Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Daarom heeft de provincie het initiatief genomen om samen met Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de bestaande natuur behouden blijft. Hiervoor worden onder andere landbouwpercelen omgevormd naar natuur. Cultuurhistorie, recreatie en landbouw krijgen ook ruime aandacht binnen het project. Belanghebbenden uit het gebied worden nauw bij de plannen betrokken.

Bekijk Kaart Westelijke Langstraat

Westelijke Langstraat

Te veel stikstof

De natuur in Brabant heeft te lijden onder een teveel aan stikstof. Dit wordt vooral veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer en vervoer. Op landelijk niveau is afgesproken dat er pas weer ruimte komt voor economische ontwikkeling, zoals nieuwe wegen, als de natuur hersteld wordt.

Uitvoering

In 2020 is waterschap Brabantse Delta gestart met de uitvoeringsfase. Actuele informatie over de uitvoering is te vinden op hun website www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat.