Fase 1 Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Wanneer Wat
1 dec 2015  Ondertekening convenant Windenergie door gemeenten+ provincie 
1 jan 2016  Start traject notitie Reikwijdte en Detailniveau 
1 sept 2016 Informatiebijeenkomsten notitie Reikwijdte en Detailniveau 
7 dec 2016 Gedeputeerde Staten stellen notitie Reikwijdte en Detailniveau vast 

Fase 2: Milieueffectrapportage

Wanneer Wat
1 jan 2017 Start milieueffectrapportage 
begin feb 2017 Bijeenkomsten klankbordgroepen en  publieksbijeenkomsten
20 april 2017 Ondertekening Green Deal door ontwikkelaars, lokale energiestichtingen, betrokken gemeenten en de provincie
20 april 2017  Selectie van 11 varianten voor milieueffectonderzoek door stuurgroep (betrokken wethouders en gedeputeerde)
10 juli 2017  Resultaten van het MER zijn beschikbaar 
10 juli 2017  Gecombineerde informatiebijeenkomst voor raadsleden van Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert en leden van Provinciale Staten 
11 juli 2017 Publieksbijeenkomst zuid. Koutershof, Koutershof 4, 4891CV Rijsbergen vanaf 19.00u (voor iedereen toegankelijk) 
12 juli 2017 Publieksbijeenkomst noord. Plexat cultureel centrum, Kerkstraat 22 4845 ED Wagenberg vanaf 19.00u (voor iedereen toegankelijk)
6 sept 2017  Extra inloopmiddag / -avond bij Projectteam Windenergie A16 over resultaten van de m.e.r. Princenhagelaan 1-A1, Breda van 16.00 tot 20.00 u
 8 sept 2017 Sluiting van vragenperiode over resultaten van de m.e.r. Inhoudelijk vragen worden uiterlijk 2 weken na sluiting van het formulier beantwoord door het projectteam Windenergie A16. Overige vragen worden doorgezet naar de betrokken gemeenten.
18 sept 2017 Start bestuurlijke traject om tot één voorkeursalternatief voor de locaties van windmolens langs de A16 te komen. Gemeenten en provincie organiseren voor 15 september ieder zelfstandig gelegenheid voor volksvertegenwoordigers om een bijdrage te kunnen leveren aan bestuurders, ter voorbereiding van het bestuurlijke proces.
13 okt 2017  Advies stuurgroep over voorkeursalternatief, besluit Gedeputeerde Staten over voorkeursalternatief
Eind okt 2017 Vaststellen voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten

Fase 3 Provinciaal Inpassingsplan + vergunningen

Wanneer Wat
begin april 2018 Publicatie digitaal MER  en concept van het ontwerp-Inpassingsplan
half juni 2018 Gedeputeerde Staten besluiten over Ontwerp-Inpassingsplan 
half juni-begin augustus 2018 Ontwerp-Inpassingsplan ter inzage. Let op: tijdens deze periode kunt u een zienswijze over het ontwerp-inpassingsplan indienen.
augustus 2018 Uiterlijke beantwoordingsdatum van zienswijzen. Dit gebeurt met de zogenoemde ‘Nota van antwoord’.
eind september  Vaststelling van het Inpassingsplan door Provinciale Staten en start van de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Fase 4: Bezwaar en beroep

Wanneer Wat
Eind sept 2018  Vaststelling van Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten en start van de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Begin 2019: geplande start bouw van windmolens