Om tot goede afspraken te komen is het belangrijk dat de partijen in het RRO de maatschappelijke trends, de economische ontwikkeling en de ruimtelijke opgaven met elkaar bespreken. Zo kunnen ze samen de koers bepalen en die vertalen naar regionale afspraken.

Strategische agenda als basis voor afspraken

In het RRO wordt een ‘strategische regionale agenda’ opgesteld. Deze agenda vormt de basis voor de afspraken tussen de partijen in het RRO en met het Rijk in het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Die agenda is gebaseerd op de Gebiedsagenda Brabant. In de Gebiedsagenda staan de regionale programma’s en projecten op een rij.

Belangrijke dossiers in 2017

Naast bovengenoemde reguliere taken staan voor 2017 een aantal belangrijke dossiers op de agenda

Sterk Brabants Netwerk

Provincie en regio werken nauw met elkaar samen. Op onderdelen kan dat soms beter, slimmer en integraler. De provincie zet samen met de regio’s in op een Sterk Brabants Netwerk met als doel:

  1. Samen werken aan opgaven
  2. Samen programmeren
  3. Samen leren en door ontwikkelen

De provincie wil dit bereiken door Regionale versnellingsafspraken te maken en met streeknetwerkenuitvoeringsafspraken te maken. De provincie organiseert ontwikkeldagen RRO/GGA in 2017. BrabantStad is de ruggengraat van een Sterk Brabants Netwerk. Het Sterk Brabants Netwerk schakelt tussen opgaven, tussen schaalniveaus en tussen netwerken. Het Sterk Brabants Netwerk sluit maximaal aan bij de maatschappelijke dynamiek en dat alles in co-creatie met de partners. Dit vanuit 3 invalshoeken: de wens om opgaven centraal te stellen, de aanpak van opgaven in co-creatie samen te bepalen en de lessons learned te gebruiken om de samenwerking steeds sterker te maken. Deze samenwerking in het netwerk kan ook gevolgen hebben voor de bestaande overlegstructuren zoals het RRO.

Brabantse Omgevingsvisie

In 2017 loopt ook het proces van de Brabantse Omgevingsvisie door. Hierin wordt de visie op de fysieke leefomgeving neergelegd. Een van de thema’s die in dat kader worden opgepakt is de bijstelling van de verstedelijkingopgave. Het traject naar een Brabantse Omgevingsvisie is opgedeeld in fasen, gebaseerd op een creatief proces. Dit moet leiden tot de ontwerp-Omgevingsvisie in 2017 en de vaststelling door Provinciale Staten eind 2018. Via onder andere ook het RRO vindt afstemming met gemeenten en waterschappen plaats.

Veranderingen in de verstedelijkingsopgave

Er breekt in de stads- en dorpsontwikkeling een nieuwe periode aan. De veranderingen in de bevolkingsontwikkeling, de crisis, de situatie op de vastgoedmarkt, het ‘nieuwe werken’ en internet hebben grote invloed op de ruimtebehoefte. Het accent verschuift van grootschalige gebiedsontwikkeling naar meer geleidelijke transformatie van het bestaand stedelijk gebied. Dat vraagt om een andere werkwijze. De partijen in het RRO staan aan de lat om deze nieuwe opgave te vertalen naar regionale afspraken. De provincie heeft gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling uit het Brabantse kennisnetwerk. Hen heeft ze de vraag gesteld hoe zij kijken naar de veranderingen in de opgaven en de rol van de verschillende partijen. De resultaten hiervan zijn samengebracht in twee positionpapers: ‘Brabant in transitie: naar een nieuwe koers voor het Brabantse verstedelijkingsbeleid.’

Prognoses als basis voor afspraken

In 2017 zijn nieuwe prognoses voor de behoefte aan woningen, bedrijventerreinen en kantoren opgesteld. Deze prognoses zijn richtinggevend voor de te maken (regionale) afspraken. De afspraken hebben zowel betrekking op de kwantitatieve als ook op de kwalitatieve behoefte uit de markt aan woningen en bedrijventerreinen. Zie voor meer informatie de site bevolkingsprognose.brabant.nl en het dossier Prognose werklocaties

.

Zie ook