Het concept ontwerp Inpassingsplan wijkt op 2 punten af van het voorkeursalternatief, zoals dat in oktober 2017 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

2 Wijzigingen

Aanvullend op het voorkeursalternatief van 24 oktober, hebben GS 2 wijzigingen doorgevoerd. Na overleg met bewoners van Moerdijk en Drimmelen, is besloten om één windmolen minder te plaatsen bij knooppunt Klaverpolder. Uit de gegevens die de provincie nu beschikbaar heeft blijkt dat ook zonder deze molen de doelstelling van 100 megawatt wordt behaald. Daarnaast zijn de overige molens bij het knooppunt Klaverpolder ongeveer 100-150 meter in westelijke richting opgeschoven. Hierdoor ontstaan 2 strakkere lijnen, wat het landschappelijk ontwerp verbetert.

Wat is de status van het concept ontwerp Inpassingsplan?

Het concept ontwerp-Inpassingsplan wordt voorgelegd aan andere overheden en andere direct betrokkenen. Dit zogenoemd wettelijk vooroverleg is bedoeld om vroegtijdig knelpunten in de uitvoering van het plan te signaleren. Behalve aan de 4 betrokken gemeenten, wordt het plan ook voorgelegd aan organisaties als Prorail, betrokken windmolenontwikkelaars en de klankbordgroep. Op basis van de reacties die in deze ronde worden opgehaald kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd. Daarna stellen Gedeputeerde Staten het ontwerp-Inpassingsplan vast en wordt het plan, naar verwachting half juni, ter inzage gelegd. Vanaf dat moment heeft iedereen 6  weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Vragen

De publicatie van het concept ontwerp-Inpassingsplan valt samen met de publicatie van het milieueffectonderzoek. Mocht u vragen hebben over deze documenten, dan biedt de provincie u daartoe graag de gelegenheid. Daarvoor organiseren we twee kenniscafés. Op 18 april over het digitale MER (inloop vanaf 18.30 uur, Van der Valk Princeville in Breda), en op 17 mei over het concept ontwerp Inpassingsplan (vanaf 18.30 uur in buurtcentrum de Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda). U kunt zich nu aanmelden voor de kenniscafés.
Ook zonder bezoek aan de kenniscafés kunt u vragen stellen over het concept-ontwerp Inpassingsplan en het Digitale MER via dit vragenformulier.

Let op:  pas na het besluit van GS om het plan ter inzage te leggen kunt u een zienswijze indienen. Dat is naar verwachting halverwege juni. Dat betekent dat we tot die tijd alleen vragen van inhoudelijke aard beantwoorden en nog niet kunnen ingaan op vragen, opmerkingen en suggesties die een zienswijze bevatten.

Wat staat er in een inpassingsplan?

In het inpassingsplan is het voorkeursalternatief vertaald in een ruimtelijk plan met een verbeelding (vroeger plankaart geheten), nadere regels en een toelichting. De verbeelding geeft de locaties aan waar de windmolens komen te staan inclusief bijvoorbeeld de kraanopstelplaats tijdens de bouw. De regels omschrijven in juridische taal wat er wel en niet is toegestaan op de locaties, zoals bijvoorbeeld de maximale hoogte. De toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing van het inpassingsplan. Er wordt ingegaan op het doel van het inpassingsplan, het relevante beleid, omgevingsaspecten (m.e.r., geluid, slagschaduw, externe veiligheid, archeologie, etc.) en de uitvoerbaarheid.

Contact

28 windmolens in inpassingsplan Windenergie A16

Zie ook

Reacties (8)

 1. Provincie Noord-Brabant
  19-06-2018 16:54 uur

  Het klopt inderdaad dat nabij het knooppunt Zonzeel een militaire laagvliegroute ligt. Alleen is aan deze laagvliegroute geen wettelijke bouwhoogtebeperking verbonden zoals dat in Noordoost-Nederland wel het geval is.
  Er heeft overleg plaatsgevonden met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) die in deze de belangen van Defensie
  behartigt. Ook heeft het RVB in het kader van het wettelijk vooroverleg (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1
  van het Besluit ruimtelijke ordening) hierover geen op- of aanmerkingen gemaakt.

  Formeel: zie het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) art. 2.6.2. tiende lid in combinatie met Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) art. 2.1 tiende lid en Rarro bijlage 11: de bouwhoogtebeperkingen voor twee laagvlieg- routes vallen hieronder,
  maar vallen buiten de grenzen van het inpassingsplan.

 2. Provincie Noord-Brabant
  01-06-2018 11:58 uur

  @Henk Daalder: de lokale stichtingen in Zundert, Moerdijk en Drimmelen hebben dat samen met de gemeente Breda goed opgepakt en delen nu voor bijna alle molens voor 25% in de opbrengst. Op zeer korte termijn verschijnt onze nieuwsbrief met een uitgebreid artikel over de sociale participatie.

 3. Henk Daalder, Pak de Wind
  30-05-2018 21:10 uur

  Wat is er geworden van het lokale eigenaarschap van de 25% van de molen in de gemeentes zuidelijk van Moerdijk?
  Provncie en gemeent ehebbendat helemaal an individuele burgrs overgelaten, en hun zelf organiserend vermogen.
  En sterk recept voor falen, en mooie kans voor een ondernemer die de winst en subsidie naar zich toe harkt.
  Wie is dat geworden?

 4. Patrick
  Oosterhout 29-05-2018 00:16 uur

  Het nieuwe windmolenpark dat gepland staat op de kruising a16 en a59 bij knooppunt zonzeel loopt pal onder de enige militaire laagvliegroute die Nederland kent en intensief in gebruik is. F16’s, lesvliegtuigen en helikopters moeten hier op 250ft over heen vliegen, ongeveer 75 meter. Dit om het laag vliegen te beoefenen zoals men dit op missies uitvoerde. Hier past geen windmolenpark denk ik zo maar, wellicht dat de projectleider eens in conclaaf moet met het ministerie van defensie / koninklijke luchtmacht?

 5. Jan Maessen, projectmedewerkers Windernergie A16
  16-05-2018 20:41 uur

  Beste Barry,
  Belgische en Nederlandse windontwikkelaars hebben tijdens het vormgeven van het plan uitgebreid contact gehad over de plaatsing van windmolens in de grensregio. Over eventueel opbrengstverlies maken zij dan ook onderling afspraken. Mocht je hier meer over willen weten, kom dan naar een van de kenniscafés van Wind A16. Bijvoorbeeld morgenavond, zie daarvoor het linkje in de bovenstaande tekst.
  Vriendelijke groet,
  Jan Maessen

 6. Barry van Gils
  Rijsbergen 16-05-2018 09:11 uur

  Waarom worden de windmolens bij Hazeldonk zo kort bij de Belgische windmolens gepland? Niet echt efficiënt met het turbulentiepatroon achter de windmolens. Of is t eigen wind eerst?

 7. Erik Bruggink, Projectleider Windenergie A16
  12-04-2018 12:31 uur

  Hallo Cees, als je boven in dit scherm kiest voor de link van het concept ontwerp Inpassingsplan en daarna in de linkerkolom (onder: zoeken) kiest voor de kaart, kun je inzoomen tot de exacte bestemmingsvlakken van de windmolens. Een alternatief is om de kaart in het digitale MER te bekijken. Ga naar www.brabant.nl/windenergiea16. Kies 'Actueel' en kies het bericht 'Resultaten milieueffectrapportage online beschikbaar'. In het digitale MER vind je dan onder 9.2 een kaart waarop je kunt inzoomen en exact de locaties kunt vinden. Succes!

 8. Cees Klijn
  Breda 11-04-2018 22:55 uur

  De kaart met de locaties is (met opzet?) behoorlijk onduidelijk. Inzoomen en een idee krijgen wat er werkelijk staat te gebeuren is niet mogelijk. Graag coördinaten of in Google Earth. Met groet. Cees

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.