Bekijk de infographic Stappenplan Westelijke Langstraat

Verkorte samenvatting Stappenplan Westelijke Langstraat

2017

  • Notitie reikwijdte en Detail (NRD), omschrijft welke scenario's van natuurontwikkeling we uitwerken in het MER

2018 / 2019

  • Milieu Effect Rapportage (MER), omschrijft in verschillende scenario's de gevolgen van de natuurherstel op de omgeving
  • Inrichtingsplan, omschrijft de maatregelen op perceel niveau
  • Provinciaal Inpassingsplan (PIP), legt de toekomstige bestemming van de percelen vast met inspraakmogelijkheid

2020

  • Voorbereiding uitvoering

2021

  • Schop in de grond, de werkzaamheden starten. En voor de uitvoering van de werkzaamheden  wordt opdracht gegeven aan een aannemer

Participatie en samenwerken

De partijen die dit project uitvoeren (waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en de provincie) doen dit graag samen met de omgeving. Met belangenorganisaties en bewoners uit het gebied wordt gesproken over hun wensen voor natuur, wonen, werken en recreëren. Hiermee wordt rekening gehouden als dit past binnen de uitgangspunten van het project.

Inspraak. Iedereen heeft inspraak in het proces gehad.

Grondeigenaren

Er zijn verschillende manieren om natuur te realiseren in het gebied. Zo kunnen grondeigenaren zelf natuur realiseren op hun eigendom, ruilen en verkopen tegen volledige schadeloosstelling. Bent u grondeigenaar en heeft u ideeën over de toekomst van het gebied? Wilt u meer informatie over eventuele zelfrealisatie, ruilen en verkoop van grond? Neem dan contact op met Peter Buster op telefoonnummer (073) 681 2812 of mail: westelijkelangstraat@brabantsedelta.nl