Na de presentatie van het voorkeursalternatief in oktober 2017, is de provincie aan de slag gegaan met de ruimtelijke vertaling van dit voorkeursalternatief in een Provinciaal Inpassingsplan.
De eerste stap in dit proces was de publicatie van het digitale milieueffectrapport (MER). Hierin zijn de effecten op milieu en omgeving van de plaatsing van windmolens doorgerekend. Deze digitale MER is samen met de eerste versie van het Ontwerp-Inpassingsplan begin april gepubliceerd. In het concept Ontwerp-Inpassingsplan staat gedetailleerd waar de windmolens komen te staan, en onder welke voorwaarden ze daar mogen worden geplaatst. 

Inspraak en vaststelling

Het Ontwerp-Inpassingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode konden zienswijzen worden ingediend. De provincie heeft deze zienswijzen inmiddels beantwoord in een Nota van Zienswijzen.

Vaststelling

Op 28 september heeft Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Op dat moment heeft Gedeputeerde Staten ook de Omgevingsdiensten gemachtigd om de omgevingsvergunningen af te geven aan de verschillende ontwikkelaar in het gebied.

Contact

Fase 3: Provinciaal inpassingsplan + vergunningen