Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Daarom heeft de provincie het initiatief genomen om samen met Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de bestaande natuur behouden blijft. Hiervoor worden onder andere landbouwpercelen omgevormd naar natuur. Cultuurhistorie, recreatie en landbouw krijgen ook ruime aandacht binnen het project. Belanghebbenden uit het gebied worden nauw bij de plannen betrokken.

Bekijk Kaart Westelijke LangstraatKaart Westelijke Langstraat met aangegeven Natura 2000 en Natuur Netwerk Brabant gebieden

Te veel stikstof

De natuur in Brabant heeft te lijden onder een teveel aan stikstof. Dit wordt vooral veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer en vervoer. In de programmatische aanpak stikstof (PAS) is op landelijk niveau afgesproken dat er pas weer ruimte komt voor economische ontwikkeling, zoals nieuwe wegen, als de natuur hersteld wordt.