Over deze 24 varianten zijn provincie en gemeenten in gesprek gegaan met dorps- en wijkraden, natuurorganisaties en gemeenteraden. Dit leverde 350 opmerkingen en vragen op, die zijn gebruikt om de varianten in het eerste halfjaar van 2017 verder te verbeteren. Op grond van deze verbeterde varianten heeft de stuurgroep, bestaande uit de 4 wethouders van de gemeenten en gedeputeerde Erik van Merrienboer, een keuze gemaakt voor 11 varianten die in de MER onderzocht zijn op milieueffecten zoals geluid, slagschaduw en veiligheid.

De meest geschikte locaties

Op 10 juli zijn de resultaten van de MER vrijgegeven. Hierin is voor ieder van de 11 opstellingsvarianten onderzocht wat de gevolgen van de windmolens zijn voor mens en milieu. In verschillende publieksbijeenkomsten werd hier een toelichting op gegeven. In oktober nam de stuurgroep Windenergie A16 een beslissing over de meest geschikte opstellingsvariant voor windmolens langs de A16. Dit wordt ook wel het voorkeursalternatief genoemd. De stuurgroep bestaat uit de gedeputeerde Erik van Merrienboer en wethouders uit de 4 gemeenten. De stuurgroep baseerde haar keuze op de volgende pijlers:

  1. uitkomsten van de MER en landschappelijke aspecten
  2. politieke voor- of afkeuren uit de verschillende gemeenten
  3. publiek en klankbordgroep
  4. locaties van projectontwikkelaars.
  5. sociale participatie is een randvoorwaarde.

Agenda

Wanneer Wat
1 jan 2017 Start milieueffectrapportage 
begin feb 2017 Bijeenkomsten klankbordgroepen en  publieksbijeenkomsten
20 april 2017 Ondertekening Green Deal door ontwikkelaars, lokale energiestichtingen, betrokken gemeenten en de provincie
20 april 2017  Selectie van 11 varianten voor milieueffectonderzoek door stuurgroep (betrokken wethouders en gedeputeerde)
10 juli 2017  Resultaten van het MER zijn beschikbaar 
10 juli 2017  Gecombineerde informatiebijeenkomst voor raadsleden van Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert en leden van Provinciale Staten 
11 juli 2017 Publieksbijeenkomst zuid. Koutershof, Koutershof 4, 4891CV Rijsbergen vanaf 19.00u (voor iedereen toegankelijk) 
12 juli 2017 Publieksbijeenkomst noord. Plexat cultureel centrum, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg vanaf 19.00u (voor iedereen toegankelijk)
6 sept 2017  Extra inloopmiddag/-avond bij Projectteam Windenergie A16 over resultaten van de MER. Princenhagelaan 1-A1, Breda van 16.00 tot 20.00 u
 8 sept 2017 Sluiting van vragenperiode over resultaten van de MER. Inhoudelijke vragen beantwoordt het projectteam Windenergie A16 uiterlijk 2 weken na sluiting van het formulier. Overige vragen worden doorgezet naar de betrokken gemeenten.
18 sept 2017 Start bestuurlijke traject om tot 1 voorkeursalternatief voor de locaties van windmolens langs de A16 te komen. Gemeenten en provincie organiseren voor 15 september ieder zelfstandig gelegenheid voor volksvertegenwoordigers om een bijdrage te kunnen leveren aan bestuurders, ter voorbereiding van het bestuurlijke proces.
13 okt 2017  Advies stuurgroep over voorkeursalternatief, besluit Gedeputeerde Staten over voorkeursalternatief
Eind okt 2017 Vaststellen voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten

Zie ook