Mediaspeler laden...

Gedeputeerde Staten gaven het ontwerp inpassingsplan, inclusief MilieuEffectRapport (hierna: MER) en de ontwerp omgevingsvergunningen deze week vrij voor inspraak. 

Inloopavonden

Op 21 en 27 juni organiseert de provincie inloopavonden. Het inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens mogelijk maakt langs de A16, tussen Moerdijk en Hazeldonk, kwam tot stand in nauwe samenspraak met de vier betrokken gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden.

De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er 9 ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windmolens brengen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, minimaal 104 en maximaal 116 Megawatt op. Het windmolenplan levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de afspraak die de provincie en de gemeenten met het Rijk hebben gemaakt om voor eind 2020 470,5 MW aan windenergie te realiseren. De windmolens worden maximaal 210 meter hoog. Het was een uitdrukkelijke wens van inwoners en belanghebbenden om liever een kleiner aantal hoge windmolens te plaatsen, dan een groter aantal lage windmolens.

Samenspraak

De inbreng van inwoners, inwonersorganisaties en belangenorganisaties is op meer punten in het ontwerp inpassingsplan zichtbaar. Tijdens verschillende processtappen hebben zij invloed uitgeoefend op het ontwerpplan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat geluid het meest zwaarwegend criterium werd bij de keuze van locaties. De locaties zijn zo gekozen dat een minimaal aantal woningen in de directe omgeving van de toekomstige windmolens ligt. Op verzoek van inwoners is bovendien het cumulatieve effect van het geluid van windmolens op bestaande geluidsbronnen, zoals de HSL en de A16, onderzocht. Ook het vrijwaren van kwetsbare landschappen en natuurgebieden van windmolens was een wens waaraan het ontwerpplan tegemoet komt. Overleg met inwonersgroepen van Moerdijk en Drimmelen heeft ertoe geleid dat op Klaverpolder een windmolenlocatie is vervallen en dat de overgebleven windmolens iets in westelijke richting zijn opgeschoven.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “Ik heb veel waardering voor alle inspanningen die vanuit de omgeving zijn geleverd voor dit inpassingsplan. Dankzij de vele constructieve gesprekken hebben we het ontwerpplan steeds verder kunnen optimaliseren. Dat neemt niet weg dat 28 windmolens een grote impact hebben op de leefomgeving. Wij zullen elke zienswijze de komende tijd dan ook met zorg bestuderen en beantwoorden.”

Inloopavonden

Zienswijzen kunnen met ingang van 19 juni, tot en met uiterlijk 30 juli worden ingediend via www.brabant.nl/ontwerpipwindenergieA16. Omdat een deel van de wettelijke termijn van zes weken in de zomervakantie valt, zijn de documenten nu alvast te lezen via bovengenoemde website. Inwoners in een ruime cirkel rond de windmolenlocaties ontvangen deze week een brief. Op 21 juni vindt van 18.30 tot 20.30 uur een inloopavond plaats in Cultureel Centrum Plexat, Kerkstraat 22, in Wagenberg. Op 27 juni is er van 18.20 tot 20.30 uur een inloopavond in De Koutershof, Koutershof 4, Rijsbergen.

Lusten en lasten delen

Een belangrijke ambitie in het project Windenergie A16 is om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens. Alle ontwikkelaars tekenden daarom eerder al een ‘green deal’, waarin werd afgesproken dat 25 procent van de eigendomsrechten van de windmolens in handen komt van de lokale gemeenschap. Deze intentieverklaring is uitgewerkt in concrete acties en samenwerkingsovereenkomsten die de afgelopen weken door alle betrokken partijen zijn ondertekend. Zo worden in samenwerking met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, gemeenten en andere betrokkenen lokale energieagenda’s opgesteld.

Met de eigenaren van 18 woningen die het dichtst bij de molens staan, en waar de geluidsbelasting hoger is dan wettelijk toegestaan, hebben de ontwikkelaars reeds eerder maatwerkafspraken gemaakt. Deze woningen worden in het inpassingsplan bestemd als bedrijfswoningen. Voor de 78 woningen in het gebied waar de geluidsbelasting lager is dan wettelijk toegestaan, maar waar de molens wel te horen zijn, wordt een deel van de opbrengst van de windmolens gereserveerd. Deze vergoeding voor omwonenden komt jaarlijks beschikbaar vanaf het moment dat de molens gaan draaien. Hiermee kunnen op basis van maatwerk voorzieningen aan de woning worden getroffen, zoals isolatiemaatregelen of duurzame opwekking van energie voor de woning. Op deze locaties is de geluidsbelasting 42 tot 47 dB Lden, wat betekent dat de windmolens afhankelijk van windrichting en windsnelheid hoorbaar kunnen zijn.


Contact

Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

Zie ook

Reacties (6)

 1. Webredactie@brabant.nl
  27-06-2018 10:12 uur

  @de heer Giesen: in het inpassingsplan Windenergie A16 zijn inderdaad alleen de bestemmingen aangegeven voor de windmolens.
  Dit plan geeft niet de bestaande bestemmingen weer. Echter in het MER merwindenergiea16.brabant.nl) vindt u op alle kaarten wel de bestaande windmolens terug op de
  (digitale) kaarten.
  Van de windmolens vloeit 25% van de opbrengst weer terug naar de lokale gemeenschap.
  Voor woningen waar de geluidsbelasting lager is dan wettelijk toegestaan, maar waar de molens hoorbaar zijn (de zgn.
  zone 42 tot 47 dB Lden), wordt een deel van de opbrengst van de windmolens gereserveerd. Zodat ook lusten en lasten langs de A16 beter zijn verdeeld.

 2. Webredactie@brabant.nl
  27-06-2018 10:11 uur

  @ hr&mw Tutert-Smits: Dat het gebied langs de A16 zich goed leent voor windmolens komen is sinds 2013 bekend, toen gemeenten, provincie en het Rijk een Nationaal energieakkoord hebben gesloten. De afgelopen jaren heeft over het plan om windmolens te bouwen veel communicatie met omwonenden plaatsgevonden. Uit uw bericht kan ik niet afleiden van wie en wanneer u andere signalen heeft ontvangen. U kunt met behulp van de verbeelding (plankaart) op ruimtelijkeplannen.brabant.nl goed bepalen op welke afstand de windmolens komt te staan. De windmolenlocaties zijn exact aangegeven. U kunt de link kopiëren en in uw browser plakken. Voor de effecten op uw woonomgeving verwijzen we naar merwindenergiea16.brabant.nl

 3. Webredactie@brabant.nl
  26-06-2018 15:44 uur

  @R. van Falier: het inpassingsplan Windenergie A16 moet (financieel) uitvoerbaar moet zijn. Alle ontwikkelaars langs de A16 hebben dit aangetoond. Wij hebben deze berekening niet zelf gemaakt. De Groene Rekenkamer hanteert verouderde gegevens (2009) en is als bron omstreden.

 4. F. Giesen
  Galder 19-06-2018 11:14 uur

  Wat mij opvalt in het inpassingsplan en de daarbij behorende kaart, is dat de bestaande windmolens niet worden ingetekend. Mijn vraag is dan ook of deze verdwijnen en dus vervangen worden door de molens in het voorliggende plan?
  Dit heeft natuurlijk toch een groot gevolg voor de impact die het plan gaat hebben voor de omwonenden.
  Let wel, ik ben zeker niet tegen het plaatsen van windmolens, maar ik vind wel dat de lasten hierin breed gedragen moeten worden en niet slechts bij een kleine groep omwonenden moeten komen te liggen. Dat is principieel onjuist.

  Met vriendelijke groet.

 5. R. van Falier
  14-06-2018 06:59 uur

  Wat levert een windmolen op? -
  https://www.groenerekenkamer.nl/wat-levert-een-windmolen-op/

  Dus de mensen moeten bijbetalen.
  Heeft u een berekening gemaakt hoe het er nu voor staat.
  Windmolens zijn zo winst gevend niet zeker niet als er geen subsidie meer wordt gegeven.

 6. J.H.M. Tutert-Smits
  Eindhoven 13-06-2018 16:48 uur

  L.S., Na lange voorbereidingstijd - en op de vraag of er in de toekomst b.v. windmolens geplaatst zouden worden, was het antwoord steevast 'dat is mij niet bekend' - is het bouwproces van onze nieuwbouw woning Overaseweg 220 gestart.
  Dit gaat gepaard met een teleurstelling en shock dat er wel windmolens geplaatst worden.
  Onze vraag: Kunt u in een duidelijkere tekening dan nu is aangeleverd aangeven waar en hoever exact die windmolens komen te staan van onze woning op Overaseweg nr. 220?

  Met vriendelijke groet, Hans & Mireille Tutert-Smits

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.