Het besluit kwam tot stand naar aanleiding van een ingediend burgerinitiatief van het Actiecomité Nuenen Zelfstandig. Het riep Provinciale Staten op een besluit te nemen over herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 vóór 1 maart 2019 te verwerpen. Met het door Provinciale Staten verwerpen van het herindelingsadvies stopt tevens de arhi-procedure.  Tot deze procedure werd in juli 2017 door Gedeputeerde Staten besloten die daarmee het fusieproces overnam. Hieronder de eerdere processtappen.

Eind 2015 verscheen het bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Nuenen c.a.. Daarin werd geconcludeerd dat de bestuurskracht van de gemeente matig is. Belangrijke redenen hiervoor zijn het samenspel tussen college en raad, maar ook de ambtelijke kwetsbaarheid waarbij de kwaliteit van de planning en control onvoldoende was.

In de periode van 6 maanden die voor een Wet arhi geldt zijn diverse gesprekken en aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Op grond daarvan hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant eind januari 2018 aangegeven dat zij willen dat de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven fuseren.

Herindelingsontwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2018 het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. In het herindelingsontwerp staan de uitgangspunten verwoord voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport, dorps- en wijkraden etc. Inwoners, bedrijven en instellingen konden tot en met 11 juli zienswijzen indienen op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van beide gemeenten konden dit doen tot en met 29 augustus.
Tijdens 2 inloopavonden konden inwoners en belanghebbenden vragen stellen over het herindelingsontwerp, het vervolgproces en de visie op de nieuwe gemeente.

Bekijk het ontwerp

Voorstel aan Provinciale Staten

Op 2 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten het voorstel vastgesteld aan Provinciale Staten tot vaststelling van het herindelingsadvies samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Het herindelingsadvies is een actualisering van het herindelingsontwerp van 15 mei 2018. Dit ontwerp is onder meer aangepast op basis van de zienswijzen die op het herindelingsontwerp zijn ingediend (er zijn 667 zienswijzen ingediend).

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten hoogst waarschijnlijk in november 2018, en uiterlijk in december 2018. Als Provinciale Staten het herindelingsadvies vaststellen, wordt het toegestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK vervat dit in een wetsvoorstel dat voorgelegd wordt aan de Ministerraad, en na advies van de Raad van State wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Staten houden besluitvorming herindelingsadvies Nuenen-Eindhoven aan

Op 3 december 2018 hebben Provinciale Staten op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) het besluit genomen om de vaststelling van het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven uit te stellen tot uiterlijk 1 juli 2019. Volgens de oorspronkelijke planning zou het herindelingsadvies in de Statenvergadering van 7 december 2018 worden behandeld. Het herindelingsadvies voor Nuenen en Eindhoven wordt aangehouden in afwachting van het nieuwe landelijke beleidskader gemeentelijk herindeling dat naar verwachting rond de jaarwisseling verschijnt. Aan de hand van dit nieuwe beleidskader bepalen GS of het herindelingsadvies aangepast moet worden. De provinciale arhi-procedure biedt de ruimte om tot 1 juli 2019 het herindelingsadvies vast te stellen. Dit met het oog op de herindeling van Nuenen en Eindhoven per 1 januari 2021.

Statenvoorstel aanhouden besluitvorming

 

Contact Veerkrachtig bestuur

Nuenen c.a.

Zie ook

Documenten en bestanden (43)

Open Links Sluit Links