Naast de klankbordgroep is op verschillende momenten inspraak gevraagd van een grotere groep omwonenden en belanghebbenden. Na belangrijke beslismomenten zoals de notitie Reikwijdte en Detailniveau, het vaststellen van de 11 varianten, de resultaten van de MER en na het Inpassingsplan zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin input is opgehaald die is meegenomen in de besluitvorming.

Contact

Meepraten tijdens het proces