Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november 2018 beroep instellen tegen het Inpassingplan en de omgevingsvergunningen. Dit geldt voor diegenen die:

  • een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen
  • het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht
  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten.

U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en een motivatie bevatten. het is niet mogelijk uw motivatie pas na de beroepstermijn toe te sturen of een pro-forma beroepschrift in te dienen. Ten slotte moet u uw beroepschrift ondertekenen en voorzien van een datum.

Het sturen van een beroepschrift zorgt niet voor schorsing van de werking van de besluiten. Daarvoor kunt u wel een verzoek doen om voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie boven voor het adres). Bij het verzoek moet u een afschrift van het beroepschrift overleggen.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Meer informatie

Op basis van de Crisis- en herstelwet heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, nog 6 maanden de tijd voor het doen van een uitspraak op een beroep.

Planning

Wanneer Wat
12 oktober-22 november 2018 

mogelijkheid tot indienen van bezwaar tegen het PIP bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

medio 2019  geplande start bouw windmolens