Ter inzages

Het provinciebestuur moet elk besluit ter inzage leggen. Iedereen kan het (ontwerp-)besluit kosteloos inzien op het provinciehuis en eventueel ook op andere plaatsen.

Actuele terinzageleggingen

Aanleg Noord-Om in de gemeente Gemert-Bakel C2167598

Wet geluidhinder aanleg Noord-Om in de gemeente Gemert-Bakel (C2167598) tot en met 13 mei 2015.

Projectplan en besluiten voor waterberging Valkenswaard Zuid

Inspraak voor projectplan en besluiten voor Waterberging Valkenswaard-Zuid.

Ontheffing stiltegebied De Maashorst

De ontheffing ligt ter inzage van 25 februari tot en met 8 april 2015.

Ontwerpbesluit zwemplassen ter inzage

Zwemlocaties Klein Oisterwijk Streekpark Oisterwijk en Bakelse Plassen, Nederheide te Gemert-Bakel officiƫle zwemplas.

Ontheffing stiltegebied Chaamdijk

Ontheffing stiltegebied Chaamdijk ligt ter inzage van 9 februari tot en met 23 maart 2015.

Ontheffing stiltegebied De Heensche Polder

Ontheffing stiltegebied De Heensche Polder ligt ter inzage van 9 februari tot en met 23 maart 2015.

Wet inrichting landelijk gebied Landinrichting Weerijs-Zuid

Terinzagelegging ontwerp-besluit tijdelijk gebruik als bedoeld in art. 45 Wilg.

NRD Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 tot 2021

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 ter inzage.

Notitie Reikwijdte en detailniveau Oostelijke Langstraat

Tot en met 4 mei kunt u reageren op de notitie Reikwijdte en detailniveau voor de Oostelijke Langstaat.

Inspraak Waterberging en natuurherstel Kleine Dommel

Inspraak ontwerp-projectplan en ontwerp-besluiten, inclusief MERbeoordeling, Waterberging en natuurherstel Kleine Dommel

Notitie Reikwijdte en Detailniveau N629

Notitie Reikwijdte en Detailniveau N629 Dongen Oosterhout ter inzage van 23 maart tot en met 4 mei 2015.

Ontwerp factsheets Kaderrichtlijn Water

De factsheets water kwaliteit liggen ter inzage van 22 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Ter inzage Lijst der geldelijke regelingen (LGR) Wintelre-Oerle

GS hebben op 24 februari 2015 de Lijst der geldelijke regelingen (LGR) Wintelre-Oerle vastgesteld.

Ontheffingen Verordening ruimte

In de Verordening ruimte zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen.

Watervergunningen

Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig op grond van de Waterwet.

Ontheffingen Wet luchtvaart

Als een vliegtuigje of helikopter een incidentele vlucht maakt, is voor opstijgen en landen een ontheffing nodig.