Kijk terug

Inhoud programma

Bouwen voor senioren en aan vitale zorgzame gemeenschappen!
Samen doen, samen oplossen met lef!

Laten we er niet omheen draaien: het vergrijzingsvraagstuk is urgent. Verkokerd vanuit het eigen belang hebben wonen, zorg en welzijn hun eigen regels en financiering en daarmee hun eigen systeem opgebouwd. Van integrale samenwerking is nauwelijks sprake; de opgave van vergrijzing staat niet centraal maar het eigen perspectief en belang. Met als gevolg veel gepraat (in de eigen sector), veel naar elkaar wijzen (het is hun verantwoordelijkheid, niet de mijne) en amper gemeenschappelijke en gezamenlijke actie. We hebben elkaar gegijzeld in verstarde wetgeving en ingewikkelde, verouderde systemen.
Alleen met lef en integrale samenwerking kan je daar doorheen breken om zo vooruitgangsgericht te bouwen voor senioren en aan vitale zorgzame gemeenschappen. Vanuit de opgaven rond wonen, zorg en welzijn.
Tijdens de werkconferentie van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn, op 18 november, gaan we hier graag over in gesprek.

Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

De provincie is – mede op initiatief van enkele maatschappelijke organisaties – gestart met het ‘Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn’. Het tekort aan locaties en passende woningen, personeelstekorten in de zorg en de toenemende druk op mantelzorgers maken dit vraagstuk nu al tot een urgent maatschappelijk probleem dat in het licht van het maatschappelijk vraagstuk van de dubbele vergrijzing geen uitstel verdraagt en ons allemaal raakt. Het is van belang dat we deze opgave samen met alle betrokken partijen, waaronder nadrukkelijk ook de bewoners, in vitale zorgzame gemeenschappen gaan aanpakken. Actief, met lef en concreet!

Onderschrijving Manifest

Vanuit het netwerk is een Manifest verzonden om meer aandacht te vragen voor vraagstukken en opgaven rond ‘wonen, zorg en welzijn’. 
Onderschrijft u het Manifest en handelt u hiernaar, dan vragen wij u het online onderschrijvingsformulier in te vullen. U kunt hierbij ook aangeven of u dat namens een organisatie doet en het logo van uw organisatie uploaden.

Lid worden ?

Wilt u lid worden van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn en meebouwen aan de actieagenda van het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn, dan kunt u dit ook aangeven op hetzelfde onderschrijvingsformulier

Programma

Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn heeft integrale prioritaire actiegebieden geformuleerd. De hoogst geprioriteerde zijn:

  • Betrekken senioren
  • Wooninitiatieven
  • Vitale zorgzame gemeenschappen
  • Verhuisbereidheid en woningaanpassing

Het netwerk heeft daarbij de belangrijkste succes- en drempelfactoren in beeld gebracht. En kernachtig samengebracht in praatplaten; een overkoepelend verhaal met een toelichtende beschrijving. In een ‘utopie’ (hoe mooi het kan worden als we samen innovatief en opgavegericht met die factoren aan de slag gaan) en een ‘dystopie’ (hoe vervelend het kan worden als we dat niet doen). De praatplaten van genoemde actiegebieden stellen we voorafgaand aan de werkconferentie beschikbaar.

De ‘utopie’ en ‘dystopie’ presenteren we tijdens de werkconferentie en bespreken we interactief en actiegericht in een panel met de zaal. Centraal hierbij staat het grote belang om in de aanloop naar 2040 zowel samen te bouwen voor en door senioren, als samen te bouwen aan vitale zorgzame gemeenschappen. Samen doen, samen oplossen met lef!
Daarna gaan we in 2 workshoprondes aan de slag met de 4 genoemde actiegebieden. Wat betekent dit dan aan acties voor mij? En voor het samenwerken binnen mijn netwerken? Wat kan en wil ik? Wat heb ik van anderen nodig? En met wat voor aanvullende acties zou het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn van meerwaarde kunnen zijn? We gaan met elkaar in gesprek en stimuleren elkaar om zo tot voorstellen van acties en concrete afspraken te komen.
We sluiten op een luchtige, kritische, humoristische wijze af en geven een doorkijk hoe we als netwerk ná de werkconferentie samen met u verder gaan met onze gezamenlijke actieagenda. Zo kunnen we ondersteunend, aanvullend en van meerwaarde zijn ten opzichte van de vele lokale, (sub)regionale en landelijke acties op het gebied van woon-zorg-welzijn voor senioren.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Plenaire opening en afsluiting ‘Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn’

Zie ook