windmolenpark

Het Provinciaal Inpassingsplan maakt de bouw van 28 windmolens langs de A16 mogelijk. Om dit te realiseren hebben Gedeputeerde Staten na vaststelling van het inpassingsplan omgevingsvergunningen verleend. Hierin zijn maatwerkvoorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, zoals geluid- en slagschaduwhinder en verlichting. De verleende omgevingsvergunningen zijn op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp.

Beschikbaarheid inpassingsplan en vergunningen

Het Inpassingsplan Windenergie A16 en de omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2018 in te zien. Het inpassingsplan is uitsluitend digitaal in te zien op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl en www.brabant.nl/ipWindenergieA16. De omgevingsvergunningen zijn zowel op deze site (bekijk de diverse vergunningen van 2 oktober) als op papier in te zien. Dit kan bij de gemeentehuizen van Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert (tijdens de gebruikelijke openingstijden).

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening instellen

Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november 2018 beroep instellen tegen het Inpassingsplan en de omgevingsvergunningen. Dit geldt voor diegenen die:

 • een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen
 • het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht
 • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten
U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en een motivatie bevatten. Het is niet mogelijk uw motivatie pas na de beroepstermijn toe te sturen of een pro-forma beroepschrift in te dienen. Ten slotte moet u uw beroepschrift ondertekenen en voorzien van een datum.

Het sturen van een beroepschrift zorgt niet voor schorsing van de werking van de besluiten. Daarvoor kunt u wel een verzoek doen om voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie boven voor het adres). Bij het verzoek moet u een afschrift van het beroepschrift overleggen. 

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Meer informatie

Op basis van de Crisis- en herstelwet heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, nog 6 maanden de tijd voor het doen van een uitspraak op een beroep. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met  mevrouw H. Christophe, tel. (073) 680 87 22.

Contact

Inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

Reacties (1)

 1. Hans van der Hoeven
  Breda 17-12-2018 13:01 uur

  Beste mensen van windenergie A16,
  Ik ben even aan het zoeken geweest op jullie site om te zien wat de laatste planning is voor de lokaties van de te bouwen windmolens langs de A16. Ik vind dat een kaartje met die lokaties zo ongeveer het eerste moet zijn dat je ziet als je op jullie site komt, want dat is de essentie voor eenieder die in de buurt woont. Maar tot mijn stomme verbazing kon ik zo'n kaartje helemaal niet vinden. Waarom niet?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.