp-besluit tijdelijk gebruik als bedoeld in art. 45 Wilg.

Inspraak Waterberging en natuurherstel Kleine Dommel

Inspraak ontwerp-projectplan en ontwerp-besluiten, inclusief MERbeoordeling, Waterberging en natuurherstel Kleine Dommel

Ontwerp factsheets Kaderrichtlijn Water

De factsheets water kwaliteit liggen ter inzage van 22 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.