Windmolen

Planschade is de schade die kan ontstaan bij het vaststellen van een ruimtelijke plannen, zoals het provinciale inpassingsplan voor de windmolens langs de A16. Wanneer je denkt dat jouw woning minder waard is geworden als gevolg van de verandering van het ruimtelijke plan, kan je als eigenaar een planschadeclaim indienen bij de provincie. Tijdens de bijeenkomst lichtte Kees van der Lee het planschadetraject verder toe. Daarbij kwamen onder meer de mogelijkheden van bezwaar, beroep en hoger beroep aan de orde, evenals de wettelijke termijnen.

Diverse vragen kwamen tijdens deze bijeenkomst aan de orde. Hieronder gaan we per vraag in op het antwoord zoals gegeven tijdens de bijeenkomst. Onderaan dit artikel vindt u de presentatie die tijdens het kenniscafé is gebruikt.

Technische vragen:

Vraag: Wanneer ben ik rechthebbende op planschade?
Antwoord: Je hebt mogelijk recht op planschade als je op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe plan de woning in eigendom hebt. Wanneer je het eerder hebt verkocht, ben je dus geen rechthebbende. Daarnaast ben je als koper van een woning rechthebbende als je op de datum van koop niet kon weten of vermoeden dat het bestemmingsplan aangepast zou gaan worden.

Vraag: Hoe vaak wordt er bezwaar, beroep en hoger beroep aangetekend?
Antwoord: Bezwaar wordt redelijk vaak aangetekend: Hieraan zijn geen kosten verbonden. Aan beroep en hoger beroep zijn daarentegen wel kosten verbonden. Het komt zelden tot een hoger beroep bij de Raad van State. Overigens zijn aan een planschadetaxatie wel kosten verbonden: € 300. Deze kosten krijgt u terug als u planschade wordt toegekend.  (boven de drempel ‘normaal maatschappelijke risico’).

Vraag: Wat is het normaal maatschappelijk risico?
Antwoord: De wetgever neemt in ogenschouw dat er een risico is dat je als inwoner van een gebied redelijkerwijs kunt verwachten. Daarbij kijkt de wetgever naar aspecten van maatschappelijk belang en/of een ontwikkeling in het landschap past. Op basis van deze analyse bepaalt de rechter of je de eerste 2, 3, 4 of 5 procent van de planschade zelf moet dragen. Doorgaans leert de ervaring dat het normaal maatschappelijk risico bij windenergie op 2 of 3 procent wordt vastgesteld.

Vraag: Geldt voor het ‘normaal maatschappelijk risico’ dat de komst van windmolens en 380 kV twee afzonderlijke zaken zijn?
Antwoord: Ja, dit zijn twee verschillende planprocedures, dus er zijn ook twee verschillende planschadeprocedures mogelijk.

Vraag: Is er een verband tussen de WOZ-waarde en de planschade?
Antwoord: Nee. Deze worden los van elkaar vastgesteld. De WOZ-waarde wordt o.a. bepaald door te kijken naar referentiewoningen in de omgeving van de eigen woning. Planschade wordt bepaald door de waarde te bepalen van de woning zelf vóór en na de bestemmingsplanwijziging.

Vraag: Wanneer kan ik een planschadeverzoek indienen?
Antwoord: Vanaf de inwerkingtreding. Dit is de eerste dag na de periode van 6 weken waarin het plan ter inzage heeft gelegen.

Vraag: Ik heb nu al schade voordat er überhaupt een plan is. Wordt die vergoed?
Antwoord: Nee. Deze zogenaamde schaduwschade (het plan werpt haar schaduw vooruit) wordt niet vergoed.

Vraag: Zijn er standaard modellen om de planschade te bepalen?
Antwoord: Nee, het is altijd mensenwerk. Het gaat om een inschatting van wat de markt doet.

Vraag: Geldt de daadwerkelijke (gemeten) geluidswaarde of de maximale geluidswaarde die in bestemmingsplan of vergunning genoemd staat?
Antwoord: Het gaat om de maximale geluidswaarde van een bestemmingsplan of vergunning. Hoger dan dat niveau, dat altijd een jaargemiddelde is, mag het geluid niet zijn. Omdat planschade om de maximaal mogelijke geluidswaarden gaat, is dat het enige waar je in planschade rekening mee mag houden. Mocht het geluidsniveau toch hoger zijn, dan zijn er andere procedures te volgen dan een planschadeprocedure.

Vraag: Geldt de schade alleen voor woningen?
Antwoord: Nee, ze is niet exclusief voor woningen. Dit ondanks dat de planschade bedoeld is als tegemoetkoming in het gederfde woongenot c.q. waardedaling van de woning. Een enkele keer vallen er ook bedrijfsgebouwen onder, als u kunt aantonen dat inkomsten gederfd worden door de bestemmingsplanwijziging.

Vraag: Kan de waardedaling behalve op woningen ook betrekking hebben op een heel bedrijf?
Antwoord: Dat kan als het van invloed is op de bedrijfvoering. Kees van der Lee (SAOZ) noemt het voorbeeld van een showroom: deze schadeclaim is afgewezen door de rechter, omdat de bedrijfsvoering niet gehinderd werd.

Vraag: Geldt de planschade ook voor huurders?
Antwoord: Nee, huurders kunnen geen aanspraken maken op planschade. Dit is een tegemoetkoming voor de waardedaling van de woning. Hier heeft een huurder geen last van. Wel kan een huurder een lagere huur vragen. Dan kan de verhuurder vervolgens planschade claimen

Vraag: Is er een maximale afstand tot de windmolens aan te geven waarbinnen een woning in aanmerking komt voor planschade?
Antwoord: Nee. Planschade is van vele factoren afhankelijk. Wel is het zo dat de laatste jaren een grotere afstand wordt aangehouden waarbinnen men voor planschade in aanmerking komt door de hogere ashoogtes van windmolens.

Vraag:  Als er in de verstrekte omgevingsvergunning een bandbreedte voor de hoogte van een windmolen wordt aangegeven, wat telt dan voor de planschade?
Antwoord: Bij een bandbreedte van een ashoogte tussen bijv.120 m en 150 m dan is 150 m de hoogte die geldt voor de taxatie van planschade ook al wordt er een windmolen met een ashoogte van 120 m gebouwd.

Vraag: Is het daadwerkelijke gebruik of de planologische bestemming maatgevend voor planschade?
Antwoord: De planologische bestemming. Een woning kent hierbij een hogere bescherming dan een bedrijfswoning. Een plattelandswoning en een voormalige agrarische woning liggen hier tussenin.

Vraag: Wat is de referentiedatum voor om voor een planschade-uitkering in aanmerking te komen?
Antwoord: Dat is de datum waarop de bewoners konden weten dat de windmolens langs de A16 zouden komen. Deze datum is voor het project Windenergie A16 nog niet door de provincie bepaald. Verschillende data zijn denkbaar, maar uiteindelijk beslist de rechter of de Raad van State hierover.

Vraag: Is er verschil tussen planschade op het platteland of de stad?
Antwoord: Ja, het gaat namelijk om de beoordeling van de ‘omgevingskarakteristiek’ en die is per definitie voor het platteland en de stad verschillend

Vraag: Hoe lang duurt een planschadeprocedure?
Antwoord: Als alle (wettelijke) termijnen maximaal gebruikt worden, duurt een procedure 50 weken. Het kan veel sneller.

 

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.