Project Westelijke Langstraat

Om de bestaande natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen zijn o.a. aanpassingen aan de waterhuishouding en herstelmaatregelen in het gebied nodig. Naast de natuurdoelstellingen is voldoende ruimte en aandacht voor wonen, werken en recreëren. Ook is er oog voor het bijzondere cultuurhistorie in het gebied, zoals het slagenlandschap.

Natura2000

De Westelijke Langstraat ligt op de grens van de zandgronden, het rivierengebied en zeekleigronden. Dit zorgt er voor dat in het gebied bijzondere natuur voorkomt. Daarom is het gebied aangewezen als Natura2000 gebied en als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit te behouden. De maatregelen die uitgevoerd moeten worden, staan beschreven in het Natura2000 beheerplan. Dit betekent o.a. dat de agrarische percelen binnen de Natura2000 grens ingericht worden als natuur. Deze fase wordt in 2021 afgerond.

Natuurnetwerk Brabant

De percelen in de Langstraat die zijn aangewezen als NNB worden ook ingericht als natuur en grenzen veelal aan het Natura2000 gebied. Het totale gebied moet in 2027 ingericht zijn.

Contact

Project Westelijke Langstraat

Zie ook