Via virtual reality is vanuit verschillende zichtlocaties te bekijken hoe de windmolens in het A16-gebied er ongeveer uit gaan zien.

Op 24 oktober stelden Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief vast, op basis van een grotendeels eensluidend advies van de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant. Ook vond constructieve ruggespraak plaats met een breed samengestelde klankbordgroep van betrokkenen. Het voorkeursalternatief wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan). Begin 2018 start de inspraakprocedure en kan iedereen een zienswijze indienen. Volgens planning zijn de windmolens eind 2020 in gebruik.

Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen na een uitvoerig onderzoeks- en trechteringsproces, in goed overleg met inwoners, dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers. Uit die overleggen bleek dat het minimaliseren van geluidshinder en slagschaduw het leidend criterium moet zijn bij de keuze van windmolenlocaties. Ook vroegen betrokkenen aandacht voor de positionering van windmolens in het landschap, het vrijwaren van belangrijke natuurgebieden en een goede verdeling van windmolens over de hele A16-zone. De gesprekspartners adviseerden verder te kiezen voor hoge windmolens, tot 210 meter tiphoogte, omdat deze een hoge opbrengst hebben. Daardoor zijn er minder molens nodig dan wanneer gekozen wordt voor lage molens.

Hazeldonk en Zundert

In het deel van het A16-gebied ten zuiden van de Mark doen zich de grootste belemmeringen voor bij het vinden van goede locaties voor windmolens. Bij Hazeldonk komt volgens het voorkeursalternatief een rij van zes windmolens aan de Zundertse kant van de A16, dicht tegen de snelweg aan, en tot maximaal 2 windmolens op het bedrijventerrein Hazeldonk. De twee windmolens op Hazeldonk worden – in tegenstelling tot alle andere molens – niet hoger dan 150 meter. Daarmee zijn ze even hoog als de windmolens die daar in 2016 zijn gerealiseerd.

Knooppunt Galder

Op knooppunt Galder zijn drie windmolens mogelijk aan de noordkant van de A58. Dit knooppunt biedt ook ten zuiden van de A58 kansen voor vormen van duurzame energie. De mogelijkheden daarvoor worden nog nader onderzocht.

Knooppunt Princeville en Nieuwveer

Op knooppunt Princeville waren eerder ook twee windmolens beoogd. Vanwege de aanvliegroute naar vliegbasis Gilze-Rijen is door TNO een radartoets gedaan. Uit de radartoets blijkt dat windmolens op deze plek niet mogelijk zijn. Op de locatie Nieuwveer zijn wel twee windmolens mogelijk.

Knooppunt Zonzeel

In het zeekleigebied ten noorden van de Mark doen zich minder belemmeringen voor en waren meerdere opties mogelijk. Op knooppunt Zonzeel is vanwege geluidsbelasting besloten het aantal windmolens te beperken tot zes. Daarvan komen er drie ten oosten van de A16 op grondgebied van gemeente Drimmelen en drie ten westen van de A16 op Moerdijks grondgebied.

Knooppunt Klaverpolder

Bij knooppunt Klaverpolder komt een dubbele rij windmolens ten oosten van de A16, waarvan zes op het grondgebied van de gemeente Drimmelen en vier op het grondgebied van de gemeente Moerdijk, in het gebied tussen de A16 en de spoorlijn.

Draagvlak

De gemeenten Moerdijk en Drimmelen adviseerden om slechts één rij windmolens op Klaverpolder op te stellen, op Drimmelens grondgebied. Om de afgesproken doelstelling van 100 MW te halen, zijn meer windmolens op deze locatie noodzakelijk. Daarom hebben GS gekozen voor een tweede rij van vier windmolens. Uit het onderzoek naar de milieueffecten (m.e.r.) blijkt dat een tweede rij windmolens op deze locatie weinig extra geluidsbelasting voor de omgeving oplevert. Bovendien zijn er volgens het onderzoek geen betere alternatieven in de A16-zone te vinden. De stuurgroep heeft daarmee over 25 van de 29 locaties overeenstemming bereikt. Hoewel de stuurgroep niet tot een unaniem advies is gekomen, hebben alle gemeenten uitgesproken de constructieve samenwerking in de verdere uitwerking van het plan te willen voortzetten.

Effecten op omgeving

De stuurgroep is erin geslaagd om, ten opzichte van de elf alternatieven die in het onderzoek naar de milieueffecten zijn onderzocht, de geluidsbelasting en de impact op natuur verder te beperken. In het gebied van één kilometer aan weerszijden van de A16 staan 10.729 woningen. Volgens het voorkeursalternatief bevinden zich daarvan 107 woningen in een gebied waar de geluidsbelasting meer is dan gemiddeld 42 dB Lden. Dat betekent dat de windmolens afhankelijk van windrichting, -snelheid en achtergrondgeluid op die plekken hoorbaar zijn. Met alle eigenaren van woningen die dichterbij een windmolen staan dan wettelijk toegestaan (> 47 dB Lden) zijn door ontwikkelaars van windmolens afspraken gemaakt. Dit worden bedrijfswoningen. Met een enkele eigenaar is door ontwikkelaars een afspraak gemaakt over een uitkoopregeling.

Ook slagschaduw wordt vaak gevreesd als mogelijke bron van overlast. Slagschaduw is gebonden aan wettelijke normen. Een woning mag maximaal zeventien dagen per jaar gedurende twintig minuten geraakt worden door slagschaduw. Wanneer deze norm is bereikt, wordt de windmolen automatisch stilgezet, zodat er geen slagschaduw meer op de woning valt.

Sociale participatie

Bijzonder in dit project is dat voorafgaand aan het bepalen van de locaties met alle ontwikkelaars is afgesproken dat een kwart van de opbrengst van de windmolens ten goede komt aan de lokale gemeenschap. De opbrengst wordt ingezet voor duurzame energieprojecten in die gemeenschap. Ook is afgesproken dat direct omwonenden meer zullen profiteren van de opbrengst van de windmolens.

Waarom deze windmolens?

Het Rijk heeft in 2014 afspraken met de provincies vastgelegd waarin staat hoeveel windenergie zij voor 2020 moeten realiseren. De opgave voor de provincie Noord-Brabant is 470,5 MW. Het plan om voor 100 MW aan windmolens te bouwen langs de A16 is hiervan een onderdeel. De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie hebben in 2015 een convenant gesloten om gezamenlijk 100 MW te realiseren.

Zie ook

Reacties (7)

 1. Frank Dieleman
  Meersel Dreef 07-11-2017 14:09 uur

  Windmolens rondom en op industrieterrein Moerdijk kost minder belastinggeld en molens bij de schoorstenen geeft een mooiere horizon!! Echt onbegrijpelijk dat er molens op onrendabele locaties worden gebouwd, omdat er meer belastinggeld wordt (weg)gegeven voor onrendabele locaties. Er worden toch ook geen zonnepanelen geplaatst in de schaduw om vervolgens slecht rendement te compenseren met subsidies? Heel landelijk karakter van Brabant wordt verpest

 2. Chris
  Zevenbergen 02-11-2017 14:27 uur

  @Grego van Beek Misschien wel zo eerlijk om te vertellen dat € 50.000 vergoeding per windmolen per jaar op je landbouwgrond een objectieve mening in de weg zit?

 3. Grego van Beek
  Moerdijk 29-10-2017 21:30 uur

  De 2 windmolens die te dicht tegen het dorp Moerdijk komen te staan kunnen beter geplaatst worden langs de Lapdijk .Door de komst van het LPM en de TenneT masten is daardoor de leefbaarheid toch al verziekt ...dan maak die 2 windmolens dan ook niet meer uit....een gemiste kans als de gemeente Moerdijk dit niet mee neemt als alternatief.
  Daarnaast zijn windmolens duurzaam ...dus pas het precies bij de ontwikkeling van het LPM !!!

 4. hendrik van dis
  lage zwaluwe 26-10-2017 19:19 uur

  ik denk dat we poeleke nu wel kunnen sluiten rondom in de windmolens [4]dit heeft de gemeente drimmellen wel geweten niet voor niets hebben ze het woongenot en bewaking van het monument altijd tegehouden niet wonen geen vergoeding of een stem tegen de windmolens wij zijn met zen allen voor de gek gehouden dit was allang geregeld kan iemand 2 jonge ondernemers juridisch bijstaan ze hebben geen geld voor een vergoeding wij zijn met de hele binnenmoerdijk voor de gek gehouden

  groeten hendrik

 5. Jacques Heemskerk
  Breda 26-10-2017 17:43 uur

  Superslecht! Voor zover ik kan zien (deze vr-beelden slaan helaas nergens op, want tonen juist niet hoe je dit ervaart vanaf de snelweg) veel te veel en veel te dicht bij de snelweg. Dit leidt af en is daardoor onveilig. Rijkswaterstaat zal dan ook met deze opstelling (bij verkeersknooppunten sowieso) niet akkoord gaan.

 6. M. Mulderink
  Zevenbergschen Hoek 26-10-2017 17:19 uur

  Hoe kan het dat de gemeente überhaupt met Tennet overeen is gekomen dat de 380 Kv masten er ook nog bij kunnen? En de windmolens? Gebied wordt daarmee m.i. onbewoonbaar. Benieuwd wat we nog van de gemeente kunnen verwachten.

 7. Fam. Zwanen
  Zevenbergschen Hoek 26-10-2017 16:45 uur

  Naast de HSL-lijn, de stoptrein, het goederenspoor, de A-16, sluipverkeer vanwege afsluiten centrum Zevenbergschen Hoek en de 380KV-lijn komen nu ook windturbines bij ons, buurtschap 'de Kattenkraem', in de buurt.
  GS, gemeente Moerdijk, dank u! De leefomgeving is dusdanig aangetast dat verhuizen als enige optie overblijft. Als wij ons huis ooit voor n reeele prijs verkocht krijgen. Ik vind het een SCHANDE zoals er met burgers, buurtschappen en gemeenten omgegaan wordt!

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.